SESIZĂRI CÂINI COMUNITARI

Pentru urgențe și sesizări privind câinii comunitari din zona dumneavoastră, puteți apela la Asociația „Sprijină Câinii”, la numerele de telefon: 0741.375.205 și/sau 0740.590.296
TURISM

Iulie 30, 2018

Anunt de presa incepere proiect

 

 

 

Noiembrie 15, 2017

Primăria Municipiului Bârlad a demarat proiectul de strângere de date și informașii cu privire la toate tipurile de transport în vederea realizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, studiu impus de Uniunea Europeană și necesar accesării de fonduri europene în perioada 2014-2020.

Avem rugămintea ca în urmatoarele 15-20 de minute să răspundeti obiectiv la întrebările de mai jos și să contribuiți activ la elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Barlad.

Click >AICI<

August 30, 2017

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

Hotarare primarie Bd ENGLEZA-brosura

Hotarare primarie Bd ITALIANA-brosura

Hotarare primarie Bd SPANIOLA-brosura

Hotarare primarie Bd FRANCEZA-brosura

Cantina de ajutor social

 

cantina-2

 

Cantina de Ajutor Social Barlad CUI: 4446414 Adresa: Barlad, str.Stefan Procopiu, nr.7,jud.Vaslui Tel. 0235-412801

stat personal 2020 CANTINA DE AJUTOR SOCIAL BARLAD

CAIET DE SARCINI PRIVIND ACHIZITIA PRODUSELOR – PRODUSE DE PANIFICATIE SI PAIN

 

LEGE-CANTINA DE AJUTOR SOCIAL BÂRLAD

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL BÂRLAD

 

 

Art. 1. – (1) Cantinele de ajutor social sunt unităţi publice de asistenţă socială, cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea consiliilor locale şi îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 2. – (1) Pot beneficia de serviciile cantinelor de ajutor social următoarele categorii de persoane:

 1. a) copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
 2. b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situaţia prevăzută la lit. a);
 3. c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
 4. d) pensionarii;
 5. e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;
 6. f) invalizii şi bolnavii cronici;
 7. g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. g) beneficiază de serviciile cantinelor de ajutor social, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, pe o perioadă de cel mult 90 de zile pe an.

(3) Nu beneficiază de serviciile prestate de cantinele de ajutor social persoanele cărora le sunt aplicabile prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.257 din 14 septembrie 1994.

Art. 3. – Cantinele de ajutor social prestează, după caz, următoarele servicii sociale persoanelor îndreptăţite potrivit art. 1:

 1. a) pregătirea şi servirea a două mese, zilnic, de persoană, prânzul şi cina, în limita alocaţiei de hrană prevăzute de reglementările legale;
 2. b) aprovizionarea, contra cost, de la sediul cantinei cu produse agroalimentare de bază, la preţurile la care acestea au fost achiziţionate;
 3. c) transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiază de distribuirea hranei la domiciliu;
 4. d) pregătirea şi distribuirea hranei prin centre mobile, pentru situaţii deosebite.

Art. 4. – (1) Serviciile sociale prevăzute la art. 3 lit. a) se prestează gratuit pentru persoanele stabilite la art. 2, care nu au venituri sau ale căror venituri sunt sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social.

(2) Persoanele îndreptăţite să beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social, stabilite la art. 2, şi care realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoană, fără a se depăşi costul meselor servite, calculat pe aceeaşi perioadă.

(3) Beneficiarii de ajutor social au dreptul la serviciile cantinei de ajutor social pe bază de anchetă socială, potrivit dispoziţiei primarului.

Art. 5. – (1) Hrana pentru cele două mese se distribuie, de regulă, o dată pe zi, la sediul cantinei sau prin punctele de servire organizate în acest scop.

(2) Persoanelor care, din motive obiective, rezultate din ancheta socială, nu se pot deplasa la sediul cantinei, li se distribuie hrana pentru cele două mese zilnice la domiciliu, o dată pe zi, transportul gratuit al acesteia fiind aprobat de directorul cantinei de ajutor social.

Art. 6. – (1) Cererile pentru prestarea serviciilor de asistenţă socială de către cantinele de ajutor social se aprobă de către primar sau de o persoană împuternicită de acesta.

(2) În cazurile de urgenţă, servirea mesei la cantina de ajutor social poate fi aprobată, pentru cel mult 7 zile, de către directorul cantinei.

Art. 7. – Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale verifică legalitatea drepturilor constituite potrivit prezentei legi şi asigură, prin serviciile publice descentralizate, asistenţă de specialitate, sprijin şi îndrumare metodologică.

Art. 8. – (1) Baza materială necesară funcţionării cantinelor de ajutor social şi controlul activităţii acestora se asigură de către consiliile locale.

(2) Finanţarea cantinelor de ajutor social se face din bugetele locale.

Art. 9. – În localităţile în care nu funcţionează cantine de ajutor social sau acolo unde cererile depăşesc capacitatea existentă, autorităţile administraţiei publice locale pot conveni cu unităţile de asistenţă socială, regiile autonome, societăţile comerciale şi instituţiile publice care dispun de cantine proprii, precum şi cu unităţile de alimentaţie publică prestarea serviciilor sociale prevăzute la art. 3 lit. a) şi c), cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 2 şi ale art. 6 alin. (1).

Art. 10. – Cantinele de ajutor social pot organiza, cu aprobarea consiliului local, în funcţie de condiţiile de care dispun, gospodării-anexă cu profil agroalimentar şi zootehnic, ca activităţi autofinanţate, pentru îmbunătăţirea hranei persoanelor asistate.

Art. 11. – Sponsorizările şi donaţiile în bani şi în natură, făcute de persoanele fizice şi juridice, române şi străine, cantinelor de ajutor social pot fi folosite numai în scopul dezvoltării şi îmbunătăţirii calităţii serviciilor pe care le prestează.

Art. 12. – Consiliile locale pot acorda subvenţii de la bugetele proprii asociaţiilor şi fundaţiilor avizate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi care au ca obiect de activitate organizarea de cantine de ajutor social.

Art. 13. – (1) Pentru buna funcţionare a cantinelor de ajutor social, beneficiarii serviciilor sociale oferite de acestea au obligaţia să respecte programul stabilit pentru servirea mesei, păstrarea curăţeniei localului şi a bunurilor unităţii, precum şi măsurile de igienă.

(2) Prin hotărâre a consiliului local în subordinea căruia funcţionează cantina de ajutor social se poate stabili participarea persoanelor care beneficiază de serviciile cantinei de ajutor social la unele activităţi gospodăreşti.

Art. 14. – Organizarea, funcţionarea şi încadrarea cu personal a cantinei de ajutor social se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, la propunerea primarului.

Art. 15. – Cuantumul alocaţiei zilnice de hrană pe persoană pentru cantinele de ajutor social se stabileşte şi se indexează prin hotărâre a Guvernului.

Art. 16. – Contribuţiile datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social şi încasate, potrivit prevederilor art. 4, se fac venit la bugetul local, iar încasările provenite din alte activităţi, în condiţiile art. 10, rămân la dispoziţia cantinei de ajutor social, pentru îmbunătăţirea hranei persoanelor asistate.

Art. 17. – Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr.290/1992 privind cantinele de ajutor social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.135 din 19 iunie 1992, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

 • Cantina de Ajutor Social Bârlad reprezintă un spațiu potrivit pentru:
 • nunți
 • botezuri
 • înmormântări
 • Program de lucru de luni până vineri- între orele 07.00-15.00
 • Nr telefon 0235 412801