IpCAm

Februarie 01, 2017

COMUNICAT

          Primarul municipiului Bârlad, av. Dumitru Boroș, aduce la cunoștință publică obligațiile și răspunderile ce revin instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice precum și cetățenilor din urbe, pe timpul anotimpului de iarnă, în conformitate cu Hotărârea nr. 236 din 29.09.2006 a Consiliului Local Municipal Bârlad.

Obligații și răspunderi:

 • să întrețină, în stare corespunzătoare, împrejurimile imobilelor și, acolo unde este cazul, să asigure curățirea și întreținerea, permanentă, a șanțurilor și podețelor, în zona acestora;
 • să asigure curățenia trotuarelor, să înlăture zăpada și gheața și să execute desfundarea rigolelor.
 • să curețe zăpada, țurțurii de gheață și să distrugă buruienile de pe terase, de pe sațiul dintre blocuri, să desfunde jgheaburile și burlanele, luând măsuri de siguranță pentru evitarea accidentelor;
 • zăpada se va îndepărta, de pe trotuare și de partea carosabilă a arterelor de circulație, astfel încât, să nu stânjenească circulația pietonilor și să rămână libere gurile de canal și capacele de gaze naturale;
 • se interzice creearea de obstacole, depozitarea de materiale, obiecte sau alte produse, pe drumurile și pe trotuarele publice.
 • este interzisă abandonarea pe domeniul public a mașinilor, caroseriilor sau părților de autovehicule, precum și a unor materiale de construcții.
 • să nu oprească, să nu staționeze ori să nu parcheze autovehicule pe trotuare, spații verzi, parcuri și în locurile de parcare din fața instituțiilor publice, unde acest lucru este interzis prin semne de circulație.

 

 • este interzisă ocuparea suprafețelor de teren aparținând domeniului public și privat al municipiului Bârlad fără acordul primăriei, în condițiile respectării legii.

 

 • utilizarea aleilor, spațiilor verzi și al parcurilor drept locuri de depozitare a deșeurilor menajere ori a celor rezultate din demolări, precum și utilizarea ca loc de parcare a autovehicolelor.

 

Contravenții și sancțiuni

 

     Nerespectarea prevederilor prezentei Hotărâri constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

 • cu amnedă de la 100– 500 lei pentru persoanele fizice și de la 500 – 2.500 pentru persoanele juridice în condițiile încălcării art. 1, art. 2 alin. 1,2,3,5 și art. 3;
 • cu amendă de la 200 – 1.000 lei pentru persoanle fizice și de la 1.000 – 2.500 lei pentru persoanele juridice în condițiile încălcării prevederilor art. 2 alin. 4 și 6, art. 4, 6,7,8,9,10, 11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20 și 21.

Sancțiuni complementare: 

 • confiscarea bunurilor folosite sau rezultate din contravenție;
 • cu suspendarea sau anularea, după caz, a avizului acordului sau autorizației de exercitare a activității;
 • închiderea societății;
 • blocarea contului bancar;
 • suspendarea activității agentului economic;
 • desființarea lucrărilor și obligativitatea aducerii terenului la starea inițială.

 

Sancțiunile complementare se aplică în funcție de natura și gravitatea faptei și ele pot fi cumulate și cu sancțiunile contravenționale.

 

COMUNICAT

Ianuarie 14, 2017

DRAGI BÂRLĂDENI,
Anul 2016 a fost anul în care s-au arătat roadele curajului dv. și dorința de schimbare a destinului orașului Bârlad. Am rămas uniți și încrezători în propriile forțe! Anul 2016 a fost un an excepțional. Am reușit să sudez în jurul meu o echipa de consilieri locali determinați, alături de care nu avansăm doar promisiuni ci strategii și viziuni concrete pentru oraș. Am început deja să oferim localitații noastre proiecte realizate și facem pași importanți pentru implementarea altor proiecte necesare ridicării gradului de confort al bârlădenilor. Multumesc tuturor celor care au avut încredere în mine si îi asigur de întreaga mea considerație si respect.
Urez tuturor un AN NOU 2017 plin de împliniri, bucurii și speranțe împlinite! LA MULȚI ANI SI DOAMNE AJUTĂ!Primarul Municipiului Bârlad av Dumitru Boroș.

Ianuarie 14, 2017

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

Cantina de ajutor social

LEGE-CANTINA DE AJUTOR SOCIAL BÂRLAD

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL BÂRLAD

 

cantina 2

Art. 1. – (1) Cantinele de ajutor social sunt unităţi publice de asistenţă socială, cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea consiliilor locale şi îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 2. – (1) Pot beneficia de serviciile cantinelor de ajutor social următoarele categorii de persoane:

 1. a) copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
 2. b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situaţia prevăzută la lit. a);
 3. c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
 4. d) pensionarii;
 5. e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;
 6. f) invalizii şi bolnavii cronici;
 7. g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. g) beneficiază de serviciile cantinelor de ajutor social, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, pe o perioadă de cel mult 90 de zile pe an.

(3) Nu beneficiază de serviciile prestate de cantinele de ajutor social persoanele cărora le sunt aplicabile prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.257 din 14 septembrie 1994.

