SESIZĂRI CÂINI COMUNITARI

Pentru urgențe și sesizări privind câinii comunitari din zona dumneavoastră, puteți apela la Asociația „Sprijină Câinii”, la numerele de telefon: 0741.375.205 și/sau 0740.590.296
TURISM

Iulie 30, 2018

Anunt de presa incepere proiect

 

 

 

Noiembrie 15, 2017

Primăria Municipiului Bârlad a demarat proiectul de strângere de date și informașii cu privire la toate tipurile de transport în vederea realizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, studiu impus de Uniunea Europeană și necesar accesării de fonduri europene în perioada 2014-2020.

Avem rugămintea ca în urmatoarele 15-20 de minute să răspundeti obiectiv la întrebările de mai jos și să contribuiți activ la elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Barlad.

Click >AICI<

August 30, 2017

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

Hotarare primarie Bd ENGLEZA-brosura

Hotarare primarie Bd ITALIANA-brosura

Hotarare primarie Bd SPANIOLA-brosura

Hotarare primarie Bd FRANCEZA-brosura

ROF

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BÂRLAD

ROMÂNIA                                                                                     Anexă la HCLM  Bârlad nr. 62 din 27.02.2020

 JUDEŢUL VASLUI

MUNICIPIUL BÂRLAD

CONSILIUL LOCAL

 

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BÂRLAD

 

 

CAPITOLUL 1

DISPOZIŢII GENERALE

 

 

Art.1 – Administraţia publică locală din municipiul Bârlad se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor generale ale administraţiei publice prevăzute la partea I titlul III şi al principiilor generale prevăzute în Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, precum şi a următoarelor principii specifice:  principiul descentralizării;principiul autonomiei locale; principiul consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor de interes local deosebit; principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale; principiul cooperării; principiul responsabilităţii; principiul constrângerii bugetare.

Art.2 – Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală sunt: Consiliul Local, ca autoritate deliberativă şi Primarul ca autoritate executivă, care se aleg în condiţiile prevăzute de lege.

Art.3 – Consiliul Local şi Primarul funcţionează ca autorităţi autonome şi rezolvă treburile publice în cadrul municipiului Bârlad, în condiţiile prevăzute de lege. În relaţiile dintre Consiliul Local şi Primar nu există raporturi de subordonare; în relaţiile dintre acestea există raporturi de colaborare.

Art.4 – Primăria Municipiului Bârlad este o structură funcţională fără personalitate juridică şi fără capacitate procesuală, cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile autorităţii deliberative şi dispoziţiile autorităţii executive, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale, constituită din: primar, viceprimar, administratorul public, consilierii primarului sau persoanele încadrate la cabinetul primarului şi aparatul de specialitate al primarului.

Art.5 – Primarul municipiului Bârlad, ca autoritate executivă, subordonează personalul încadrat în serviciile funcţionale ale Primăriei, organizează şi conduce activitatea serviciilor publice în scopul soluţionării hotărârilor Consiliului Local Municipal şi a dispoziţiilor legale în vigoare.

Art.6 – Organigrama, numărul de personal şi statul de functii ale aparatului de specialitate al Primarului, precum şi din serviciile publice de specialitate ale Consiliului, ca şi cele ale regiilor şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului, se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local, la propunerea Primarului.

Art.7 – Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bârlad (ROF), prin care se stabilesc competenţele şi atribuţiunile personalului pe diverse nivele ierarhice de conducere şi subordonare, se aprobă de Consiliului Local Municipal Bârlad.

Art.8 – Prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare reprezintă un ansamblu de norme interne de organizare şi funcţionare a instituţiei Primarului de care trebuie să ţină seama fiecare salariat, conform cu atribuţiunile încredinţate pentru rezolvarea treburilor publice în interesul colectivităţii locale.

Art.9 – Normele statuate în prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare sunt coroborate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţa nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile şi completările ulterioare, cu hotărârile Consiliului Local Municipal Bârlad şi cu alte acte normative în vigoare şi ţin cont de necesitatea realizării unui management performant în utilizarea resurselor umane de care dispune Primăria.

Art.10 – Prevederile ROF  nu reduc libertatea de acţiune a salariaţilor încadraţi pe diverse trepte de conducere şi execuţie dacă această acţiune este îndreptată spre realizarea la timp şi de calitate a documentelor şi faptelor specifice administraţiei publice locale.

CAPITOLUL 2

ORGANIZAREA APARATULUI  DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BÂRLAD

 

Art.11 – Pentru realizarea actelor şi faptelor de administraţie publică locală, Primăria Municipiului Bârlad dispune  atât de posturi de funcţie publică cât şi de posturi de natură contractuală, organizaţi în direcţii, servicii, birouri şi compartimente de specialitate,  aşa cum se prezintă în organigrama aprobată de Consiliul Local, conform anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 270/30.09.2019 privind aprobarea transformării funcţiei publice generale de conducere de secretar al municipiului Bârlad, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bârlad, în funcţie publică specifică de conducere de secretar general al municipiului Bârlad, schimbării denumirii a două funcţii publice de execuţie din cadrul Serviciului Tehnic-Investiţii, Licitaţii şi Contracte de Achiziţii Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bârlad,  în consilier achiziţii publice, şi modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Bârlad.

Structura organizatorică este de tip piramidal, cu subordonare pe trepte ierarhice pe verticală şi funcţionale pe orizontală, fiind structurată pe patru nivele, respectiv : primar, viceprimar, secretar general, şi administrator public  , direcţii de specialitate, servicii şi birouri funcţionale ce acţionează în sfera serviciilor publice locale.

În cadrul organigramei se regasesc:

Primarul municipiului Bârlad, care subordonează, organizează şi conduce personalul ce încadrează serviciile funcţionale ale aparatului  de specialitate şi a cărui atribuţiuni sunt, în general, stipulate prin Ordonanţa de Urgenţa nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile şi completările ulterioare.

Viceprimarul municipiului Bârlad , care işi exercită atribuţiile conform dispoziţiilor legale.

Secretarul general al municipiului Bârlad,  care organizează şi conduce direct activităţile direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor de specialitate.

Administratorul public care are un rol important în eficientizarea managementului în administraţia publica locală, prin organizarea, coordonarea şi gestionarea activităţii aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bârlad, în baza atribuţiilor delegate de către Primar.

Direcţiile de specialitate în domeniul economic şi tehnic, care organizează, conduc şi controlează aplicarea prevederilor hotărârilor Consiliului Local şi a dispoziţiilor legale în vigoare, potrivit cu obiectul lor de activitate.

Servicii, birouri şi compartimente pe profile de activităţi specifice administraţiei publice locale, din domeniile: economic, juridic, administrativ, relaţii publice, resurse umane, audit, s.a.   .

Organigrama astfel structurată permite conducerea şi coordonarea activităţilor de serviciu direct de către şefii de compartimente desemnaţi, conform cu specializarea acestora şi cu delegările de autoritate date de Primar, Viceprimar , Secretarul general al  municipiului şi administratorul public.

Conform acestei structuri organizatorice, conducerea se realizează prin obiective şi programe dispuse de sus în jos şi executate de jos în sus, pe criterii de eficienţă şi responsabilitate profesională.

Structura organizatorica este cea aprobata de Consiliul Local prin Hotărârea  nr.189/19.07.2013, modificată  de Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 270/30.09.2019 şi este prezentata în anexa la prezentul regulament.

2.1. RELAŢIILE FUNCŢIONALE ALE PRIMĂRIEI

 

Art.12 – În exercitarea atribuţiunilor ce revin instituţiei Primarului, se creează multiple relaţii funcţionale între Primărie, ca structură funcţională executivă şi populaţie, agenţi economici şi diverse instituţii interne şi externe, în domeniile:  economic, financiar, tehnic, administrativ, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, şi altele. În acelaşi timp se creeaza şi relaţii interne între compartimentele din structura organizatorică a Primăriei.

Relaţiile funcţionale ale Primăriei pot fi:

 1. a) Relaţii ierarhice, care sunt relaţii pe verticală, în ambele sensuri şi se referă la cine pe cine subordonează, cine raportează şi cui se adresează rapoartele şi informările profesionale;
 2. b) Relaţii de directivare, care sunt relaţii pe verticală într-un singur sens de sus în jos şi se referă la respectarea unor obiective, strategii, directive de serviciu, restricţii şi diverse reglementări;
 3. c) Relaţii funcţionale, care sunt predominante pe orizontală şi se referă la circuitul informaţiilor tehnice, economice, juridice şi cu caracter social, financiar şi de documentare, între salariaţii diverselor colective de muncă, care au nevoie în fundamentarea propunerilor, de decizii şi hotărâri pentru realizarea atribuţiunilor lor de serviciu

Art.13 – Circuitul documentelor şi informaţiilor din cadrul Primăriei este supus optimizării, simplificării şi raţionalizării în cadrul Nomenclatorului de documente aprobat de primar şi reactualizat la zi de compartimentul de informatică.

Art.14 – Circuitul documentelor înscrise în Nomenclatorul arătat la art.13, va cuprinde în mod obligatoriu şi următoarele precizări:

 1. toate documentele transmise eşaloanelor superioare din ţară şi instituţiilor sau persoanelor din străinătate vor fi semnate de persoana care le-a întocmit, şeful serviciului/biroului, directorul direcţiei emitente şi de Primar;
 2. documentele către diverse instituţii, agenţi economici şi persoane fizice vor fi semnate de directorul directiei, care le avizează,  de persoana care le-a întocmit şi a şefului ierarhic. În cazul serviciilor, birourilor şi compartimentelor care nu fac parte dintr-o direcţie, documentele sunt avizate şi de secretarul general al municipiului;
 3. dispoziţiile emise de Primar vor fi semnate de acesta, în baza documentaţiilor prezentate de emitent şi avizate de Secretarul general al municipiului asupra legalităţii şi oportunităţii acestor dispoziţii.

Art.15 – Toate proiectele de hotărâri iniţiate de Primar, vor trebui să poarte viza Primarului şi a Secretarului general al  municipiului.

Art.16 – Modificarea şi reactualizarea organigramei aparatului de specialitate al Primarului, a numarului de personal şi a statului de funcţii  se va face cu aprobarea Consiliului Local,  la propunerea şi motivarea scrisă a Primarului municipiului,  ori de câte ori se consideră necesară o astfel de modificare.

CAPITOLUL 3

ATRIBUŢII, COMPETENŢE, RESPONSABILITĂŢI

3.1 PRIMARUL

 

Art.17

(1) Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică.

(2) Primarul asigură respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a ordonantelor si hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. Primarul dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, a dispoziţiilor presedintelui consiliului judetean, precum si a hotărârilor consiliului judetean, in condiţiile legii.

              (3)  Pentru punerea in aplicare a activitatilor date in competenta sa prin actele prevazute la alin. (1), primarul are in subordine un aparat de specialitate.

              (4)  Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente functionale incadrate cu functionari publici si personal contractual.

              (5)  Primarul conduce institutiile publice de interes local, precum si serviciile publice de interes local.

              (6)  Primarul participă la sedintele consiliului local si are dreptul sa isi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi, precum si de a formula amendamente de fond sau de forma asupra oricaror proiecte de hotărâri, inclusiv ale altor initiatori. Punctul de vedere al primarului se consemneaza, in mod obligatoriu, in procesul-verbal al sedintei.

             (7)  Primarul, in calitatea sa de autoritate publica executiva a administratiei publice locale, reprezinta unitatea administrativ-teritoriala in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane si straine, precum si in justitie

             (8) Primarul municipiului Bârlad  îndeplineşte, în conformitate cu prevederile art. 155 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile şi completările ulterioare, următoarele categorii principale de atribuţii:

 1. a) atribuţii exercitate in calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
 2. b) atribuţii referitoare la relaţia cu Consiliul Local;
 3. c) atribuţii referitoare la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale;
 4. d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetatenilor, de interes local;
 5. e) alte atribuţii stabilite prin lege;

            Atribuţiile prevăzute la alineatul precedent sunt detaliate în OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare.

             (9) Primarul poate delega, prin dispoziţie, atribuţiile ce îi sunt conferite de lege si alte acte normative viceprimarului, secretarului general al municipiului Bârlad, conducatorilor compartimentelor functionale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, precum si conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes local, in functie de competentele ce le revin in domeniile respective;

             (10) Primarul constată încălcările legii şi adoptă măsurile legale pentru înlăturarea acestora sau, după caz, sesizează organele competente.

             (11)  Primarul, în exercitarea atribuţiilor sale, emite dispoziţii. Acestea devin executorii după ce sunt aduse la cunoştinţa persoanelor interesate.

3.2. VICEPRIMARUL

 

      Art. 18

      (1) Municipiul Bârlad are un viceprimar.

      (2) Viceprimarul este subordonat Primarului şi este înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega o parte din atribuţiile sale.

      (3) Pe durata exercitării mandatului, Viceprimarul municipiului Bârlad îşi păstrează statutul de consilier local,

      (4) Viceprimarul va prezenta anual un raport de activitate .

 

 

 

3.3.  ADMINISTRATORUL PUBLIC

 

      Art. 19

      (1) Administratorul Public este numit  de  Primar prin dispoziţie  care are ca anexă un contract de management cu respectarea cerinţelor specifice prevăzute de lege.

    (2) Contractul de management se încheie între Primar şi administratorul public pe durată determinată. Durata contractului de management al administratorului public nu poate depăşi durata mandatului primarului  în timpul căruia a fost numit.

   (3) În baza contractului de management, administratorul public poate îndeplini atribuţii de coordonare a unor compartimente ale aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local.

   (4) Pe baza de contract de management , Administratorul Public poate îndeplini atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local.

   (4) Administratorul Public este subordonat Primarului municipiului Bârlad.

3.4.  SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BÂRLAD

 

 

      Art. 20

(1) Secretarul general al municipiului Bârlad este funcţionar public de conducere, funcţia publică de secretar general fiind o funcţie publică de conducere specifică.

(2) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi regimul disciplinar ale secretarului general al municipiului Bârlad se fac în conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţia publica şi functionarii publici.

