SESIZĂRI CÂINI COMUNITARI

Pentru urgențe și sesizări privind câinii comunitari din zona dumneavoastră, puteți apela la Asociația „Sprijină Câinii”, la numerele de telefon: 0741.375.205 și/sau 0740.590.296
TURISM

Iulie 30, 2018

Anunt de presa incepere proiect

 

 

 

Noiembrie 15, 2017

Primăria Municipiului Bârlad a demarat proiectul de strângere de date și informașii cu privire la toate tipurile de transport în vederea realizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, studiu impus de Uniunea Europeană și necesar accesării de fonduri europene în perioada 2014-2020.

Avem rugămintea ca în urmatoarele 15-20 de minute să răspundeti obiectiv la întrebările de mai jos și să contribuiți activ la elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Barlad.

Click >AICI<

August 30, 2017

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

Hotarare primarie Bd ENGLEZA-brosura

Hotarare primarie Bd ITALIANA-brosura

Hotarare primarie Bd SPANIOLA-brosura

Hotarare primarie Bd FRANCEZA-brosura

Direcția de asistență socială

 

DATE DE CONTACT : DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BARLAD
DIRECTOR EXECUTIV : CRISTINA BROJBAN
ADRESA :  BULEVARDUL EPUREANU BARLAD NR.35

Noile numere de telefon la care pot fi contactați salariații Direcției sunt:

0335.800.180

0335.800.181

0335.800.183

0335.800.184-director

 

REGULAMENT

de organizare si functionare al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Barlad
CAPITOLUL I – DISPOZITII GENERALE , SCOP SI OBIECTIVE

Art.1 – Directia de Asistenţa Sociala a Municipiului Barlad este serviciu public de interes local, fara personalitate juridică, aflat in subordinea Consiliului Local al Municipiului Barlad. Art.2 – Directia de Asistenţa Sociala are rolul de a identifica şi de a soluţiona la nivelul Municipiului Barlad problemele de Asistenţa Sociala din domeniul protecţiei copilului si familiei ,persoanelor singure,persoanelor varstnice,persoanelor cu handicap,persoanelor cu handicap,precum şi a altor categorii de persoane aflate in nevoie sau in situaţii de marginalizare şi excludere socială. Art.3- In exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege,Direcţia de Asistenţa Sociala işi desfaşoară activitatea in urmatoarele domenii: a) in domeniul protecţiei copilului şi si familiei; b) in domeniul protecţiei persoanelor adulte;
c) in domeniul instituţiilor de asistenţa socială ,publice sau private; d) in domeniul finanţarii asistenţei sociale.

CAPITOLUL II- STRUCTURA ORGANIZATORICĂ .ATRIBUŢII ,STATUTUL PERSONALULUI
Art.1 –Structura organizatorică a Direcţiei de Asistenţa Sociala este:
a)-compartimentul asistenţa socială comunitară pentru familie si copil; b)-compartimentul asistenţa socială comunitara pentru persoane singure,persoane varstnice,persoane cu handicap si alte persoane cu nevoi speciale; c)-biroul prestaţii asistenţa socială; d)-compartimentul organizare si administrare instituţii de asistenţa socială finanţate si cofinanţate de la bugetul local.

CAPITOLUL III- ATRIBUŢII PRINCIPALE ALE COMPARTIMENTELOR FUNTIONALE DIN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A DIRECŢIEI