Art. 3. – Cantinele de ajutor social prestează, după caz, următoarele servicii sociale persoanelor îndreptăţite potrivit art. 1:

 1. a) pregătirea şi servirea a două mese, zilnic, de persoană, prânzul şi cina, în limita alocaţiei de hrană prevăzute de reglementările legale;
 2. b) aprovizionarea, contra cost, de la sediul cantinei cu produse agroalimentare de bază, la preţurile la care acestea au fost achiziţionate;
 3. c) transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiază de distribuirea hranei la domiciliu;
 4. d) pregătirea şi distribuirea hranei prin centre mobile, pentru situaţii deosebite.

Art. 4. – (1) Serviciile sociale prevăzute la art. 3 lit. a) se prestează gratuit pentru persoanele stabilite la art. 2, care nu au venituri sau ale căror venituri sunt sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social.

(2) Persoanele îndreptăţite să beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social, stabilite la art. 2, şi care realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoană, fără a se depăşi costul meselor servite, calculat pe aceeaşi perioadă.

(3) Beneficiarii de ajutor social au dreptul la serviciile cantinei de ajutor social pe bază de anchetă socială, potrivit dispoziţiei primarului.

Art. 5. – (1) Hrana pentru cele două mese se distribuie, de regulă, o dată pe zi, la sediul cantinei sau prin punctele de servire organizate în acest scop.

(2) Persoanelor care, din motive obiective, rezultate din ancheta socială, nu se pot deplasa la sediul cantinei, li se distribuie hrana pentru cele două mese zilnice la domiciliu, o dată pe zi, transportul gratuit al acesteia fiind aprobat de directorul cantinei de ajutor social.

Art. 6. – (1) Cererile pentru prestarea serviciilor de asistenţă socială de către cantinele de ajutor social se aprobă de către primar sau de o persoană împuternicită de acesta.

(2) În cazurile de urgenţă, servirea mesei la cantina de ajutor social poate fi aprobată, pentru cel mult 7 zile, de către directorul cantinei.

Art. 7. – Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale verifică legalitatea drepturilor constituite potrivit prezentei legi şi asigură, prin serviciile publice descentralizate, asistenţă de specialitate, sprijin şi îndrumare metodologică.

Art. 8. – (1) Baza materială necesară funcţionării cantinelor de ajutor social şi controlul activităţii acestora se asigură de către consiliile locale.

(2) Finanţarea cantinelor de ajutor social se face din bugetele locale.

Art. 9. – În localităţile în care nu funcţionează cantine de ajutor social sau acolo unde cererile depăşesc capacitatea existentă, autorităţile administraţiei publice locale pot conveni cu unităţile de asistenţă socială, regiile autonome, societăţile comerciale şi instituţiile publice care dispun de cantine proprii, precum şi cu unităţile de alimentaţie publică prestarea serviciilor sociale prevăzute la art. 3 lit. a) şi c), cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 2 şi ale art. 6 alin. (1).

Art. 10. – Cantinele de ajutor social pot organiza, cu aprobarea consiliului local, în funcţie de condiţiile de care dispun, gospodării-anexă cu profil agroalimentar şi zootehnic, ca activităţi autofinanţate, pentru îmbunătăţirea hranei persoanelor asistate.

Art. 11. – Sponsorizările şi donaţiile în bani şi în natură, făcute de persoanele fizice şi juridice, române şi străine, cantinelor de ajutor social pot fi folosite numai în scopul dezvoltării şi îmbunătăţirii calităţii serviciilor pe care le prestează.

Art. 12. – Consiliile locale pot acorda subvenţii de la bugetele proprii asociaţiilor şi fundaţiilor avizate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi care au ca obiect de activitate organizarea de cantine de ajutor social.

Art. 13. – (1) Pentru buna funcţionare a cantinelor de ajutor social, beneficiarii serviciilor sociale oferite de acestea au obligaţia să respecte programul stabilit pentru servirea mesei, păstrarea curăţeniei localului şi a bunurilor unităţii, precum şi măsurile de igienă.

(2) Prin hotărâre a consiliului local în subordinea căruia funcţionează cantina de ajutor social se poate stabili participarea persoanelor care beneficiază de serviciile cantinei de ajutor social la unele activităţi gospodăreşti.

Art. 14. – Organizarea, funcţionarea şi încadrarea cu personal a cantinei de ajutor social se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, la propunerea primarului.

Art. 15. – Cuantumul alocaţiei zilnice de hrană pe persoană pentru cantinele de ajutor social se stabileşte şi se indexează prin hotărâre a Guvernului.

Art. 16. – Contribuţiile datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social şi încasate, potrivit prevederilor art. 4, se fac venit la bugetul local, iar încasările provenite din alte activităţi, în condiţiile art. 10, rămân la dispoziţia cantinei de ajutor social, pentru îmbunătăţirea hranei persoanelor asistate.

Art. 17. – Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr.290/1992 privind cantinele de ajutor social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.135 din 19 iunie 1992, precum şi orice alte dispoziţii contrare.