(3) Secretarul general al municipiului Bârlad îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:

 1. a) avizeaza proiectele de hotărâri şi contrasemneaza pentru legalitate dispoziţiile Primarului şi hotărârile Consiliului Local;
 2. b) participă la şedinţele Consiliului Local;
 3. c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre Consiliul Local şi Primar, precum şi între aceştia şi Prefect;
 4. d) coordoneaza organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor Consiliului Local şi a dispoziţiilor Primarului;
 5. e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);
 6. f) asigură procedurile de convocare a Consiliului Local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedintelor Consiliului Local şi redactarea hotărârilor Consiliului Local;
 7. g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii Consiliului Local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
 8. h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia functionează;
 9. i) poate propune Primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale Consiliului Local;
 10. j) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele Consiliului Local a consilierilor locali;
 11. k) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă;
 12. l) informează preşedintele de sedinţă cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecarei hotărâri a Consiliului Local ;
 13. m) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi stampilarea acestora;
 14. n) urmăreste ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale Consiliului Local sa nu ia parte consilierii locali aflaţi în conflict de interese în condiţiile prevăzute de reglementările legale; informeaza preşedintele de şedinţă, sau, dupa caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevazute de lege în asemenea cazuri;
 15. o) asigură comunicarea către autorităţi, instituţii şi persoane interesate, în termen legal a  actelor emise de către Consiliul Local sau de către Primar;
 16. p) asigură comunicarea hotărârilor Consiliului Local, Primarului şi Prefectului, în termenele legale ;
 17. q) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii Consiliului Local;
 18. r) asigură aducerea la cunoştinţa publica a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ;
 19. s) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii administrativ-teritoriale Bârlad;

   ş) întocmeşte formalităţile de sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale şi comunica sesizarea camerei notarilor publici, precum şi oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu;

 1. t) semnează listele electorale permanente cuprinzând alegătorii cu domiciliul sau reşedinta în municipiul Bârlad şi pastreaza un exemplar al acestora;

   ţ) semneaza listele electorate complementare cuprinzand cetăţenii Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul sau reşedinta pe raza mun. Bârlad, precum şi copiile listelor electorate complementare.

 1. u) asigură buna funcţionare a compartimentelor şi activitaţilor cu caracter juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
 2. v) semnează procesele-verbale întocmite după dezbaterile Consiliului Local şi supune spre aprobarea Consiliului Local procesele-verbale anterioare ale şedinţelor Consiliului Local;
 3. w) asigură afişarea, la sediul Primăriei şi pe pagina de internet a Primăriei, în termen legal a copiei procesului-verbal al şedintei Consiliului Local;
 4. x) asigură publicarea raportului anual de activitate a consilierilor locali precum şi a viceprimarului;
 5. z) în situaţia dizolvării Consiliului Local, în cazul în care Primarul este absent, va rezolva problemele curente ale municipiului, potrivit competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii ;
 6. aa) asigură afişarea spre informare publica forma propusa pentru proiectul de hotărâre depus, în cazul iniţiativei cetăţeneşti, în condiţiile respectarii legislaţiei în vigoare;
 7. bb) în perioadele în care este absent din instituţie deleagă executarea atribuţiilor functionale , în condiţiile legii;
 8. cc) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinari date prin acte administrative de Consiliul Local şi de Primar.

Art.21 – Pentru realizarea atribuţiunilor ce-i revin, Secretarul general are în subordine Serviciul  Administraţie Publică Locală, Secretariat, Juridic – Contencios, Serviciul Resurse Umane, Protecţia Muncii şi Secretariat Cabinet Demnitari, Direcţia Economica  şi Direcţia Tehnica.

Pe linie funcţională, colaborează cu Viceprimarul, Administratorul Public, Directorul Executiv din cadrul Direcţiei Economice,  Directorul Executiv din cadrul Direcţiei Tehnice,  Arhitectul-Şef  şi cu  serviciile, birourile şi compartimentele necuprinse în direcţii, pentru îndeplinirea atribuţiunilor de serviciu ce-i revin din actele normative în vigoare.

Art.22 – Avizează programarea anuală a efectuării concediilor de odihnă a salariaţilor din direcţiile şi serviciile pe care le are în subordine.

Întocmeşte fişa de post pentru directorii şi sefii serviciilor pe care îi are în subordine directă şi avizează fişele de post  întocmite de directorul executiv al Directiei Economice, şeful Serviciului  Administratie Publica Locala, Secretariat, Juridic-Contencios, şeful Serviciului Resurse Umane, Protecţia Muncii şi Secretariat Cabinet Demnitari, şeful Serviciului Impozite şi Taxe de la Persoane Fizice, şeful Serviciului Impozite şi Taxe de la Persoane Juridice precum şi cele întocmite de directorul executiv al Directiei Tehnice.

Întocmeşte raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale  pentru directori şi şefii de servicii  direct subordonaţi, pe care le transmite la Serviciul Resurse Umane, Protecţia Muncii şi Secretariat Cabinet Demnitari, spre analiză şi păstrare.

Îndeplineşte orice alte atribuţiuni prevăzute de lege sau încredinţate de  Consiliul Local sau de Primar, prin acte administrative .

 

3.5.  COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

 

 

Art.23 – Compartimentul Audit Public Intern este o structura de specialitate organizata sub forma  unui compartiment distinct în structura organizatorica a aparatului de specialitate al Primarului  municipiului Bârlad, aflat în subordinea directă a Primarului.

Compartimentul Audit Public Intern este responsabil pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de audit public intern.

  Auditul  public intern se exercita asupra tuturor activitaţilor desfăşurate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului  municipiului Bârlad, inclusiv asupra entitaţilor publice subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Bârlad

      Auditul  public intern reprezintă activitatea funcţional independentă şi obiectivă, de asigurare şi consiliere, concepută să adauge valoare şi să îmbunătăţească activităţile aparatului de specialitate al Primarului  municipiului Bârlad  precum şi a entităţilor publice subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bârlad, ajutându-le să îşi îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică şi metodică.  Prin auditul public intern se evaluează şi se îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea managementului riscului, controlului şi proceselor de guvernanţă.

     Principalele  atribuţii ale  Compartimentului Audit Public Intern sunt:

 1. elaborează norme metodologice specifice, cu avizul UCAAPI, iar în cazul entitaţilor publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea Consiliului Local, va aviza normele metodologice ale acestora în conditiile reglementărilor legale în vigoare;
 2. elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioada de 3 ani, şi pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern ;
 3. elaborarea programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern, prin evidențierea scopului, obiectivelor, responsabililor, termenelor și tipurilor de evaluare.
 4. efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
 5. informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
 6. raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
 7. elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
 8. în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate
 9. verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din entităţile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauză;
 10. verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică a auditorului intern la compartimentele de audit public intern organizate la nivelul entităţilor publice aflate în subordine/în coordonare/sub autoritate, prin misiuni de evaluare planificate sau ad-hoc, abaterile fiind corectate prin formularea de recomandări în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauză;
 11. formuleaza recomandari pentru corectarea sau eliminarea deficienţelor constatate în urma misiunilor de audit public intern;
 12. tine evidenţele şi rapoartele de audit în termen legal şi le arhivează conform normelor legale;
 13. răspunde de protecţia documentelor referitoare la auditul public intern desfăşurat.

      Auditorii au obligaţia să-şi îmbunătăţească cunoştinţele, abilitaţile şi valorile în cadrul perfecţionarii profesionale continue.

     Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate într-o entitate publica, inclusiv asupra activităţilor entităţilor subordonate, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public.

     Compartimentul  Audit Public Intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele :

 1. a) activitaţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publica din momentul constituirii angajamentelor pâna la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţarea externă;
 2. b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
 3. c) administrarea patrimoniului public, precum şi vânzarea , gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţii administrativ-teritoriale ;
 4. d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale ;
 5. e) constituirea veniturilor publice , respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanta, precum şi a facilitaţilor acordate la încasarea acestora;
 6. f) alocarea creditelor bugetare;
 7. g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
 8. h) sistemul de luare a deciziilor;
 9. i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
 10. j) sistemele informatice.

     Raportul anual al activităţii de audit public intern se elaborează până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, pentru anul anterior și cuprinde următoarele informaţii minimale: constatări, recomandări şi concluzii rezultate din activitatea de audit public intern, progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor, iregularităţi sau posibile prejudicii constatate în timpul misiunilor de audit public intern, precum şi informaţii referitoare la pregătirea profesională.

   Raportul anual al activității de audit intern elaborat de Compartimentul Audit  Public Intern  cuprinde raportările anuale ale compartimentelor înființate la nivelul entităților aflate în subordine/în coordonare/sub autoritatea U.A.T. Municipiul Bârlad.

   Compartimentul Audit Public Intern exercită şi alte atribuţii din domeniul său de activitate reieşite din legislatia in vigoare, hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale Primarului în vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de control intern managerial, personalul din cadrul Serviciului Audit Public Intern are obligația respectării/aplicării procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor Ordinului SGG nr. 600/2018 – actualizat.

    Auditorii interni din cadrul Compartimentului  Audit  Public Intern  desfășoară cu aprobarea Primarului municipiului Bârlad, misiuni de audit public intern ad-hoc, considerate ca misiuni de audit intern cu caracter exceptional necuprinse în planul anual de audit public intern cât și alte acțiuni de control ca urmare a unor petiții, sesizări, desfășurate în cadrul unor comisii interdisciplinare sau independent, conform art. 370 alin. (2 ) lit. (c) din O.UG nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

    Îndeplinirea obligațiilor din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bârlad;

                 Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bârlad, a prevederilor sistemului de control intern și al celui de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor prevăzute în fișele posturilor  în conformitate cu art. 93 alin (2) din O.UG nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

TABLOUL PRINCIPALELOR RELAŢII FUNCŢIONALE ALE COMPARTIMENTULUI AUDIT PUBLIC INTERN

Nr. crt CU CINE COLABOREAZĂ ÎN CE SCOP CE LUCRĂRI ÎNTOCMEŞTE CUI TRANSMITE
1. Primar - Consiliere;

– Transmitere de rapoarte asupra activităţii proprii;

– Semnalare de iregularităţi sau posibile prejudicii;-Rapoarte de audit;

-Rapoarte asupra propriei activităţi;Primar2.Compartimente de specialitate (direcţii, servicii, birouri, compartimente) din aparatul de specialitate al Primarului şi servicii publice de specialitate din subordinea Consiliului Local- Efectuarea misiunilor de audit;

– Consiliere;- Rapoarte de audit;Conducatorii entitaţilor /structurilor auditate

Entitaţile publice aflate în subordinea, coordonarea sau autoritatea Consiliului Local

– Efectuarea misiunilor de audit;- Rapoarte de audit;Conducătorii

entitatilor UCAAPI

– Primirea de misiuni de audit;

– Rapoarte de audit;

-Rapoarte de activitateUCAAPI Curtea de Conturi

-Informării privind activitatea desfăşurată

-Rapoarte de activitateCurtea de Conturi

 

 

3.6. COMPARTIMENTUL CABINETUL PRIMARULUI

 

 

 

Art. 24-Compartimentul Cabinetul Primarului este un compartiment înfiinţat în directa subordonare a Primarului.

Personalul din cadrul acestui compartiment işi desfaşoara activitatea pe baza de contract individual de muncă, pe perioada determinată , încheiat în condiţiile legii, pe perioada mandatului  Primarului.

Rolul personalului contractual care ocupă funcţiile prevăzute în Compartimentul Cabinetul Primarului  este de a-l sprijini pe Primar în realizarea activităţilor direct rezultate din exercitarea atribuţiilor care îi sunt stabilite prin Constituţie sau prin alte acte normative.

      Atribuţiile personalului din cadrul Compartimentului Primarului sunt stabilite prin  fişa postului.

TABLOUL PRINCIPALELOR RELAŢII FUNCŢIONALE ALE COMPARTIMENTULUI

CABINETUL PRIMARULUI

Nr. crt CU CINE COLABOREAZĂ ÎN CE SCOP CE LUCRĂRI ÎNTOCMEŞTE CUI TRANSMITE
1.  Primar - Consiliere;

– Transmitere rapoarte asupra activităţii proprii;

– Semnalare iregularităţi ;-Informării;

-Rapoarte asupra propriei activităţi;Primar2.Compartimente de specialitate (direcţii, servicii, birouri, compartimente) din aparatul de specialitate al Primarului şi servicii publice de specialitate din subordinea Consiliului Local- Culegerea de informaţii;

– Transmiterea de date;- Rapoarte/informării privind neregulile constatate;

– Propuneri privind măsuri pentru înlăturarea neregulilor constatate;Primar3.Societatile şi instituţiile publice din subordinea Consiliului Local- Culegerea de informaţii;

– Transmiterea de date;-Informări;

-RapoartePrimar;

Conducerea societaţilor şi instituţiilor publice Societati  şi instituţii publice, altele decat cele din subordinea Consiliului Local- Culegerea de informaţii;

– Transmiterea de date;-Informări;

Primar

3.7.  DIRECŢIA  URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

 

 

 

Art.25-  Direcţia  Urbanism şi Amenajarea Teritoriului face parte din structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului, în subordinea directă a Primarului şi are atribuţii în următoarele domenii de activitate:

 1. Autorizare construcţii;
 2. Urbanism şi amenajarea teritoriului;
 • Cadastru imobiliar-edilitar şi banca de date;
 1. Registrul agricol.

Direcţia este condusă de un arhitect-şef .

Pentru realizarea atribuţiilor din domeniu,  Direcţia  Urbanism şi Amenajarea Teritoriului este organizata în 3 compartimente în subordinea directă a arhitectului-şef :

 1. Biroul Autorizare Construcţii;
 • Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
 1. Biroul Cadastru Imobiliar-Edilitar , Banca de Date şi Registrul Agricol

Arhitectul-şef reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din cadrul administraţiei publice locale, face parte din structura organizatorica a aparatului de specialitate al Primarului şi  este subordonat direct Primarului .

Arhitectul-şef desfăşoara o activitate de interes public , ale carui scopuri principale sunt dezvoltarea durabilă a comunităţii, coordonarea activităţilor de dezvoltare teritorială, amenajarea teritoriului şi urbanism, protejarea  valorilor de patrimoniu şi a calitaţii arhitecturale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale .

Arhitectul-şef are în principal următoarele atribuţii:

 1. a) coopereaza permanent cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice în vederea transpunerii liniilor directoare de dezvoltare durabila la nivel naţional, politicilor sectoriale, programelor naţionale şi proiectelor prioritare;
 2. b) colaborează cu compartimentele care au activitate legată de amenajarea teritoriului, urbanism, arhitectură, banca de date şi cu instituţiile care au legătură cu domeniul lor de activitate;
 3. c) propune şi coordonează strategia de dezvoltare urbana ;
 4. d) semnează toate documentele stabilite prin prevederile legale ;
 5. e) asigură în domeniul sau de activitate, cadrul pentru conlucrarea dintre administraţia publica şi societatea civila, pentru atragerea opiniei publice în procesul de luare a deciziei (expoziţii de proiecte, dezbateri etc.) ;
 6. f) vizează prin semnătură toate rapoartele de specialitate înaintate spre discuţie, avizare şi aprobare Consiliului Local care privesc responsabilitatea şi domeniile sale de activitate ;
 7. g) arhitectul-şef păstrează legătura între administraţia locala şi cea centrala în domeniile sale de activitate ;
 8. h) exercită şi alte atribuţii specifice reieşite din legi, hotărâri de guvern, hotărâri ale Consiliului Local ori dispoziţii ale Primarului;
 9. i) întocmeşte şi coordoneaza planurile de control ( semestrial), cu semnalarea abaterilor constatate şi modul de soluţionare;

î) iniţiaza documentaţii de urbanism cu privire la protecţia mediului ambiant, îmbunătăţirea aspectului municipiului;

 1. j) protejează zonele cu valoare de patrimoniu, ansambluri şi monumente istorice şi de arhitectură;
 2. k) întocmeşte şi perfecţioneaza continuu Regulamentul privind amplasarea mijloacelor de publicitate vizuală, care cuprinde totalitatea regulilor şi a normelor privind modalitatea de autorizare, amplasare şi control a mijloacelor de publicitate vizuală;
 3. l) urmăreşte modificările legislaţiei specifice şi le aduce la cunoştinţa angajaţilor din cadrul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
 4. m) asigură constituirea băncii de date a unităţii administrativ-teritoriale.