Art. 1 – Compartimentul de asistenta sociala comunitara pentru familie si copil :
a)monitorizează si analizează in plan teritorial situaţia copiilor si familiilor,propune respectarea si realizarea drepturilor acestora ,centralizează şi sintetizează aceste date si informaţii
b) identifică copii aflaţi in dificultate ,intocmeşte documentaţia pentru stabilirea masurilor speciale de protective a acestora si propune organelor competente măsurile speciale de protectie,in condiţiile prevazute de lege;
c) realizează şi sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului şi abandonului şcolar; d) acţioneaza pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului,inclusiv pentru inregistrarea naşterii acestuia,in vederea identificarii unei soluţii cu caracter permanent pentru protecţia copilului; e)propune măsuri pentru exercitarea dreptului de a prezenta copilul şi de a administra bunurile acestuia,in situaţiile si in condiţiile prevazute de lege.
Art.2 Compartimentul de asistenta sociala comunitara pentru persoane singure , persoane varstnice, persoane cu handicap si alte persoane cu nevoi speciale : a) identifica situatiile de risc si propune masuri de prevenire şi de reinserţie a persoanelor in mediul familial natural şi in comunitate; b) elaboreaza planurile individualizate privind masurile de asistenţa socială pentru prevenirea şi combaterea situaţiilor de risc social inclusiv intervenţii focalizate pentru consumatorii de droguri şi alcool,precum si pentru persoanele cu probleme psihologice; c) propune acordarea drepturilor de asistenţa socială si asigura gratuit consultanţa de specialitate in domeniul asistenţei sociale,colaboreaza cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
d)propune plasarea persoanei intr-o instituţie de asistenţa socială si facilitează accesul acesteia in alte instituţii specializate (spitale, instituţii recuperare,etc.)
Art.3 Biroul Prestaţii de Asistenţa Socială :
a) evalueaza situaţia socio-economica a persoanelor aflate in situaţii de criza , identifica nevoile si resursele acestora;
b) intocmeşte documentaţia necesară in vederea stabilirii dreptului de ajutor social de urgenţă in conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat ; c) monitorizează situaţia socio-economică a persoanelor singure si familiilor care beneficiază de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
Art.4 Compartimentul organizare şi administrare instituţii de asistenţa socială finanţate şi cofinanţate de la bugetul local : a) propune infiinţarea şi organizarea de instituţii de asistenţă socială in funcţie de nevoi si de numarul de potenţiali beneficiari; b) monitorizează si punct de vedere metodologic activitatea desfaşurată de instituţiile de asistenţa socială in conformitate cu responsabilitaţile acestora stabilite de legislatia in vigoare;
Art.5 Compartimentul economic , resurse umane, juridic si administrativ In domeniul Economic si Administrativ a) elaborează si fundamentează , in condiţiile legii propunerea de buget pentru finanţarea măsurilor de asistenţa socială;
b) pregateşte documentaţia necesară in vederea plaţii dreptului la prestaţiile şi serviciile de asistenţa socială;
c) realizează activitatea financiar-contabilă privind asistenţa socială; Intocmeşte statele de plată pentru salariaţii Direcţiei de Asistenţa Sociala si pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap; d) comunică Direcţiei pentru Familie si Solidaritate Socială Vaslui numărul de beneficiari de asistenţa socială şi de sumele cheltuite cu aceasta destinaţie potrivit prevederile legislaţiei in vigoare; e) intocmenşte documentele pentru plata salariilor şi a celorlalte drepturi de personal pentru angajaţii direcţiei şi urmareşte incadrarea in creditele bugetare aprobate la capitolul cheltuielide personal pentru Direcţia de Asistenţa Socială.
In domeniul resurselor umane : a) acţionează pentru promovarea statului profesional si asigurarea formarii iniţiale si permanente a personalului din cadrul direcţiei; b) elaborează şi propune spre aprobare programe care vizează recrutarea, formarea, pregatirea, perfectionarea si specializarea tuturor categoriilor de personal din structura direcţiei şi le supune spre aprobarea primarului;
c) intocmeşte proiecte de organigrama , stat de funcţii şi numar de personal, cu consultarea şefilor compartimentelor functionale; d) propune reactualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţa Socială ori de cate ori este necesar; e) propune in condiţiile legii, organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante , temporar sau definitiv; In domeniul juridic a) acordă asistenţa juridică de specialitatea compartimentelor funcţionale din structura organizatorică a Direcţiei de Asistenţa Socială in realizarea atribuţiilor ce le revin, conform prezentului regulament şi a celorlalte prevederi legale incidente;
b) intocmeste proiectele de dispoziţii ce emana de la Direcţia de Asistenţă Socială şi le avizează pentru legalitate;

CAPITOLUL IV – DISPOZIŢII FINALE Art.1 – Compartimentele din structura direcţiei indeplinesc şi orice alte atribuţii prevazute de lege sau incredinţate de autoritaţile ierarhic superioare. Art.2-Compartimentele din structura direcţiei asigura respectarea dreptului la imagine si intimitate, precum şi confidenţialitatea datelor cu caracter personal pentru toţi beneficiarii de servicii sociale.

ACTE INCALZIRE

Anexa 3 lista bunuri

Cerere

CUANTUMURI

 

FORMULARE DAS

ALOCAȚIE DE SPRIJIN AL FAMILIEI
ACTELE NECESARE PTR .INTOCMIREA DOSARULUI
ALOCATIE DE SUSTINERE
• LIVRET FAMILIE –eliberat de starea civila-copie si original
• ACTE DE IDENTITATE –parinti si copii-copie si original
• CERTIFICAT DE NASTERE –parinti si copii –copii si original
• CERTIFICAT DE CASATORIE –copie si original
• HOTARARE DE DIVORT- copie si original
• HOTARARE DE PLASAMENT –copie si original
• ADEVERINTA ELIBERATA DE SCOALA-ptr ellevii care urmeaza o forma de invatamant
• CARTE DE IDENTITATE A MASINII-ptr.posesorii de autoturism
• ADEVERINTA DE LA REGISTRU AGRICOL-sot si sotie-primarie cam.31
• ADEVERINTA DE LA CAM.9 –privind plata impozitului pe cladiri
• ADEVERINTA DE SALARIU,TALON PENSIE,CUPON SOMAJ-tichete masa
• CUPON DE ALOCATIE DE STAT sau extras cont-dupa caz