TABLOUL PRINCIPALELOR RELAŢII FUNCŢIONALE ALE ARHITECTULUI ŞEF

Nr. crt. SARCINA INFORMATII

PRIMITEDE LA CINEINFORMATII

TRANSMISECĂTRE CINE1.Adrese şi solicităriFişe de audiente, solicitări scrise

PrimarInformaţii şi răspunsuri către solicitanţiPrimar

Registratura2.AnalizeTemePrimar

Referate şi soluţii tehnicePrimar3.Verificarea şi semnarea certificatelor de urbanism cu documentaţiile anexateDocumentaţii de certificat de urbanismCompartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

Certificat de urbanism şi documentaţiile aferenteRegistratura4.Verificarea şi semnarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare cu documentaţiile anexate

Documentaţii de autorizaţii de construire/desfiinţare

Biroul Autorizare ConstructiiAutorizaţii de construire/desfiinţare şi documentaţiile  aferente

Registratura

Biroul Autorizare Constructii5.Primirea verificarea şi semnarea documentaţiilor urbanistice PUD, PUG, PUZ

DocumentaţiiRegistraturăRaport de specialitate şi expunere de motivePrimar

Consiliul Local6.AudienţeSolicitări verbale şi scrise

PetenţiReferate şi informăriPrimar

Petenţi7.ColaborăriSolicitări

Toate direcţiile serviciile şi compartimentele Primăriei

-Referate de specialitate

Informări

-Soluţii de rezolvareToate direcţiile ,serviciile şi compartimentele Primăriei

8. Pregătirea materialelor pentru şedinţele de Consiliu Local Documentaţii -Comp. Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

– Serv. Contracte de Concesionare,Închiriere şi Vânzare,Autorizare Libera Iniţiativa şi Informatica;

-Biroul Cadastru Imobiliar-Edilitar,Banca de Date şi Registrul Agricol

Procese- verbale şi rapoarte de evaluare-Primar;

-Serv. Contracte de Concesionare,Închiriere şi Vânzare,Autorizare Libera Iniţiativa şi Informatica;

– Biroul Cadastru Imobiliar-Edilitar,Banca de Date şi Registrul Agricol;9.Analizarea documentaţiilor de evaluare a imobilelor cu alta destinaţie decât cea de locuinţaDocumentaţii de evaluare-Secretariat comisia de vânzare a imobilelor  cu alta destinaţie decât cea de locuinţa

Referat de specialitateComisia tehnica de evaluare10.Participare la şedinţele Comisiei tehnice de evaluareDocumentaţii supuse analizei Comisiei tehnice de evaluare

-Secretarul Comisiei tehnice de evaluare

Referat de specialitateComisiei tehnice de evaluare11.CorespondenţaAdrese şi documentaţii-Primar;

-Comisiile de specialitate ale Consiliului Local

-Avizatori

-Proiectanţi

-Registratura

-Referate de specialitate ;

-Informări;

– Soluţii de rezolvare a solicitărilor dirijate prin registratura;-Primar

-Viceprimari

-Toate direcţiile serviciile şi compartimentele Primăriei

-Avizatori

-Proiectanţi

3.7.1. BIROUL AUTORIZARE CONSTRUCŢII

Art.26 - Biroul Autorizare Construcţii  face parte din Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului,  este subordonat arhitectului-şef, este condus de un şef birou şi are în principal următoarele atribuţii :

 1. a) asigură înregistrarea şi verificarea documentaţiilor tehnice depuse, întocmirea şi eliberarea autorizaţiilor de construire, pentru construcţii provizorii şi definitive, extinderi şi modernizări ale acestora, solicitate de agenţii economici de stat şi privatizaţi, persoane fizice şi juridice pe terenuri proprietate sau aflate în administrarea Consiliului Local şi pentru racordări energie electrica (branşamente) şi racorduri la instalaţii gaze, apa, canalizare, termoficare;
 2. b) raspunde de respectarea întocmai a reglementarilor impuse de PUG şi PUZ precum şi de Regulamentul de urbanism local, de întocmirea şi eliberarea autorizaţiilor de construire ;
 3. c) verifică încadrarea lucrărilor corespunzătoare modificărilor de temă în limitele avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială pentru fiecare cerinţă esenţială de calitate în construcţii, cu participarea reprezentanţilor instituţiilor avizatoare;
 4. d) verifică fiecare documentaţie tehnică, astfel încât aceasta să fie însoţită de avizele şi acordurile legale conform legislaţiei în vigoare, în vederea emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare, fără a depăşi termenul legal stabilit ;
 5. e) în situaţia depunerii unei documentaţii tehnice incomplete, solicitantul va fi notificat în scris cu menţionarea elementelor necesare în vederea completării acesteia, cu respectarea termenelor prevazute de lege;
 6. f) colaborează cu celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului privind avizarea actelor şi documentaţiilor tehnice prezentate spre avizare;
 7. g) după îndeplinirea tuturor condiţiilor legale, în urma verificării la faţa locului şi întocmirii procesului-verbal de constatare, întocmeşte şi eliberează autorizaţiile de construire/desfiinţare;
 8. h) emite în condiţiile legii autorizaţii de construire / desfiinţare, respectând termenele legale;
 9. i) primeşte şi verifică documentaţia aferentă autorizarii mijloacelor publicitare şi emite autorizaţiile;

î) calculeaza taxele prevazute de legislaţia în domeniu şi completează dispoziţii de încasare;

 1. j) pune la dispoziţia publicului spre informare, pe pagina proprie de internet a Primariei Municipiului Bârlad sau prin afişare la sediu, autorizaţiile de construire şi anexele acestora sau a actelor de respingere;
 2. k) respectă restricţiile impuse de legislaţia în vigoare în legatură cu secretul comercial şi industrial, proprietatea intelectuală, protejarea interesului public şi privat;
 3. l) primeşte spre avizare cererile privind întocmirea proceselor-verbale de recepţie şi notelor de regularizare a taxelor la autorizaţia de construire;
 4. m) calculează taxa de regularizare la autorizaţia de construire, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 5. n) participă la recepţia lucrărilor autorizate;
 6. o) întocmeşte nota de regularizare a taxei la autorizaţia de construire;
 7. p) întocmeşte procesele – verbale de recepţie la terminarea finala sau parţială a lucrărilor, în cadrul comisiei de recepţie aprobată conform legii;
 8. q) înregistrează în registrele de evidenţă , autorizaţiile de construire/ demolare, procesele-verbale de recepţie, notele de regularizare la autorizaţiile de construire, notele de constatare a demolărilor;
 9. r) la cererea posesorilor de autorizaţii de construire/desfiinţare asigură prelungirea termenelor de execuţie încasând taxele prevăzute de lege ;
 10. s) colaborează permanent cu celelalte servicii şi compartimente din cadrul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, solicitând date şi documente, eliberând la solicitarea celorlalte servicii, copii după actele emise, inclusiv copii ale documentaţiile tehnice ce le însoţesc ;

ş) la solicitarea şefilor ierarhic superiori, are obligaţia să prezinte referate explicative cu privire la modul de rezolvare a solicitărilor primite şi de emitere a actelor specifice activităţii serviciului;

 1. t) colaborează cu Poliţia Comunitară în vederea urmăririi şi sancţionării beneficiarilor autorizaţiilor de construire care nu respectă prevederile din autorizaţii sau care execută lucrări fară autorizaţii;

ţ) înregistrează în format electronic evidenţa lucrărilor autorizate, finalizarea acestora prin nota de regularizare a taxei la autorizaţia de construire şi procesul-verbal de recepţie;

 1. u) întocmeşte situaţia proceselor-verbale de recepţie eliberate şi le înainteaza serviciilor de impozite şi taxe în vederea impunerii acestora;
 2. v) întocmeşte situaţii statistice privind stadiul fizic al lucrărilor autorizate pentru Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui, Inspectoratul de Stat în Construcţii Vaslui, Consiliul Judeţean Vaslui, Prefectura Vaslui, Camera de Conturi Vaslui;
 3. w) comunică în termen de 24 de ore Serviciului Gospodărie Comunală şi Locativă, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice şi a Asociaţilor de Proprietari lista beneficiarilor autorizaţiilor de branşament şi a autorizaţiilor de intervenţie la instalaţiile de furnizare utilităţi;
 4. x) inventariază lucrările autorizate şi pregateşte documentaţiile tehnice în vederea arhivării acestora;
 5. y) răspunde, în termenele legale, la cererile, sesizările şi reclamaţiile cu privire la aspecte privind autorizaţiile de construire şi demolare şi procese-verbale de recepţie.

TABLOUL PRINCIPALELOR RELAŢII FUNCŢIONALE ALE

 BIROULUI AUTORIZARE CONSTRUCŢII

Nr. crt. SARCINA INFORMATII

PRIMITEDE LA CINEINFORMATII

TRANSMISECĂTRE CINE1Primire cerere emitere

autorizaţie construireDocumente necesare eliberării autorizaţiei de  construire-Solicitanţi – persoane fizice sau persoane juridice-Informaţii cuprinse in autorizaţii de construire;

-Răspuns cu privire la măsurile dispuse.-Arhitect-sef;

– Comp.Juridic-Contencios;

– Secretar general;

– Primar;

-Solicitanţi – persoane fizice sau persoane juridice2Primire cerere emitere autorizaţie de construire  privind lucrările de racorduri şi branşamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, energie electrica, telefonie şi televiziune prin cablu-Număr solicitanţi cu date de identificare ;

-Dovada achitare taxa ;

-Amplasament,zona.-Solicitanţi – persoane fizice sau persoane juridice

-Furnizori de utilitati;

-Arhitect-sef-Numar solicitanţi ;

-Tip lucrare de racorduri ;

-Amplasamente, zona-Arhitect-sef;

-Solicitanţi – persoane fizice sau persoane juridice

-Furnizori de utilitati;

3.Primire cerere emitere autorizaţie privind afişarea mijloacelor publicitare-Dovada achitare taxa ;

-Cerere emitere autorizaţie de construire;

-Solicitanţi – persoane fizice sau persoane juridice

-Arhitect-şef.-Numar solicitanţi ;

-Amplasamente, zona-Arhitect-sef;

-Solicitanţi – persoane fizice sau persoane juridice

-Furnizori de utilitati;4.Primire sesizări, diferite solicitări-Amplasament

-Tip lucrare

-Nume beneficiar-Solicitanţi – persoane fizice sau persoane juridice

-Arhitect -şef;-Informaţii specifice legislaţiei în vigoare;

-Informaţii cu privire la  autorizaţiile  de construire emise;

-Arhitect-sef;

-Solicitanţi – persoane fizice sau persoane juridice

5. Primire-distribuire corespondenţă -Cereri, solicitări emitere autorizaţii de construire,  sesizari -Solicitanţi – persoane fizice sau persoane juridice Informatii cuprinse în cererile tip de autorizaţii de construire , documentaţii anexate -Funcţionarii din cadrul Biroului Autorizare Construcţii
6. Regularizarea taxei pentru autorizaţiile de construire, în conformitate cu legislaţia în  vigoare şi asigurarea evidenţelor proceselor-verbale de recepţie prin care se realizează regularizarea taxelor. - Cereri petenţi;

– Autorizaţii construire, certificate de urbanism şi documentaţii anexă;

-Procese-verbale de recepţie  la finalizarea lucrărilor autorizate;

-Nota contabila a mijlocului fix sau declaraţia privind valoarea finală a construcţiei ( dupa caz);- Petenţi

– Funcţionari cu atribuţii specifice din cadrul biroului- Procese-verbale de regularizare a taxei pentru autorizaţiile de construire-Primar;

-Director;

-Solicitant ;

– Serviciile de taxe locale;

7.Gestionează şi arhivează P.V.de regularizare împreună cu documentaţia aferentă-Documente primite-Petenţi-Arhivare-Biroul Autorizare Construcţii8.Primire cerere în vederea emiterii AC pentru firme  şi reclame-Documente necesare în vederea emiterii AC-Petenţi ;

-Arhitect-şef;-Informaţii specifice legislaţiei în vigoare;

-Reglementări urbanistice permise conform documentelor urbanistice;-Şefii ierarhici;

-Petenţi ;

9.Comunicare liste autorizaţii branşament şi autorizaţii de intervenţie la instalaţiile de furnizare utilitaţi-Documente necesare în vederea emiterii autorizaţiilor de branşament şi de intervenţie-Petenţi ;

-Arhitect-şef;-Listă autorizaţii branşament;

-Listă autorizaţii de intervenţie la instalaţiile de furnizare utilitaţi;-Serviciul Gospodărie Comunală şi Locativă, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice şi a Asociaţilor de Proprietari

3.7.2.  COMPARTIMENTUL  URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

 

Art.27. –  Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului face parte din Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului,  fiind subordonat arhitectului-şef şi are următoarele atribuţii principale :

 1. a) asigură elaborarea de proiecte de strategii de dezvoltare urbană şi teritorială şi le supune aprobării Consiliului Local;
 2. b) asigură elaborarea planurilor urbanistice aflate în competenţa autorităţii publice a municipiului Bârlad, în conformitate cu prevederile legale;
 3. c) supune aprobarii Consiliului Local, documentaţiile de urbanism, indiferent de iniţiator;
 4. d) acţionează pentru respectarea şi punerea în practica a prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate;
 5. e) iniţiază , coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea, avizează şi propune spre aprobare strategiile de dezvoltare teritorială a municipiului Bârlad, precum şi documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
 6. f) convoacă şi asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism;
 7. g) întocmeşte, verifica din punct de vedere tehnic şi propune emiterea avizelor de oportunitate, a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire;
 8. h) urmăreşte punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare urbană şi a politicilor urbane, precum şi a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
 9. i) asigură gestionarea, evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;

î) transmite periodic Ministerului Dezvoltarii Regionale şi Turismului situaţiile cu privire la evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism;

 1. j) organizează şi coordonează constituirea şi dezvoltarea băncilor/ bazelor de date urbana;
 2. k) coordonează şi asigură informarea publică şi procesul de dezbatere şi consultare a publicului în vederea promovării documentaţiilor aflate în gestiunea sa;
 3. l) participă la elaborarea planurilor integrate de dezvoltare şi le avizează din punctul de vedere al conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate;
 4. m) avizeaza proiectele de investiţii publice din punctul de vedere al conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate;
 5. n) asigură publicarea, inclusiv pe site-ul primăriei, a restricţiilor impuse prin documentaţiile de urbanism legal aprobate;
 6. o) toate documentaţiile de urbanism vor fi realizate în format digital şi format analogic, la scară adecvată, în functie de tipul documentaţiei, pe suport topografic , cu respectarea prevederilor legislaţiei în domeniu;
 7. p) are obligaţia să solicite cuprinderea în bugetul anual a fondurilor pentru elaborarea sau actualizarea , dupa caz, a planurilor de amenajare a teritoriului, a planurilor de urbanism, a hărţilor de risc natural, precum şi a studiilor de fundamentare necesare în vederea elaborării acestora;
 8. q) ia măsuri în privinţa informării publicului privind:

-obiectivele dezvoltării economico-sociale privind amenajarea teritoriului şi dezvoltarea urbanistică a municipiului Bârlad;

-conţinutul strategiilor de dezvoltare teritorială a documentaţiilor de urbanism care urmează a fi supuse aprobarii, precum şi a documentaţiilor aprobate, potrivit legii;

- rezultatele consultării publicului;

-  deciziile adoptate;

- modul de implementare a deciziilor

 1. r) urmăreşte aplicarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate
 2. s) urmăreşte corelarea realizării programelor de dezvoltare cu prevederile documentaţiilor aprobate

ş) constată  refuzul operatorilor economici sau al instituţiilor care detin imobile, instalaţii şi/sau echipamente de interes public ori care prestează un serviciu public de a pune la dispoziţia autorităţii publice informaţiile necesare în acţiunile de planificare a dezvoltării teritoriului a municipiului Bârlad;

 1. t) întocmeşte programe de organizare, dezvoltare urbanistică şi de amenajare a teritoriului administrativ al municipiului Bârlad şi asigură urmărirea realizării lor conform prevederilor legale ;

ţ) iniţiază întocmirea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului pe teritoriul administrativ al municipiul Bârlad ce se executa din bugetul local sau din fonduri private şi avizează toate documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului întocmite de persoane fizice şi juridice pe teritoriul localităţii, întocmeşte şi propune elementele de temă de proiectare pentru documentaţiile de urbanism ;

 1. u) se îngrijeşte de aplicarea prevederilor planului urbanistic general şi a regulamentului de urbanism aferent pe care apoi le detaliază şi reglementează prin planurile de urbanism zonale şi de detaliu şi prin autorizaţiile de construire şi de desfiinţare ;
 2. v) organizează consultarea cetăţenilor în vederea avizării şi aprobării planurilor de urbanism, în conformitate cu prevederile legale ;
 3. w) asigură respectarea prevederilor legale privind protecţia şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale şi a tuturor zonelor protejate, indiferent de natura acestora;
 4. x) propune măsurile pentru reabilitarea unor zone şi puncte din municipiul Bârlad în vederea ridicării gradului de utilitate şi estetic urbană în conformitate cu documentaţiile de urbanism aprobate conform legii ;
 5. y) urmăreşte întocmirea documentaţiilor privind propunerile de expropriere pentru cauza de utilitate publică de interes local şi aduce eventualele completări după declararea cauzei de utilitate publică de către comisiile constituite conform legii, pâna la finalizarea acţiunii ;
 6. z) propune Consiliului Local noi zone de dezvoltare urbanistică a municipiului Bârlad ;
 7. aa) participă ca reprezentanţi ai administraţiei publice locale la lucrările Comisiei de sistematizare a circulaţiei rutiere ;
 8. bb) propune Consiliului Local măsuri pentru refacerea şi protecţia mediului înconjurător în scopul creşterii calităţii vieţii în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare ;
 9. cc) asigură emiterea certificatelor de urbanism, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 10. dd) colaborează cu celelalte direcţii şi compartimente pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborării bugetului local, urmăreşte modul de utilizare şi asigură gospodărirea fondurilor destinate lucrărilor de urbanism şi amenajarea teritoriului ;
 11. ee) urmăreşte întocmirea bazei de date computerizate în propriul domeniu de activitate ;
 12. ff) propune organizarea licitaţiilor în vederea elaborării documentaţiilor de urbanism prevăzute de lege;
 13. gg) colaborează la elaborarea proiectelor de contracte şi urmăreşte realizarea prevederilor contractuale pâna la recepţia lucrărilor ;
 14. hh) asigură întocmirea documentaţiilor cu propuneri pentru atribuirea de denumiri de străzi ;
 15. ii) eliberează avizele privind amplasamentul bunurilor imobile în intravilan sau extravilan ;

îî) asigură întocmirea documentaţiilor ce stau la baza închirierii, concesionarii, asocierii pentru bunuri imobile din patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale ;

 1. jj) face propuneri pentru reabilitarea unor zone sau puncte din municipiul Bârlad în vederea ridicării gradului de utilitate şi estetică urbană ;
 2. kk) răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotărâri, în domeniile de activitate ale compartimentului, în vederea promovării lor în Consiliul Local ;
 3. ll) asigură înregistrarea şi verificarea documentaţiilor tehnice depuse, întocmirea şi eliberarea certificatelor de urbanism pentru construcţii provizorii şi definitive, extinderi şi modernizări ale acestora, solicitate de agenţii economici de stat şi privatizaţi, persoane fizice şi juridice, pe terenuri proprietate sau aflate în administrarea Consiliului Local şi pentru racordări energie electrica (branşamente) şi racorduri la instalaţii gaze, apă, canalizare;
 4. mm) răspunde de respectarea întocmai a reglementarilor impuse de PUG şi PUZ precum şi de Regulamentul de Urbanism Local, de întocmirea şi eliberarea certificatelor de urbanism;
 5. nn) verifică şi urmăreşte respectarea legii, privind regimul juridic al terenurilor pe care urmează să fie amplasate viitoarele construcţii (provizorii sau definitive), stabilind în fiecare caz modul de atribuire a terenurilor către beneficiari (solicitanţi), prin închiriere sau concesionare;
 6. oo) eliberează certificate de urbanism pentru concesionare sau licitaţie de terenuri, operaţiuni notariale, studii de fezabilitate şi alte solicitări conform legislaţiei în vigoare ;
 7. pp) prezintă la Comisia de Urbanism, săptămânal, lista solicitărilor faza certificat de urbanism şi documentaţiile solicitate de aceasta ;
 8. qq) după îndeplinirea tuturor condiţiilor legale , în urma verificării la faţa locului şi întocmirii procesului-verbal de constatare, întocmeşte şi eliberează certificatele de urbanism şi de calculul şi încasarea taxelor prevăzute de lege ;
 9. rr) la cererea posesorilor de certificate de urbanism, asigură prelungirea termenelor de execuţie încasând taxele prevăzute de lege ;
 10. ss) verifică conţinut documentaţiei înregistrate pentru emiterea certificatului de urbanism ţinând cont de reglementarile urbanistice aprobate;

şş) întocmeşte răspunsuri pentru documentaţiile incomplete pentru a fi returnate solicitantului în vederea completării;

 1. tt) întocmeşte răspunsuri pentru corespondenţa diversă intrată în serviciu;

ţţ) prelungeşte certificatele de urbanism emise în anii anteriori, în conformitate cu prevederile legale;

 1. uu) realizează copii dupa extrase PUG/PUZ/PUD şi aplică viza spre neschimbare;
 2. vv) întocmeşte dispoziţii de încasare şi borderou predare/primire PUG/PUZ/PUD;
 1. ww) realizează evidenţa informatică a cererilor de emitere certificate de urbanism;
 2. xx) înaintează documentaţiile de certificate de urbanism considerate complete, către Biroul Autorizare Construcţii;
 3. yy) va specifica în certificatele de urbanism necesitatea prezentarii vizei Serviciului Gospodărie Comunală şi Locativa şi Asociaţii de Proprietari, pentru obţinerea autorizaţiilor de branşament şi a autorizaţiilor de intervenţie la instalaţiile de furnizare utilităţi;
 4. zz) acordă informaţii de specialitate celorlalte compartimente funcţionale din cadrul instituţiei, în legătură cu problemele de urbanism şi amenajarea teritoriului

aaa) acordă informaţii de specialitate cetăţenilor privind aspectele referitoare la procedura de emitere a certificatului de urbanism şi a  documentaţiilor de urbanism;

bbb) răspunde de păstrarea în bune condiţii a documentelor înregistrate, precum şi a celor ce urmează să fie eliberate;

ccc) răspunde de păstrarea secretului de serviciu privind cuprinsul documentaţiilor de urbanism, dacă legea nu prevede altfel;

ddd) răspunde de îndeplinirea corectă a sarcinilor încredinţate pe cale ierarhică

eee) redactează corespondenţă diversă.

 

TABLOUL PRINCIPALELOR RELAŢII FUNCŢIONALE ALE

 COMPARTIMENTULUI URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

Nr. crt. SARCINA INFORMATII

PRIMITEDE LA CINEINFORMATII

TRANSMISECĂTRE CINE1.Primire cerere emitere

certificat de urbanismDocumente necesare eliberării certificatului de urbanism-Solicitant ;-Reglementări juridice,economice, tehnice, conform documentaţiilor de urbanism :PUG, PUZ, PUD;

-Raspuns cu privire la măsurile dispuse.-Arhitect-sef;

– Comp.Juridic-Contencios;

– Secretar general;

– Primar;

-Solicitant ;2.Primire sesizări, diferite solicitări-Amplasament

-Tip lucrare

-Nume beneficiar-Solicitant  ;

-Arhitect -sef;-Informaţii specifice legislaţiei în vigoare;

-Informaţii cu privire la certificatele de urbanism  emise;

-Informaţii cu privire la avizul Comisiei de urbanism;-Arhitect-şef;

-Solicitant ;3.Prezentare lista solicitari certificate de urbanism şi documentaţii la Comisia de urbanism-Reglementarea juridică a terenului;

-Nume solicitant;

-Amplasament;

-Tipul investiţiei;-Beneficiar-avizul Comisiei de urbanism

-dupa caz, observaţiile Comisiei de urbanism-Arhitect-şef;

-Solicitant ;4.Primire-distribuire corespondenţă-Cereri, solicitări emitere certificate de urbanism,  sesizari-Solicitant  ;

Informaţii cuprinse în cererile tip de certificat de urbanism ,documentaţii anexate-Funcţionarii din cadrul Compartimentului Urbanism şi Amenajare Teritoriului5.Dispoziţii Primar-Documentaţii urbanism-Compartimentul juridic;

-Inspectoratul de Stat în Construcţii Vaslui;

-Comp.Registratură-Conformarea cu privire la măsurile dispuse ;

-Îndeplinirea sarcinilor primite, înaintarea documentelor solicitate;Funcţionarii cu atribuţii specifice din cadrul compartimentului

6. Rapoarte asupra proiectelor de hotărâri -Proiectul de hotărâre -Compartimentul juridic;

-Inspectoratul de Stat în Construcţii Vaslui;

-Comp.Registratură-Informaţii privind legalitatea proiectului de hotarâre-Consiliul Local;

-Compartimentul juridic;

 

7.Asigurarea respectării reglementărilor impuse de PUG şi PUZ-Sesizări;

-Autosesizări;

-Note de inspecţie şi adrese privind lucrări de construcţii de urmărit conf.legii-Petenţi

– Inspectoratul de Stat în Construcţii Vaslui;

-Răspunsuri;

-Informării-Arhitect-şef;

-Petenţi;

– Inspectoratul de Stat în Construcţii Vaslui;

-Poliţia Locală Bârlad;8.Primire cerere în vederea emiterii certificatului de urbanism pentru firme şi reclame-Documente necesare în vederea emiterii CU-Petenţi ;

-Arhitect-şef;-Informaţii specifice legislaţiei în vigoare;

-Reglementări urbanistice permise conform documentelor urbanistice;-Şefii ierarhici;

-Petenţi ;

 

 

3.7.3. BIROUL  CADASTRU IMOBILIAR – EDILITAR, BANCA DE DATE ŞI REGISTRUL AGRICOL

 

 

Art.28 – Biroul Cadastru Imobiliar – Edilitar,  Banca de Date şi Registrul Agricol funcţionează în subordinea directă a arhitectului-şef, în cadrul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului,   este condus de un şef birou şi are  atribuţii în următoarele domenii de activitate:

 1. În domeniul cadastru imobiliar – edilitar şi banca de date;
 2. În domeniul registrului agricol.
 1. În domeniul cadastru imobiliar – edilitar şi banca de date , principalele atribuţii sunt:
 2. a) organizează primirea şi verificarea în teren a documentaţiilor tehnice depuse de solicitanţi;
 3. b) eliberează adeverinţe pentru notariat privind situaţia terenurilor din intravilanul municipiului Bârlad, în conformitate cu planurile de urbanism aprobate;
 4. c) eliberează adeverinţe către Judecătorie şi Cartea Funciară, de parcelare a terenurilor şi ieşire din indiviziune a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Bârlad;
 5. d) desfăşoară activităţi de aplicare a Legii fondului funciar şi întocmirea de propuneri de atribuire terenuri către cei îndreptăţiţi prin lege, pe care le înaintează la Prefectura Judeţului Vaslui în vederea emiterii Ordinului de atribuire;
 6. e) asigură asistenţă tehnică de specialitate a comisiei de aplicare a Legii fondului funciar şi figurarea grafică la scară pe hărţile cadastrale a punerii în posesie a terenurilor atribuite conform legii;
 7. f) desfăşoară activitate de aplicare a legilor proprietăţii;
 8. g) avizează, la cerere, documentaţiile întocmite în vederea reconstituirii dreptului de proprietate , conform normelor legale în vigoare;
 9. h) verifică în teren schiţele de dezmembrare şi cadastrele, după care acordă avizarea necesară pe aceste schiţe;
 10. i) organizează banca de date urbane şi asigură actualizarea datelor ori de câte ori este necesar acest lucru;

î) colaborează cu unităţile de specialitate în vederea elaborării şi aprobării lucrărilor privind amenajarea teritoriului şi pentru actualizarea acestor lucrări când este necesar acest lucru;

 1. j) participă cu delegaţi la marcarea pe teren prin borne, a hotarelor administrative ale municipiului;
 2. k) participă prin delegaţi la măsurători pentru realizarea şi actualizarea planurilor cadastrale şi pentru marcarea prin borne a limitei intravilanului municipiului Bârlad;
 3. l) întocmeşte şi ţine la zi Registrul cadastral al parcelelor, indexul alfabetic al imobilelor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Bârlad;
 4. m) pune la dispoziţia Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui, gratuit, datele, informaţiile şi copiile certificate ale documentelor referitoare la sistemele informaţionale specifice domeniilor proprii de activitate, pentru lucrările sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară;
 5. n) pune la dispoziţia OCPI informaţiile şi evidenţele necesare deţinute de Primărie, prin eliberarea de certificate sau orice alte documente necesare lucrării sistematice de cadastru;
 6. o) asigură păstrarea în condiţii de securitate a planurilor topografice existente;
 7. p) întocmeşte rapoarte, informări şi diverse dări în seamă pe care le transmite pe destinaţiile cerute de organele sau persoanele abilitate să le primească, soluţionează în mod operativ petiţiile primite;
 8. q) se implică în inventarierea anuală a domeniului public şi privat al municipiului Bârlad;
 9. r) asigură actualizarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Bârlad , conform intrărilor şi ieşirilor din patrimoniu, a modificarilor dispuse de Consiliul Local şi prin alte acte cu caracter normativ, a evidenţelor deţinute;
 10. s) se implică în organizarea recensământului persoanelor, locuinţelor şi a terenurilor, organizate de către administraţia publica centrală;