Anexa nr. 1
Anexa nr. 1 la Normele metodologice
Stimaţi cetăţeni, Statul român, în conformitate cu prevederile constituţionale, doreşte să vă ajute să depăşiţi momentele speciale prin care treceţi, dvs. şi familia dvs. Pentru aceasta vă adresăm rugămintea să citiţi cu foarte multă atenţie formularul şi să completaţi cu sinceritate toate datele solicitate, conform indicaţiilor de mai jos.
Cu speranţa că situaţia dvs. personală se va schimba în bine cât mai curând, vă mulţumim pentru înţelegere!

Cap.1. Acest capitol al cererii se completează de către solicitant. Dacă solicitantul este persoana îndreptăţită sau reprezentantul familiei, datele se vor repeta la Cap. 2.
Pentru
Cap.2. Date despre persoana îndreptăţită

Cap.3. Date despre familia persoanei îndreptăţite formată din ……. persoane majore (inclusiv persoana îndreptăţită) şi …….. copii:
a) Date despre partenerul/partenera persoanei îndreptăţite:

b) Date despre copiii persoanei îndreptăţite:

c) Date despre celelalte persoane majore din familia persoanei îndreptăţite:
Cap. 4. În continuare se vor completa date privind locuinţa familiei/persoanei singure îndreptăţită:
Cap. 5. În acest Capitol se vor completa datele privind toate veniturile şi bunurile familiei/persoanei singure îndreptăţite în luna………………………..

(*) Se vor anexa pentru fiecare membru de familie
(**) Pentru aceeaşi categorie de venituri se va înscrie suma totală a acestora.
Se ataşează următoarele documente:
1. ……………………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………………………………………………….
6. ……………………………………………………………………………………………………………….
7. ……………………………………………………………………………………………………………….
8. ……………………………………………………………………………………………………………….
9. ……………………………………………………………………………………………………………….
10. ………………………………………………………………………………………………………………
11. ………………………………………………………………………………………………………………
12. ………………………………………………………………………………………………………………
13. ………………………………………………………………………………………………………………
14. ………………………………………………………………………………………………………………
15. ………………………………………………………………………………………………………………
16. ………………………………………………………………………………………………………………
17. ………………………………………………………………………………………………………………
18. ………………………………………………………………………………………………………………
19. ………………………………………………………………………………………………………………
20. ………………………………………………………………………………………………………………
21. ………………………………………………………………………………………………………………
22. ………………………………………………………………………………………………………………
23. ………………………………………………………………………………………………………………
24. ………………………………………………………………………………………………………………….
25. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
26. ………………………………………………………………………………………………………………
27. ………………………………………………………………………………………………………………
28. ………………………………………………………………………………………………………………
29. ………………………………………………………………………………………………………………
30. ………………………………………………………………………………………………………………….

 

ALOCAȚIE DE STAT PENTRU COPIII

ALOCATIA DE STAT

Documente necesare:

- Cerere solicitare,
- Certificat nastere al copilului copie si original,
- Actul de identitate al reprezentantului legal copie si original,
- Alte documentele din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal : – livretul de familie,
- hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului, în caz de divorţ,
- hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei
- hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei,
- hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura de protecţie specială a plasamentului,
- dispoziţia directorului general/directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă,
- hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, emisă până la 31 decembrie 2004,
- dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a curatelei,
- actul de deces al unuia dintre părinţi,
- alte documente, la solicitarea direcţiei teritoriale
- Alte documente justificative, după caz:
- pentru copilul cu handicap, cererea este însoţită şi de copia certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap
- pentru cetăţenii străini sau apatrizi documentele din care rezultă identitatea reprezentantului legal, domiciliul sau reşedinţa acestuia şi a copiilor săi pe teritoriul României, precum şi situaţia juridică a copiilor sunt cele eliberate de autorităţile din ţara de origine, traduse şi confirmate de autorităţile române, şi/sau, după caz, cele eliberate de autorităţile române
Cererile pentru stabilirea alocaţiei de stat pentru copii şi actele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept se depun şi se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti, pe a cărei/cărui/căror rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa, după caz, reprezentanţii legali ai copiilor

 

ANEXA nr. 2  Anexa nr. 3 – CERERE I.C.C.
la Instrucţiuni
Denumire angajator/instituţie
Sediu angajator/instituţie
Nr. O.R.C.
Cod CUI
Telefon /fax

ADEVERINŢĂ
nr. ………………/………………….