ş) participă la expertize tehnico-judiciare în domeniul de activitate specific biroului;

 1. t) întocmeşte planuri pentru imobilele aflate în proprietatea publica sau privată a municipiului Bârlad;

ţ) asigură documentaţia pentru încheierea de contracte privind întocmirea planurilor cadastrale aflate în proprietatea municipiului Bârlad;

 1. u) eliberează documente privind confirmarea de adrese, la cererea solicitanţilor, persoane fizice sau juridice;
 2. v) propune spre aprobarea Consiliului Local nomenclatura stradala a municipiului Bârlad;
 3. w) furnizează şi actualizează datele cu privire la nomenclatura stradala proprie din registrul electronic al nomenclaturilor stradale;
 4. x) are în sarcini atribuirea de adresă pentru solicitanţi, proprietari de imobile situate în zone nou înfiinţate;
 5. y) asigură arhivarea , păstrarea şi conservarea documentelor referitoare la domeniul public şi privat al municipiului Bârlad;
 6. z) îndeplineşte şi alte atribuţiuni dispuse de Consiliul Local, de conducerea Primăriei şi de arhitectul-şef, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

TABLOUL PRINCIPALELOR RELAŢII FUNCŢIONALE ALE BIROULUI ÎN DOMENIUL CADASTRU IMOBILIAR – EDILITAR ŞI BANCA DE DATE

Nr. crt. SARCINA INFORMATII

PRIMITEDE LA CINEINFORMATII

TRANSMISECĂTRE CINE1.Eliberează numere poştale noi-Cereri;

-Acte proprietate  şi documente cadastrale ;

-P.U.G, P.U.Z., P.U.D.- Petenţi  prin compartimetul Registratură;  -Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului- Certificate de nomenclatură stradală şi adresă- Petenţi  prin compartimetul Registratura ;                -Primar ;2.Propunere de atribuire  denumiri stradale noi

-Documentaţia tehnica pentru zonele nou construite

-Aviz comisie atribuire de denumiri , unde este cazul-Arhitect sef

-Direcţia Tehnică-Proiect de hotarâre privind propunerea de atribuire denumiri stradale noi-Serviciul Administraţie Publică Locală, Secretariat, Juridic-Contencios

3.Constituirea dreptului de proprietate- Cerere însoţită de acte care atestă dreptul de folosinţă a terenului- Petenţi  prin compartimetul Registratură;-Propunere pentru constituire drept de proprietate-Instituţia Prefectului;

-Petenţi;4.Reconstituiirea dreptului de proprietate- Cerere însoţită de acte care atestă dreptul de proprietate a terenului şi/sau construcţiei- Petenţi  prin compartimetul Registratură;-Propunere de soluţionare-Comisia judeteana de fond funciar;

-Primar;5.Propuneri pentru valorificarea bunurilor apartinand domeniului public sau privat al municipiului Bârlad- Cereri petenţi;

– Iniţiativa Primarului- Petenţi  prin compartimetul Registratură;  -Primar;-Raport de specialitate documente tehnice (schiţe planuri etc)-Serviciul Administraţie Publică Locală, Secretariat, Juridic-Contencios

 

6. Valorificarea bunurilor aparţinănd domeniului public sau privat al municipiului Bârlad Hotărâri ale Consiliului Local Consiliul Local - Documente premergătoare organizării licitaţiilor publice;

– Proces-verbal de punere în posesie;

– Documente pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate imobiliară;- Serviciul Contracte de Concesionare, Inchiriere şi Vânzare , Autorizare Liberă Iniţiativă şi Informatică;

– Petenţi;

– OCPI Vaslui;

– Notari publici;7.Informaţii cu privire la regimul juridic al terenurilor situate în municuipiul BârladEvidenţe propriiFuncţionarii cu atribuţii specifice din cadrul biroului- Adrese ;

-Adeverinţe;-Petenţi ;

-Instanţe de judecată;

-Alte organe de stat ;8.Inventarierea domeniului public şi privat al municipiului BarladEvidenţe proprii şi verificări în terenFuncţionarii cu atribuţii specifice din cadrul biroului- Liste de inventar-Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor;

-Serviciul Administraţie Publică Locală, Secretariat, Juridic-Contencios9.Arhivare documente- Lucrarile birouluiFuncţionarii din cadrul biroului- Procese-verbale de predare-Arhiva Primăriei

 1. În domeniul registrului agricol principalele atribuţii sunt:
 2. a) efectuează activităţile de înscriere în registrul agricol a datelor ce privesc gospodăriile populaţiei care deţin terenuri agricole şi animale, pe bază de declaraţii ale deţinătorilor şi proprietarilor de teren şi animale şi centralizează aceste date;
 3. b) ţine evidenţa nominală şi centralizată pe municipiu privind numărul gospodăriilor, numărul clădirilor de locuit şi a construcţiilor gospodăreşti, a mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică şi animală, a diverselor utilaje folosite în agricultură, efectivele de animale şi modul de folosinţă a terenurilor;
 4. c) întocmeşte şi tine la zi registrul agricol, pe suport hârtie şi în format electronic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 5. d) asigură măsuri împotriva degradării, distrugerii sau sustragerii registrului agricol;
 6. e) reînnoieste o data la 5 ani registrul agricol, atât cel pe suport hârtie , cât şi cel în format electronic , cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 7. f) eliberează documente doveditoare privind proprietatea asupra animalelor şi păsărilor, în vederea vânzarii în târguri şi oboare;
 8. g) eliberează documente doveditoare privind calitatea de producator agricol în vederea vânzarii produselor la piaţă;
 9. h) eliberează documente doveditoare privind starea materială , în cazul situaţiilor de protecţie socială, pentru obţinerea unor drepturi materiale şi/sau bănesti ;
 10. i) colectează informaţii prin sondaj de la gospodării cu privire la producţia vegetală, animală, precum şi cu privire la producţia apicolă şi efectivul de familii de albine;

î) centralizează datele, cu respectarea legislaţiei în vigoare,  pe care le va pune la dispoziţia Secretarului în vederea comunicării acestora la Directia Judeţeana de Statistică Vaslui şi la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vaslui;

 1. j) întocmeşte în termen şi în condiţiile cerute de lege dările de seamă statistice, conform indicaţiilor transmise de către Direcţia Judeteană de Statistică;
 2. k) avizează documentele care atestă pagube produse în gospodăriile populaţiei, culturi agricole, în vederea despăgubirilor legale;
 3. l) sprijină recensământul animalelor şi gospodăriilor populaţiei;
 4. m) organizează şi ţine evidenţa cupoanelor valorice pentru agricultură şi se implică în soluţionarea situaţiilor ivite în acest domeniu;
 5. n) datele din registrul agricol se completează anual potrivit formularelor aprobate prin hotărâre a guvernului, acesta elaborându-se pentru o perioada de 5 ani.

 

 

TABLOUL PRINCIPALELOR RELAŢII FUNCŢIONALE ALE SERVICIULUI ÎN DOMENIUL REGISTRULUI AGRICOL

 

Nr. Crt CU CINE COLABOREAZĂ ÎN CE SCOP CE LUCRĂRI ÎNTOCMEŞTE LA CINE TRANSMITE
1. Direcţia de statistică Norme metodologice - Dări de seamă agricole;

– Sondaje

-DJS Vaslui2.Serviciul Administraţie Publică Locală, Secretariat, Juridic – Contencios

Procurare de legi;

Avizări;- Documentele cerute de legi;

– Diverse lucrări-La gospodăria populaţiei-persoane direct interesate3.JudecătorieTransmitere dosare-Dosare cerute pentru instanţă

-Organe judecătoreşti Proprietarii de teren şi gospodăriiTransmitere şi primiri de date şi informaţii- Registrul agricol;

– Bilet de proprietate;

– Zona şi categoria terenului;

– Adeverinţe, certificate de producător;

– Transmitere cupoane

– Solicitanţi îndreptăţiţi prin lege;

– Direcţia Economica:

-Serviciul Impozite şi Taxe Persoane Fizice;

-Serviciul Impozite şi Taxe Persoane Juridice; Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor

Decontări-Diverse decontări băneşti-Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor6.Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliara Vaslui

Transmitere dateDate de evidenţă funciară-Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliara Vaslui7.Compartimentul RegistraturăCorespondenţăPrimire şi expediere corespondenţă

Petenţilor

 

3.8. SERVICIUL ADMINISTRAŢIE  PUBLICĂ  LOCALĂ, SECRETARIAT, JURIDIC – CONTENCIOS

 

Art.29- Serviciul Administratie Publică Locală, Secretariat, Juridic – Contencios este în subordinea directă a secretarului general al municipiului Bârlad, este condus de un şef serviciu şi are  atribuţii în următoarele domenii de activitate:

 1. În domeniul administraţie publică locală şi secretariat;
 2. În domeniul juridic-contencios;
 1. În domeniul administraţie publică locală şi secretariat, principalele atribuţii sunt:
 2. a) primeşte documentele adresate Consiliului Local Bârlad şi comisiilor de specialitate ale acestuia în vederea supunerii spre dezbatere şi aprobare de către Consiliul Local;
 3. b) prezintă comisiilor de specialitate, conform cu profilul şi specialitatea acestora, proiectele de hotărâri şi documentaţiile aferente spre avizare, în vederea adoptării lor de către plenul Consiliului Local;
 4. c) redactează dispoziţia Primarului privind convocarea Consiliului Local în şedinţele ordinare extraordinare sau de îndata şi, după aprobarea acesteia, ia măsuri în vederea publicarii în mass-media şi pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Bârlad
 5. d) asigură difuzarea documentelor către consilierii locali în vederea discutării acestora în plen, precum şi înregistrarea lucrărilor şi dezbaterilor;
 6. e) comunică în termen legal, sub semnătura secretarului general, autorităţilor şi persoanelor interesate, hotărârile luate de Consiliul Local, precum şi serviciilor şi direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
 7. f) asigură publicarea hotărârilor Consiliului Local , conform prevederilor legale în vigoare şi la termenele legale;
 8. g) ţine evidenţa hotărârilor Consiliului Local şi a dispoziţiilor emise de Primar;
 9. h) întocmeşte rapoarte şi informări în domeniul de activitate al serviciului, pe care le susţine în faţa Consiliului Local, a Primarului sau secretarului general municipiului;
 10. i) întocmeşte dările de seamă statistice cerute de organele abilitate de lege;

î) organizează şi răspunde de arhiva unităţii;

 1. j) asigură păstrarea, evidenţa, selecţionarea şi casarea arhivei Primăriei Municipiului Bârlad, întocmirea indicatorului cu termenul de păstrare, a nomenclatorului dosarelor şi alte materiale;
 2. k) cercetează documentele din arhivă în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de către petenţi , în conformitate cu legile în vigoare;
 3. l) asigură afişarea publicaţiilor transmise de executorii judecătoreşti şi a actelor procedurale transmise de intanţele de judecată;
 4. m) îndeplineşte orice alte sarcini rezultate din actele normative în vigoare sau dispuse de şefii ierarhici superiori;
 5. n) asigură primirea şi înregistrarea corespondenţei şi a petitiilor;
 6. o) comunică conducerii Primăriei corespondenţa şi petiţiile adresate Primăriei;
 7. p) asigură repartizarea corespondenţei primite către directiile, serviciile, birourile şi compartimentele aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bârlad, în functie de specificul fiecăreia;
 8. q) asigură transmiterea corespondenţei primită, de la direcţii, servicii, birouri şi compartimente ale aparatului de specialitate al Primarului, prin serviciile poştale civile cât şi prin poşta militară;
 9. r) primeşte, înregistrează şi ţine evidenta dispoziţiilor Primarului, hotărârilor Consiliului Local, regulamentelor, asigurând comunicarea acestora       către persoanele, serviciile şi instituţiile interesate;
 10. s) gestionează registrele de intrări-ieşiri corespondenţă şi a registrelor de evidenţă a hotărârilor Consiliului Local precum şi a dispoziţiilor Primarului.

TABLOUL PRINCIPALELOR RELAŢII FUNCŢIONALE ALE SERVICIULUI ÎN DOMENIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ ŞI SECRETARIAT

 

Nr. crt CU CINE COLABOREAZĂ ÎN CE SCOP CE LUCRĂRI ÎNTOCMEŞTE CUI TRANSMITE
1. Direcţiile şi serviciile Primăriei şi diversele instituţii şi servicii subordonate Consiliului Local -Primire  proiecte de hotărâri şi documentaţia aferentă; -Proiectul dispoziţiei de comunicare către Consiliul Local;

-Mapele de şedinţă;-Primar;

-Consiliul Local al Municipiului Bârlad;2.Direcţiile şi serviciile Primăriei şi diversele instituţii şi servicii subordonate Consiliului Local-Comunicări hotărâri ale Consiliului Local;

-Dispoziţii ale Primarului;-Hotărâri;

-Dispoziţii;-Direcţiile şi serviciile Primăriei şi diversele instituţii şi servicii subordonate Consiliului Local

 

 

3.Consiliul Local al Municipiului Bârlad-Primire proiecte de hotărâre cu amendamentele aprobate de Consiliul Local-Hotărârile în forma adoptatăde plenul Consiliului Local-Serviciul Administraţie  Publica  Locala, Secretariat, Juridic – Contencios;

-Instituţia Prefectului;

-Mass-media;

– Direcţiile şi serviciile Primăriei şi diversele instituţii şi servicii subordonate Consiliului Local;4.-Serv. Contracte de Concesionare, Închiriere şi Vânzare, Autorizare Liberă Iniţiativă şi Informatică;

-Mass-media;- Publicare hotărâri şi  convocator;

– Documente şi informaţii pentru Consiliul local-Dispoziţie convocare;

-Transmite HCL pentru publicare;

– Serv. Contracte de Concesionare, Închiriere şi Vanzare, Autorizare Libera Initiativa şi Informatica

– Consiliul Local;

– Mass-media;5.Direcţiile şi serviciile Primăriei-Arhivare documente-Nomenclator de dosare;

-Alte materiale;-Direcţii şi servicii din Primărie;

-Agenţi economici – pentru casarea documentelor6.Persoane fizice şi juridice-Eliberare copii după documentele din arhivă-Copii documente;-Persoane fizice şi juridice direct interesate

– Alte instituţii ale statului

 1. În domeniul juridic-contencios principalele atribuţii sunt:
 2. a) avizează legalitatea oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială şi administrativă a municipiului Bârlad;
 3. b) asigură reprezentarea municipiului în faţa instanţelor de judecată, susţinând interesele acestuia, exercitând căile de atac legale şi luând orice alte măsuri necesare pentru apărarea intereselor instituţiei;
 4. c) ţine evidenţa operativă a tuturor dosarelor sau a proceselor aflate pe rol la instanţele de judecată şi urmăreşte finalizarea acestora prin hotărâri definitive;
 5. d) redactează acţiunile în justiţie, plângeri sau denunţuri către organele de poliţie sau parchet, exercitând căile legale de apărare a intereselor municipiului;
 6. e) urmăreşte apariţia actelor normative publicate semnalând direcţiilor şi serviciilor Primăriei sarcinile legale ce le revin din aceste acte;
 7. f) se îngrijeşte de formarea băncii de date juridice şi de actualizarea acestor date;
 8. g) oferă consultanţă în vederea soluţionării contestaţiilor depuse împotriva actelor de executare silită iniţiate de serviciile de specialitate din cadrul Primăriei;
 9. h) verifică şi avizează proiectele de contracte ce angajează direcţiile şi serviciile Primăriei în diverse probleme;
 10. i) coordonează întocmirea proiectelor de act constitutiv pentru înfiinţarea şi aprobarea societăţilor comerciale din subordinea Consiliului Local;

î) acţionează în judecată debitorii faţă de Primărie pentru neonorarea obligaţiilor de plată a acestora la termenele scadente pe baza referatelor serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei;

 1. j) transmite, în vederea executării silite, către Serviciul Impozite si Taxe de la Persoane Fizice si Serviciul Impozite si Taxe de la Persoane Juridice,  hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile;
 2. k) oferă consultanţă serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei în rezolvarea cererilor şi sesizărilor adresate de cetăţeni Consiliului Local şi Primăriei;
 3. l) întocmeşte rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri, dispoziţii ale Primarului şi a altor acte cu efecte juridice, în domeniul de activitate al serviciului;
 4. m) propune măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a activităţilor din administraţia publică locală;
 5. n) asigură prelucrarea legislatiei cu personalul din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Bârlad
 6. o) duce la îndeplinire orice alte sarcini dispuse de cei în drept pentru soluţionarea pe linie juridică a problemelor ce cad în sarcina Primăriei şi a Consiliului Local.

 

 

TABLOUL PRINCIPALELOR RELAŢII FUNCŢIONALE ALE SERVICIULUI ÎN DOMENIUL JURIDIC – CONTENCIOS

Nr. crt CU CINE COLABOREAZĂ ÎN CE SCOP CE LUCRĂRI ÎNTOCMEŞTE CUI TRANSMITE
1. Direcţii, servicii, birouri, compartimente din cadrul Primăriei Informaţii juridice -Acordă vize privind legalitate documentelor întocmite Direcţii, servicii, birouri, compartimente din Primărie
2. Organe judecătoreşti  Transmitere documente

-Dosare de acţionare în judecată, căi de atac;Instanţe de judecată3.Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi CheltuielilorAcordări sume băneşti-Referate;

– Note de fundamentare;Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor4.Executor judecătorescExecutare hotărâri definitive

-Executarea silită a hotărârilor judecătoreşti cu privire la evacuăriExecutor judecătoresc5Serviciul Impozite si Taxe de la Persoane Fizice si Serviciul Impozite si Taxe de la Persoane  JuridiceExecutare hotărâri definitive

Executarea silită a hotărârilor judecătoreştiServiciul Impozite si Taxe de la Persoane Fizice si Serviciul Impozite si Taxe de la Persoane  Juridice6.Personalul aparatului de specialitate al Primarului municipiului BârladAsigurarea însuşirii sistematice şi continue a legislatiei specifice fiecarei direcţii, serviciu sau birou;-Comunicari, extrase din legi, norme şi proceduri, informări şi alte documente necesarePersonalul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bârlad

 

 

 

3.9. BIROUL PRESĂ,  RELAŢII CU PUBLICUL SI RELAŢII CU  INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ, SĂNĂTATE ŞI SPORT

Art.30 – Biroul Presă,  Relaţii cu Publicul şi Relaţii cu  Instituţiile de Învăţământ, Cultură, Sănătate şi Sport este în subordinea directă a secretarului general al municipiului Bârlad, este condus de un şef birou şi are în principal urmatoarele atribuţii:

 1. a) organizeaza activitatea de audiente a cetăţenilor la Primar, Viceprimar şi Secretar general ;
 2. b) răspunde de aducerea la cunoştinţa publică a informaţiilor de interes public pe care autoritatea publică are obligaţia să le comunice din oficiu, conform prevederilor legale în vigoare, prin afişarea la sediul instituţiei, publicarea în presa locală, etc.;
 3. c) răspunde de aducerea la cunoştinţă publică a raportului anual al autorităţii publice privind transparenţa decizională, care va fi făcut public pe site-ul propriu, prin afişare la sediul propriu într-un spaţiu accesibil publicului sau prin prezentare în şedinţă publică;
 4. d) răspunde de publicarea şi actualizarea buletinului informativ ce conţine informaţiile de interes public pe care autoritatea publică are obligaţia să le comunice din oficiu;
 5. e) răspunde de comunicarea către Monitorul Oficial al României, Partea a III-a în vederea publicării a raportului periodic de activitate a autorităţilor publice locale a municipiului Bârlad;
 6. f) urmăreşte veridicitatea şi actualizarea informaţiilor cuprinse pe pagina de Web a Primariei Municipiului Bârlad, specifice serviciului;
 7. g) asigură persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal;
 8. h) are obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termenele prevăzute de lege;
 9. i) asigură primirea şi înregistrarea actelor procedurale de la instanţele de judecată, ţine evidenţele acestora şi predă actele procedurale destinatarilor acestora;

î) poate furniza pe loc informaţiile solicitate verbal iar, în cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, va îndruma persoana să solicite în scris aceste informaţii;

 1. j) răspunde de rezolvarea în termen a corespondenţei repartizate;
 2. k) răspunde de îndeplinirea în bune condiţii şi a altor atribuţii, lucrări şi sarcini din domeniul de activitate, trasate de conducerea instituţiei şi de şeful direct sau reieşite din legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale Primarului;
 3. l) ţine evidenţa cererilor, sesizărilor şi reclamaţiilor adresate Primăriei;
 4. m) primeşte propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectele de acte normative propuse şi le transmite iniţiatorilor acestora, cu respectarea termenului prevăzut de lege;
 5. n) se preocupă permanent de promovarea imaginii publice a instituţiei, a Primarului şi a Consiliului Local;
 6. o) informează zilnic Primarul cu privire la problemele ridicate de mass-media , a căror rezolvare este de competenţa Consiliului Local sau a Primăriei, spre a se dispune măsuri în consecinţă;
 7. p) organizează conferinţele de presă ale Primarului sau ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
 8. q) emite comunicate de presă pe baza precizărilor Primarului sau a Consiliului Local, ori de câte ori este nevoie;
 9. r) organizează întâlniri radio-televizate cu reprezentanţii Primăriei;
 10. s) fundamentează propunerile de cheltuieli din bugetul local, necesare pentru anunţuri publicitare, pentru editarea de publicaţii, precum şi pentru realizarea acţiunilor cu caracter cultural aprobate de Consiliul Local;

ş) culege date şi informaţii privind activitatea Consiliului Local şi a Primăriei,  pe care le redactează şi le înscrie într-o publicaţie destinată informării publicului despre activităţile acestor autorităţi;

 1. t) participă cu date şi propuneri la fundamentarea unor prognoze de dezvoltare economico-socială a municipiului;

ţ) se îngrijeşte de abonamentele Primăriei la diverse publicaţii şi de distribuirea presei persoanelor desemnate din cadrul instituţiei;

 1. u) asigură realizarea legăturii Primarului cu factorii locali şi instituţiile din domeniul sănătăţii, învatamant, sport şi protecţiei mediului;
 2. v) asigură legătura permanentă dintre Primărie şi instituţiile de cultură şi diverse personalităţi ale vieţii culturale;
 3. w) organizează şi coordonează activităţile cu caracter cultural la nivelul municipiului Bârlad şi întocmeşte programul acţiunilor culturale proprii ale municipiului Bârlad;
 4. x) asigură acţiunile şi întocmirea documentaţiilor necesare pentru stabilirea unor relaţii directe şi durabile interne şi internaţionale dintre municipiul Bârlad şi alte municipii din ţară şi străinătate;
 5. y) verifică şi confirmă executarea lucrărilor, prestărilor de servicii, achiziţii de materiale, pentru acţiunile din culturale proprii ale municipiului Bârlad şi pentru acţiunile privind activitatea sportivă finanţată din bugetul local;
 6. z) comunică în termen legal informaţiile de interes public solicitate de către mijloacele de informare în masă.

TABLOUL PRINCIPALELOR RELAŢII FUNCŢIONALE ALE BIROULUI ÎN DOMENIUL RELAŢII CU PUBLICUL, PRESA, INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ, SĂNĂTATE ŞI SPORT

Nr. crt CU CINE COLABOREAZĂ ÎN CE SCOP CE LUCRĂRI ÎNTOCMEŞTE CUI TRANSMITE
1. Cu toate direcţiile şi serviciile Primăriei -Prelucrări de date -Note de constatare; -Propuneri; -Primar;

-Directori, şefi de servicii şi de birouri2.Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor-Asigurare fonduri-Note de fundamentareServiciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor3.Mass-media-Publicări;

-Organizari întalniri radio-televizate-Comunicate de presă;

-Comunicare nume persoane care să participe la dezbateri;-Primar;

-Mass-media;

– Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor;

4.Instituţii de învățământ, cultură, sănătate și sport-Organizare manifestări-Invitaţii;

-Contracte de colaborare;-Primar;

– Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor;

-Instituţii de învățământ, cultură, sănătate și sport;

 

 

 

3.10.  SERVICIUL RESURSE UMANE, PROTECŢIA MUNCII ŞI SECRETARIAT CABINET DEMNITARI

 

 

Art. 31 – Serviciul Resurse Umane, Protecţia Muncii şi Secretariat Cabinet Demnitari se subordonează Secretarului general al municipiului  Bârlad, este condus de un şef serviciu şi are atribuţii în următoarele domenii de activitate:

 1. În domeniul resurselor umane;
 2. În domeniul protecţiei muncii;

III. În domeniul secretariat cabinet demnitari.

 1. În domeniul resurselor umane, principalele atribuţii sunt:
 2. a) organizează şi realizează gestiunea resurselor umane din aparatul de specialitate al Primarului si al serviciilor publice de specialitate, fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local municipal Bârlad;
 3. b) asigură necesarul de personal pe funcţii şi specializări conform solicitărilor de la direcţii şi servicii, corelat cu numărul aprobat prin organigrama aprobată de Consiliul Local;
 4. c) face propuneri pentru fundamentarea necesarului de credite bugetare pentru cheltuieli de personal, pentru salariatii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bârlad şi din cadrul serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local care nu au personalitate juridică  ;
 5. d) întocmeşte planul de măsuri privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici şi planul anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi al serviciilor publice de specialitate, fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local municipal Bârlad, şi după aprobarea de Primar îl transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
 6. e) întocmeşte documentatia pentru redistribuirea personalului , în condiţiile legii;
 7. f) întocmeşte documentaţiile necesare şi ţine legătura cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în vederea organizării şi desfăşurării concursurilor sau examenelor pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere sau execuţie vacante sau temporar vacante;
 8. g) gestionează şi întocmeşte documentaţia necesară organizării şi desfăşurării concursurilor/examenelor în vederea recrutării, selectării personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bârlad şi din cadrul serviciilor publice de specialitate, fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Municipal Bârlad;
 9. h) efectuează lucrările privind evidenţa şi mişcarea personalului;
 10. i) ţine evidenţa şi eliberează legitimaţii de împuternicit al Primarului şi legitimaţii de serviciu pentru salariaţi;

î) eliberează adeverinţe, conform prevederilor legale, necesare salaraţilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi al serviciilor publice de specialitate, fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local Municipal Bârlad, pentru diverse situaţii (bancă, spital, pensionare, bilete de odihnă şi tratament, instituţii de învăţământ etc.) cu certificarea înscrisurilor din dispoziţiile nominale.

 1. j) monitorizează şi gestionează sistemul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi personalului contractual şi acordă sprijin de specialitate compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului si al serviciilor publice de specialitate, fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local;
 2. k) întocmeşte proiectul organigramei şi al statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului şi al serviciilor publice de specialitate, fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local Municipal Bârlad, iar dupa însuşirea acestora de catre  Primar, întocmeşte proiectul de hotărâre privind aprobarea lor de catre Consiliul Local şi le transmite spre avizare Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici;
 3. l) întocmeste rapoartele de specialitate asupra proiectelor de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de functii, precum şi a celor privind transformarea unor posturi , în condiţiile prevazute de lege;
 4. m) întocmeşte statele de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului şi pentru serviciile publice locale fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local, le actualizează ori de câte ori este necesar şi le supune spre aprobare Primarului ;
 5. n) gestionează fişele de post şi urmăreşte ca acestea să fie actualizate de directori, sefii de servicii sau birouri, dupa caz, ori de câte ori se produc modificări în structura personalului sau modificări ale atribuţiilor compartimentului;
 6. o) asigură şi răspunde de aplicarea strictă a prevederilor legale privind sistemul de salarizare;
 7. p) întocmeşte documente de pensionare pentru limită de vârstă, la cerere sau pentru caz de boală pe care le depune la Casa Judeteana de Pensii Vaslui;
 8. q) întocmeşte proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bârlad şi face propuneri de modificare a acestuia ;
 9. r) întocmeşte documentaţia privind constituirea comisiei de disciplină şi a comisiei paritare, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege şi le supune spre aprobare Primarului;
 10. s) întocmeşte documentaţia privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului , a personalului din cadrul serviciilor publice de specialitate din subordinea Consiliului Local, fara personalitate juridica şi aparatul permanent din subordinea Consiliului Local Municipal Bârlad, cu respectarea  prevederilor legale în vigoare, şi o supune spre aprobare Primarului;

ş) întocmeşte documentaţia în vederea stabilirii obiectivelor de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi din cadrul serviciilor publice, fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local şi o supune spre aprobare Primarului;

 1. t) întocmeşte documentaţia cu privire la sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarilor publici, în baza raportului primit de la Comisia de disciplină;

ţ) cercetează administrativ cazurile de abateri disciplinare din rândul personalului contractual şi întocmeşte documentaţia cu privire la sancţiunile disciplinare aplicate acestuia;