Se adevereşte prin prezenta că

II. Referitor la veniturile realizate în ultimele 12 luni anterior datei naşterii copilului:
Cunoscând prevederile din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, respectiv declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau instituţii de stat declar pe proprie răspundere că datele şi informaţiile prezentate corespund realităţii.
……………………………………………………………………….
(Numele/prenumele, Semnătura şi ştampila reprezentantului legal)

 

VENITUL MINIM GARANTAT

Acte necesare la întocmirea dosarului de ajutor social

- livret de familie – eliberat de starea civilă
- copii xerox buletine de identitate
- copii xerox certificate de naştere
- copie certificat de căsătorie
- adeverinţă eliberată de la Registrul agricol
- adeverinţa eliberată de Forţele de muncă pentru persoanele apte de muncă
- adeverinţa de la şcoală pentru copiii de vârstă şcolară
- cupon alocaţie de stat (dacă este cazul)
- copie după actul de propietate, închiriere sau de moştenitor a locuinţei
- cupon de pensie (dacă este cazul)
- cupon şomaj (dacă este cazul)
- adeverinţa de salar (dacă este cazul)
- certificat medical de invaliditate eliberat de Comisia medicală de expertiză pentru persoanele bolnave sau adeverinţa medicală eliberată de medicul specialist
- hotarare de încredinţare, de plasament sau de adopţie a minorilor(dacă este cazul)
- hotărâre de divorţ (dacă este cazul)
- certificat de deces (dacă este cazul)
- 1 dosar cu şină

 

Anexa nr. 1
Anexa nr. 1 la Normele metodologice
Stimaţi cetăţeni, Statul român, în conformitate cu prevederile constituţionale, doreşte să vă ajute să depăşiţi momentele speciale prin care treceţi, dvs. şi familia dvs. Pentru aceasta vă adresăm rugămintea să citiţi cu foarte multă atenţie formularul şi să completaţi cu sinceritate toate datele solicitate, conform indicaţiilor de mai jos.
Cu speranţa că situaţia dvs. personală se va schimba în bine cât mai curând, vă mulţumim pentru înţelegere!

Cap.1. Acest capitol al cererii se completează de către solicitant. Dacă solicitantul este persoana îndreptăţită sau reprezentantul familiei, datele se vor repeta la Cap. 2.
Pentru
Cap.2. Date despre persoana îndreptăţită

Cap.3. Date despre familia persoanei îndreptăţite formată din ……. persoane majore (inclusiv persoana îndreptăţită) şi …….. copii:
a) Date despre partenerul/partenera persoanei îndreptăţite:

b) Date despre copiii persoanei îndreptăţite:

c) Date despre celelalte persoane majore din familia persoanei îndreptăţite:
Cap. 4. În continuare se vor completa date privind locuinţa familiei/persoanei singure îndreptăţită:
Cap. 5. În acest Capitol se vor completa datele privind toate veniturile şi bunurile familiei/persoanei singure îndreptăţite în luna………………………..

(*) Se vor anexa pentru fiecare membru de familie
(**) Pentru aceeaşi categorie de venituri se va înscrie suma totală a acestora.
Se ataşează următoarele documente:
1. ……………………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………………………………………………….
6. ……………………………………………………………………………………………………………….
7. ……………………………………………………………………………………………………………….
8. ……………………………………………………………………………………………………………….
9. ……………………………………………………………………………………………………………….
10. ………………………………………………………………………………………………………………
11. ………………………………………………………………………………………………………………
12. ………………………………………………………………………………………………………………
13. ………………………………………………………………………………………………………………
14. ………………………………………………………………………………………………………………
15. ………………………………………………………………………………………………………………
16. ………………………………………………………………………………………………………………
17. ………………………………………………………………………………………………………………
18. ………………………………………………………………………………………………………………
19. ………………………………………………………………………………………………………………
20. ………………………………………………………………………………………………………………
21. ………………………………………………………………………………………………………………
22. ………………………………………………………………………………………………………………
23. ………………………………………………………………………………………………………………
24. ………………………………………………………………………………………………………………….
25. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
26. ………………………………………………………………………………………………………………
27. ………………………………………………………………………………………………………………
28. ………………………………………………………………………………………………………………
29. ………………………………………………………………………………………………………………
30. ………………………………………………………………………………………………………………….
LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII
AJUTORULUI SOCIAL
Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile*
1 Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

Terenuri /animale și/sau păsări
1 Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie
NOTĂ:Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social.