 1. u) întocmeşte dări de seamă statistice, rapoarte şi informări privind utilizarea resurselor umane şi a fondului de salarii;
 2. v) asigură întocmirea statelor de plată pentru salariaţii din aparatul de specialitate al Primarului şi din serviciile publice de specialitate ale Consiliului Local fără personalitate juridică;
 3. x) întocmeşte statele de plată pentru indemnizaţia cuvenită consilierilor locali, în cuantumul prevăzut de lege;
 4. z) întocmeşte statele de plata pentru colaboratorii instituţiei la solicitarea scrisă a compartimentelor de specialitate;
 5. aa) întocmeşte contracte individuale de muncă (CIM) pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului şi din serviciile publice de specialitate ale Consiliului Local fără personalitate juridică;
 6. bb) întocmeşte note de fundamentare pentru achiziţia de servicii specifice activităţii serviciului;
 7. cc) întocmeşte documentaţia privind numirea, încadrarea, promovarea, redistribuirea, transferarea, detaşarea, pensionarea sau încetarea raporturilor de serviciu/muncă, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bârlad şi din cadrul serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local care nu au personalitate juridică;
 8. dd) anual, în luna decembrie, întocmeşte programul anual de efectuare a concediului de odihnă pe anul viitor, numeric, pe luni, trimestre şi pe întregul an, pe direcţii şi servicii şi după aprobarea dată de către Primar, urmăreşte realizarea acestuia;
 9. ee) asigură stabilirea corectă a vechimii în muncă pentru fiecare salariat şi întocmeşte documentaţia privind acordarea gradaţiei corespunzatoare tranşei de vechime în muncă ;
 10. ff) răspunde de întocmirea, actualizarea, rectificarea, păstrarea şi evidenţa dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi a registrului de evidenţă a funcţionarilor publici, precum şi de dosarele personale ale personalului contractual din cadrul aparatulului de specialitate al Primarului şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local, care nu au personalitate juridică;
 11. gg) răspunde operativ cererilor privind eliberarea documentelor care să ateste activitatea profesională desfăşurată de funcţionarul public, vechimea în muncă, în specialitate şi în funcţia publică;
 12. hh) întocmeşte şi completeaza Registrul unic al salariaţilor;
 13. ii) înregistreaza şi tine evidenta declaraţiilor de avere şi de interese în conformitate cu prevederile legale;
 14. jj) completează şi transmite Inspectoratului Teritorial de Munca Vaslui, Registrul general de evidenţa a salariaţilor pentru persoanele încadrate cu contract individual de muncă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local, care nu au personalitate juridică;
 15. ll) duce la îndeplinire şi alte atribuţii din domeniul său de activitate, reieşite din legi, hotărâri de guvern, dispoziţii ale Primarului sau hotărâri ale Consiliului Local.
 16. mm) asigură desfasurarea activităţii privind executarea orelor de muncă neremunerată în folosul comunităţii :
 17. nn) primeşte documentele de la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Vaslui (dosare penale) , de la Direcţia de Protecţie a Copilului Vaslui (dosare civile) şi de la instanţele de judecată (dosare penale si civile), în vederea  desfăşurării activităţilor în folosul comunităţii de către persoanele condamnate :
 18. rr) efectueaza instructajul cu privire la sănătatea şi securitatea în munca şi instructajul general cu privire la protectia şi paza contra incendiilor, pentru persoanele care trebuie să efectueze muncă în folosul comunităţii, ;
 19. tt) elibereaza adeverinţele care atestă finalizarea efectuării muncii neremunerate în folosul comunităţii ;

TABLOUL PRINCIPALELOR RELAŢII FUNCŢIONALE ALE SERVICIULUI ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE

Nr. crt CU CINE COLABOREAZĂ ÎN CE SCOP CE LUCRĂRI ÎNTOCMEŞTE LA CINE TRANSMITE
1. Direcţiile şi serviciile Primăriei -Încadrări;

-Modificarea , suspendarea , încetarea raporturilor de serviciu / contract individual de muncă;

-Promovări;

-Sancţionări;

-Salarizări;

-Disponibilizări;- Documente de angajare;

– Dispoziţii;

– Contracte de muncă;

– Planificare concedii;-Primar;

-Serviciul Administraţie  Publica  Locala, Secretariat, Juridic – Contencios şi Relaţii cu Publicul;

-Compartimentele şi/sau persoanele nominalizate în dispoziţii;

-Serviciul Resurse Umane, Protecţia Muncii şi Secretariat Cabinet Demnitari;2. AJOFMAngajări şi repartiţiiDisponibilul sau necesarul de resurse umane-AJOFM

-Primar

-Serviciul Resurse Umane, Protecţia Muncii şi Secretariat Cabinet Demnitari;

3.Direcţiile şi compartimentele de specialitateFurnizare date- ROF şi statut;

– Organigrama;

-State de funcţiuni;

-Fişe de aprecieri;-Primar;

-A.N.F.P.

-Consiliul Local;

-Serviciul Administraţie  Publica  Locala, Secretariat, Juridic – Contencios şi Relaţii cu Publicul;

-Serviciul Resurse Umane, Protecţia Muncii şi Secretariat Cabinet Demnitari;

Salariaţii PrimărieiNecesar de dateDocumente de evidenţă a muncii , dosare personale etc.-Primar;

-Serviciul Resurse Umane, Protecţia Muncii şi Secretariat Cabinet Demnitari;

Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor-Transmite necesarul de fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de personal;

-Viramente către bugete şi alte reţineri;

-Necesare fondului de salarii;

-State de plată;

-Primar;

– Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor;

-Serviciul Resurse Umane, Protecţia Muncii şi Secretariat Cabinet Demnitari;

6.Serviciul Administratie Publica Locala, Secretariat, Juridic – Contencios şi Relatii cu Publicul-Avizări;

-Furnizare de date;Documentaţii diverse pentru vize-Primar;

-Instituţia Prefectului;

– Serviciul Administratie Publica Locala, Secretariat, Juridic – Contencios şi Relatii cu Publicul;

-Compartimentele şi/sau persoanele nominalizate în dispoziţii;

-Serviciul Resurse Umane, Protecţia Muncii şi Secretariat Cabinet Demnitari;7.Direcţia Judeteana de Statistică  VasluiNorme metodologice pentru completarea dărilor de seama statisticeDări de seamă-Primar

-D.J.S.VS;

-Serviciul Resurse Umane, Protecţia Muncii şi Secretariat Cabinet Demnitari;8.Compartimentul informaticăFurnizare dateDocumente şi date de personal pentru prelucrare-Primar;

-Compartimentul informatică;

-Serviciul Resurse Umane, Protecţia Muncii şi Secretariat Cabinet Demnitari; Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici- Obţinerea de avize

– Transmiterea de date- Proiecte de hotărâri privind aprobarea şi/sau modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii;

-Primar;

– Consiliul Local;

-A.N.F.P.;

-Instituţia Prefectului;

– Serviciul Administratie Publica Locala, Secretariat, Juridic – Contencios şi Relatii cu Publicul;

-Serviciul Resurse Umane, Protecţia Muncii şi Secretariat Cabinet Demnitari;

 

10.Casa Judeteana de Pensii  VasluiPensionare salariaţiDosare pensionare- Casa Judeteana de Pensii  Vaslui;

– Primar;

– Serviciul Administratie Publica Locala, Secretariat, Juridic – Contencios şi Relatii cu Publicul;

-Serviciul Resurse Umane, Protecţia Muncii şi Secretariat Cabinet Demnitari;

 

11.-Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Vaslui ;

– Directia de Protectie a Copilului Vaslui ;

– instantele de judecata  ;

-Serviciul Gospodarie Comunala Spatii-Verzi Sere Barlad ;

– Serviciul Gospodarie Comunala si Locativa, Monitorizarea Serviciilor de Utilitati Publice si a Asociatiilor de Proprietari ;

-Biblioteca Municipala „Stroe S. Belloescu”  Barlad

 

Munca in folosul comunităţii- Fişe de instructaj;

– Adrese;

-Adeverinte;

– Fişe de evidenţe;-Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Vaslui ;

– Directia de Protectie a Copilului Vaslui ;

– instantele de judecata  ;

-Serviciul Gospodarie Comunala Spatii-Verzi Sere Barlad ;

– Serviciul Gospodarie Comunala si Locativa, Monitorizarea Serviciilor de Utilitati Publice si a Asociatiilor de Proprietari ;

-Biblioteca Municipala „Stroe S. Belloescu”  Barlad

 

 1. În domeniul protecţiei muncii, principalele atribuţii sunt:
 2. a) organizează şi desfăşoară acţiuni de cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei muncii, de către toţi salariaţii Primăriei;
 3. b) coordonează şi controlează efectuarea instructajelor de către şefii compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local, şi ţinerea la zi a fişelor de instructaj individual;
 4. c) evalueaza riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;
 5. d) răspunde de obţinerea şi actualizarea avizelor şi autorizaţiilor de funcţionare din punct de vedere al securitaţii şi sănătăţii în muncă;
 6. e) întocmeşte Nomenclatorul anual cu necesarul de echipament de lucru şi de protecţie pe care îl supune aprobării Primarului, după care urmăreşte aplicarea acestuia;
 7. f) întocmeşte în fiecare an necesarul de fonduri pentru acţiuni de protecţie a muncii, pe care îl transmite la Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor pentru a fi inclus în proiectul de buget, după aprobare urmărind alocarea fondurilor şi cheltuirea acestora cu eficienţă;
 8. g) verifică în teren modul cum se respectă normele de protecţia muncii de către salariaţi şi în raport cu constatările făcute propune Primarului intrarea în legalitate şi sancţionarea celor vinovaţi;
 9. h) instruieşte personalul care lucrează cu substanţe chimice şi de combatere a dăunătorilor şi controlează respectarea normelor de protecţie impuse acestuia în astfel de cazuri;
 10. i) duce la îndeplinire orice alte atribuţiuni stabilite de Primar sau de Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui, conform cu legile în vigoare.

TABLOUL PRINCIPALELOR RELAŢII FUNCŢIONALE ALE SERVICIULUI ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MUNCII

Nr. crt CU CINE COLABOREAZĂ ÎN CE SCOP CE LUCRĂRI ÎNTOCMEŞTE CUI TRANSMITE
1. Direcţii şi servicii cu activităţi de prestări servicii publice Furnizări date Nomenclatorul cu echipament de lucru şi protecţie -Primar;

-Direcţii şi servicii interesate;

– Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor;

-Serviciul Resurse Umane, Protecţia Muncii şi Secretariat Cabinet Demnitari;2.Direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului de specialitate al PrimaruluiControl P.M.Note de constatare şi propuneri-Primar;

-Directori;

-Şefi servicii şi Birouri;

-Serviciul Resurse Umane, Protecţia Muncii şi Secretariat Cabinet Demnitari;3.Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi CheltuielilorAsigurare fonduriNecesarul de fonduri pentru P.M.-Primar;

-Consiliul Local;

– Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor;

– Serviciul Administratie Publica Locala, Secretariat, Juridic – Contencios şi Relatii cu Publicul;

-Serviciul Resurse Umane, Protecţia Muncii şi Secretariat Cabinet Demnitari;

III. În domeniul secretariat cabinet demnitari, principalele atribuţii sunt:

 1. a) colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Bârlad şi cu instituţiile şi serviciile aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Bârlad , în vederea identificării problemelor ridicate de cetăţeni a căror rezolvare depăşeşte competenţele funcţionarilor din cadrul acestor structuri;
 2. b) întocmeşte lista cu problemele deosebite ridicate de cetăţeni a căror rezolvare depăşeşte competenţele funcţionarilor din cadrul acestor structuri şi o aduce la cunoştinţa Primarului;
 3. c) ţine evidenţa agendei de lucru a demnitarilor din cadrul instituţiei şi asigură convocarea conducătorilor de servicii, birouri şi instituţii la diversele acţiuni organizate de Primar sau Viceprimar;
 4. d) asigură realizarea acţiunilor de protocol specifice cabinetelor;
 5. e) asigură permanenta legatură între cabinetele demnitarilor şi personalul cu funcţii de conducere şi de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local.

3.11.  DIRECŢIA ECONOMICĂ

 

Art.32. – Direcţia Economică face parte din structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului, în subordinea directă a Secretarului şi are atribuţii în următoarele domenii de activitate:

 1. contracte de concesionare, închiriere şi vânzare;
 2. autorizare, liberă iniţiativă;

III. informatică;

 1. buget;
 2. contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor;
 3. administrativ – gospodăresc;

VII. impozite şi taxe locale.

Direcţia este condusă de un director executiv şi un director executiv adjunct.

Pentru realizarea atribuţiilor în domeniul contractelor de concesionare, închiriere şi vânzare, autorizare liberă iniţiativă şi informatică, în cadrul   structurii organizatorice a Direcţiei Economice s-a organizat un compartiment care reuneşte toate cele trei activităţi, în subordinea directă a directorului executiv adjunct.

Pentru realizarea atribuţiilor ce-i revin în domeniul buget şi contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor, în cadrul Direcţiei Economice s-a organizat Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor, în subordinea directă a directorului executiv adjunct.

Pentru realizarea atribuţiilor ce-i revin în domeniul administrativ – gospodăresc în cadrul Direcţiei Economice s-a organizat Compartimentul Administrativ – Gospodăresc, în subordinea directă a directorului executiv adjunct.

Pentru realizarea atribuţiilor din domeniul impozitelor şi taxelor locale în cadrul structurii organizatorice a Direcţiei Economice s-au organizat două servicii: -Serviciul Impozite şi Taxe de la Persoane Fizice; –  Serviciul Impozite şi Taxe de la Persoane Juridice în subordinea directă a directorului executiv.

Atribuţiile directorului executiv sunt în principal următoarele:

 1. a) organizează, coordonează, îndrumă şi controlează activitatea direcţiei în scopul îndeplinirii de către personalul din subordine a atribuţiilor stabilite prin prezentul Regulament sau reieşite din legi, hotărâri de guvern, hotărâri ale Consiliului Local şi dispoziţii ale Primarului;
 2. b) asigură informarea permanentă a Primarului în legătură cu problemele direcţiei;
 3. c) prezintă în scris, la solicitarea iniţiatorului, rapoartele de specialitate asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Local;
 4. d) susţine, din însărcinarea Primarului, proiectele de hotărâri în şedinţele comisiilor de specialitate şi în şedinţele în plen ale Consiliului Local;
 5. e) urmăreşte respectarea normelor de muncă, conduită şi disciplină administrativă de către salariaţii direcţiei;
 6. f) face propuneri, la solicitarea Consiliului Local sau a Primarului, cu privire la specialiştii din cadrul direcţiei ce vor reprezenta instituţia la manifestările cu caracter profesional, naţionale şi/sau internaţionale, organizate de instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale pe probleme ale administraţiei publice sau în comisii şi/sau organisme constituite în aplicarea prevederilor unor acte normative;
 7. g) înaintează Primarului propuneri de modificare a structurii organizatorice şi a atribuţiilor direcţiei, în corelare cu dispoziţiile actelor normative nou apărute, iar după avizarea acestor propuneri de către Primar le înaintează spre aprobare Consiliului Local;
 8. h) repartizează spre rezolvare, şefilor de servicii, birouri sau salariaţilor, după caz, corespondenţa primită cu rezoluţia Primarului. Urmăreşte şi controlează ca lucrările şi propunerile realizate de salariaţii direcţiei să îndeplinească elementele de legalitate cerute de actele normative care au stat la baza elaborării acestora;
 9. i) stabileşte, în limita competenţelor, cadrul relaţiilor de colaborare cu alte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, instituţii publice, agenţi economici, etc.;

î) semnează, potrivit competenţelor stabilite, lucrările şi corespondenţa direcţiei;

 1. j) asigură îndeplinirea în condiţii de legalitate, operativitate şi eficienţă sporită a tuturor atribuţiilor ce-i revin;

Serviciile constituite în cadrul direcţiei de specialitate sunt structuri componente în subordinea directă a directorului executiv şi/sau directorului executiv adjunct şi sunt conduse de un şef de serviciu, iar compartimentele constituite în structura direcţiei sunt conduse direct de directorul executiv adjunct.

Atribuţiile directorului executiv adjunct şi a şefilor de servicii subordonaţi direct directorului executiv sunt stabilite de către directorul executiv, avizate de  secretarul general al municipiului Bârlad şi aprobate de Primar;

Atribuţiile şefilor de serviciu subordonaţi direct directorului executiv adjunct se stabilesc de către acesta, se avizează de către directorul executiv şi se aprobă de către Primar.

Atribuţiile personalului cu funcţii de execuţie se stabilesc de către şeful direct, se avizează de către conducătorul ierarhic al acestuia şi se aprobă de către Primar.

 

3.11.1.  SERVICIUL CONTRACTE DE CONCESIONARE, ÎNCHIRIERE ŞI VÂNZARE, AUTORIZARE  LIBERĂ INIŢIATIVĂ ŞI INFORMATICA

 

Art.33 – Serviciul Contracte de Concesionare, Inchiriere şi Vânzare, Autorizare Liberă Iniţiativă şi Informatica face parte din structura organizatorică a Direcţiei Economice, este subordonat direct directorului executiv şi are atributii in următoarele domenii de activitate:

 1. Contracte de concesionare, închiriere şi vânzare;
 2. Autorizarea agenţilor economici de pe raza Municipiului Bârlad;
 • Informatică
 1. În domeniul contracte de concesionare, închiriere şi vânzare, principalele atribuţii sunt:
 2. a) propune Primarului organizarea de licitaţii publice în vederea concesionării, închirierii sau vânzării de bunuri aparţinând domeniului public/privat al municipiului Bârlad, aşa cum au fost aprobate de Consiliul Local Municipal Bârlad şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
 3. b) propune Primarului organizarea de licitaţii publice în vederea concesionării de servicii publice, aşa cum au fost aprobate de Consiliul Local Municipal Bârlad şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
 4. c) primeşte şi verifică dosarele de înscriere la licitaţii şi selectează participanţii pe baza criteriilor stabilite prin caietele de sarcini, daca este cazul;
 5. d) asigură întocmirea proceselor-verbale de licitaţie şi aduce la cunoştinţa participanţilor rezultatele acesteia;
 6. e) încheie contracte de concesionare sau închiriere pentru imobilele licitate;
 7. f) întocmeşte facturi pentru persoanele fizice/juridice pentru imobilele cumpărate;
 8. g) comunica Serviciului Impozite şi Taxe de la Persoane Fizice şi Serviciului Impozite şi Taxe de la Persoane Juridice, lista persoanelor fizice, respectiv persoane juridice care au cumparat, inchiriat sau concesionat imobile, în vederea identificării, urmăririi şi impozitării/taxării la termen a acestor bunuri imobile;
 9. h) comunica Serviciului Impozite şi Taxe de la Persoane Fizice, lista persoanelor fizice care au cumparat terenuri in conditii speciale, in ceea ce priveste interdictia înstrăinării acestora o anumita perioada de timp;
 10. i) face propuneri Primarului, privind componenţa comisiilor de licitaţii şi asigură secretariatul acestor comisii;

î) ţine evidenţa contractelor de închiriere şi concesionare şi urmăreşte respectarea clauzelor prevazute în acestea, luând măsuri de respectare a disciplinei contractuale ori de câte ori constată abateri ;

 1. j) urmăreşte şi răspunde de încasarea veniturilor din redevenţe, chirii, taxe pentru folosirea domeniului public/privat, aferente contractelor şi convenţiilor încheiate de Primărie cu diverşi contribuabili;
 2. k) urmăreşte şi răspunde de încasarea veniturilor pentru folosirea sezonieră a domeniului public sau privat;
 3. l) urmareste incasarea la termen a sumelor reprezentand cota-parte de 50%, respectiv de 100% pentru unităţile care primesc subvenţii, din chiria incasata pentru bunurile aparţinând domeniului public/privat al Municipiului Bârlad şi date în administrare unor terţe instituţii;
 4. m) asigură urmărirea şi încasarea debitelor şi a accesoriilor aferente, de la cei care le datorează;
 5. n) întocmeşte înştiinţări şi notificări pentru punerea în întârziere a debitorilor pentru a-şi achita restanţele de plată datorate;
 6. o) întocmeşte referate şi fişe de calcul cu debitele şi penalităţile datorate de debitori, pe care le înaintează la Serviciului Administratie Publica Locala, Secretariat, Juridic – Contencios şi Relatii cu Publicul, în vederea acţionării lor în judecată;
 7. p) urmăreşte respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului Local şi a altor acte normative privind închirierea, concesionarea şi aplicarea taxelor;
 8. q) întocmeşte rapoarte, informări şi dări de seamă, privind activităţile încredinţate spre rezolvare, pe care le transmite la cei în drept cu respectarea termenelor scadente;
 9. r) organizează şi răspunde de baza de date privind contribuabilii, efectuând în mod operativ modificarile ce rezultă din documentele prezentate de către acestia;
 10. s) urmăreşte permanent situaţia creanţelor bugetare restante şi dispune măsuri pentru lichidarea acestora;

ş) asigură confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor care potrivit legii constituie secret de serviciu şi/sau nu pot fi date publicităţii;

 1. t) colaboreaza cu Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor in vederea stabilirii bugetului de venituri;

ţ) asigură respectarea prevederilor legale privind gestionarea contractelor de închiriere şi concesionare a bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Bârlad precum şi a contractelor de concesionare a serviciilor publice;

 1. u) duce la îndeplinire orice alte atribuţiuni încredinţate de Consiliul Local, de Primar şi conducerea Direcţiei, conform cu normele legale în vigoare.

TABLOUL PRINCIPALELOR RELAŢII FUNCŢIONALE ALE SERVICIULUI  ÎN DOMENIUL

CONTRACTE DE CONCESIONARE, ÎNCHIRIERE ŞI VÂNZARE

Nr.

 crt.SARCINAINFORMAŢII PRIMITEDE LA CINEINFORMAŢII TRANSMISECĂTRE CINE1.Organizare licitaţii- Cod Administrativ;

-Hotarârile Consiliului Local privind aprobarea scoaterii la licitaţie a bunurilor şi serviciilor- Serviciul  Administraţie Publică Locală , Secretariat, Juridic-Contencios şi Relaţii cu Publicul;-Proiecte de dispoziţii privind propunerea de organizare a licitaţiilor-Primar;

-Secretar general;

-Site Primărie;

-Mass-media2.Lista contractelor de închiriere / concesionare pentru  realizarea de  construcţii provizorii a căror durată a expirat şi nu au mai fost prelungite-Evidenţa proprie din cadrul compartimentului-Funcţionarii publici cu sarcini de urmărire a contractelor din cadrul compartimentului-Situaţie contribuabili-Primar;

-Biroul Autorizări Construcţii Întocmire contracte de închiriere şi concesionare-Procese-verbale de punere în posesieDirecţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului-Contracte de închiriere şi concesionare-Director Executiv;

– Serviciul  Administraţie Publică Locală , Secretariat, Juridic-Contencios şi Relaţii cu Publicul;

-Primar;

-Locatari şi concesionari;4.Întocmire situaţii încasări din taxe, chirii, vânzări, redevenţe-Evidenţe proprii-Funcţionarii publici cu sarcini specifice din cadrul compartimentului-Situaţii  încasări din taxe, chirii, vânzări, redevenţe-Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor

5. Comunicare date în vederea stabilirii nivelurilor  veniturilor din concesionări, închirieri, vânzări -Evidenţe proprii -Funcţionarii publici  cu sarcini specifice din cadrul compartimentului -Situaţia privind  nivelul prognozat  al încasărilor din închirieri, concesionări şi nivelul realizat al veniturilor din vânzări -Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor
6. Întocmire situaţii contracte de  închiriere, concesionare, vânzare -Evidenţe proprii;

-Contracte  de  concesionare, închiriere, vânzare şi procese-verbale de adjudecare la licitaţii-Funcţionarii publici  cu sarcini specifice din cadrul compartimentului-Situaţii contracte de  închiriere, concesionare, vânzare-Serviciul Impozite şi Taxe de la Persoane Juridice;

-Serviciul Impozite şi Taxe de la Persoane Fizice;7.Actualizarea anuală a taxelor, chiriilor şi redevenţelor-Nivelul chiriilor şi redevenţelor din contractele existente;

-Nivelul taxelor din anul curent;

-Indicele de inflaţie anuala ;

– Funcţionarii publici  cu sarcini specifice din cadrul compartimentului

-Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui-Proiecte de hotărâre privind actualizarea  anuală a taxelor , chiriilor şi redevenţelor;

– Rapoarte asupra proiectelor de hotărâri privind actualizarea  anuală a taxelor , chiriilor şi redevenţelor;-Primar;

-Consiliul Local;

 1. În domeniul autorizare, liberă iniţiativă, principalele atributii sunt:
 2. a) informează persoanele interesate în legătură cu actele necesare obţinerii autorizaţiei de funcţionare, în conformitate cu hotărârile Consiliului Local şi Regulamentul de Autorizare;
 3. b) primeşte şi verifică dacă documentaţia depusă de solicitanţi, în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare întruneşte condiţiile impuse de hotărârea Consiliului Local;
 4. c) întocmeşte referate de prezentare pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare în baza hotărârii Consiliului Local;
 5. d) întocmeşte autorizaţii de funcţionare în baza hotărârii Consiliului Local, pentru cererile ce au anexată documentaţia prevăzută de hotărâre şi le înaintează spre aprobare şi semnare Primarului;
 6. e) întocmeşte referate cu propuneri de retragere a autorizatiilor de functionare, pe care le inainteaza spre aprobare Primarului, în vederea anulării acestora;
 7. f) înregistrează în registrul special şi eliberează autorizaţiile de funcţionare întocmite pentru punctele de lucru din municipiul Bârlad;
 8. g) informează şi îndrumă persoanele juridice direct interesate la completarea declaraţiilor pe propria răspundere privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică, comerţ şi prestări servicii;
 9. h) stabileşte, urmăreşte şi încasează, cu respectarea prevederilor legale, taxele datorate de agenţii economici ce desfăşoară activităţi de alimentaţie publică, comerţ şi prestări servicii;
 10. i) organizează şi raspunde de evidenţa privind contribuabilii, efectuând în mod operativ modificările ce rezultă din documentele prezentate de către aceştia;

î) urmăreşte şi răspunde de încasarea la termenele legale a veniturilor reprezentând taxa de autorizare şi viza anuală a autorizatiilor de funcţionare eliberate;

 1. j) asigură confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor care potrivit legii constituie secret de serviciu şi/sau nu pot fi date publicităţii;
 2. k) colaborează cu alte organe de specialitate în vederea depistării agenţilor economici care nu respectă prevederile hotarârii Consiliului Local privind eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru activităţi de comerţ, prestări servicii şi alimentaţie publică din municipiul Bârlad;
 3. m) comunică periodic lista cu agenţii economici care au solicitat şi au obţinut autorizaţii de funcţionare şi viza anuală către Poliţia Locală Bârlad.
 4. n) colaborează în mod constant cu Serviciul de Impozite şi Taxe de la Persoane Fizice/Juridice în vederea verificării/completării informaţiilor existente în baza de date;
 5. o) răspunde de întocmirea în bune condiţii şi a altor atribuţii, lucrări şi sarcini în domeniul său de activitate, trasate de conducerea instituţiei şi şeful său direct sau reiesite din legi, hotărâri de Guvern, hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale Primarului.

III. În domeniul informaticii, principalele atribuţii sunt:

 1. a) elaboreaza programul de sisteme informatice cu forţe proprii sau prin colaborare cu alti agenţi economici pentru toate activităţile ce se desfăsoara în cadrul Primariei şi Consiliului Local, pe care îl supune spre aprobare Primarului, urmărind apoi realizarea acestuia;
 2. b) organizează şi conduce banca de date necesară direcţiilor şi serviciilor Primăriei şi se îngrijeste de reactualizarea datelor în mod operativ;
 3. c) implementeaza şi perfecţioneaza sistemul de circulaţie al informaţiilor şi documentelor pe ansamblul Primăriei, pe direcţii şi servicii operative ;
 4. d) elaborează şi realizează programe de instruire a operatorilor (angajaţilor din cadrul instituţiei) din sistemul computerizat al prelucrării informaţiilor şi documentelor din structura organizatorică a Primăriei ;
 5. e) se îngrijeşte de buna utilizare a programelor achiziţionate de Primărie pentru utilizare pe calculatoarele operaţionale ;
 6. f) stabileşte necesarul de calculatoare, materiale consumabile şi alte materiale necesare utilizării calculatoarelor şi introducerii acestora în reţeaua proprie de calculatoare ;
 7. g) organizează întreţinerea curenta a calculatoarelor prin forţe proprii sau asistenta tehnica de specialitate;
 8. h) asigură măsuri pentru păstrarea confidenţialităţii datelor ce se stocheaza în băncile de date sau se prelucrează pe calculatoarele operaţionale ;
 9. i) asigură realizarea unor documentaţii tehnice şi economice necesare Primariei sau Consiliului Local utilizand reteaua de calcultoare existenta;

î) asigură măsuri pentru respectarea normelor tehnice de utilizare a calculatoarelor;

 1. j) duce la îndeplinire sarcinile date de Primar cu respectarea instructiunilor în vigoare de exploatare a calculatoarelor.

TABLOUL PRINCIPALELOR RELAŢII FUNCŢIONALE ALE SERVICIULUI

 ÎN DOMENIUL INFORMATICII

Nr.

crt.CU CINE COLABOREAZAIN CE SCOPCE LUCRĂRI ÎNTOCMEŞTECUI TRANSMITE1.Directiile şi serviciile Primariei-Elaborarea de modele şi proiecte informatice

-Stabilrea circulaţiei electronice  a documentelor-Nomenclatorul circulaţiei actelor în Primărie;

– Programe de implementare pe calculator;

-Compartimentele de specialitate din Primarie

 

2. Unităţi furnizoare de programe pe calculator -Achiziţionare programe informatice -Programe specifice  activităţilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi servicii de mentenanţă pentru aceste programe, atunci când este cazul -Primar

-Director executiv;3.Directiile, serviciile şi unităţi de şinteza şi analiza pe diverse nivele-Furnizare de date şi informatii-Constituirea şi actualizarea bancilor de date-Compartimente, servicii , birouri din cadrul Primăriei;

-Publicare pe site-ul Primăriei a datelor de interes public;4.Unităţi furnizoare de echipamente de calcul electronic-Achiziţionare service , echipamente si calculatoare-Necesarul de echipamente şi calculatoare, lucrări service-Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor;

-Biroul Dezvoltare Locala şi Integrare Europeana , Tehnic Investitii, Licitatii şi Contracte de Achizitii Publice5. Direcţiile şi serviciile Primăriei-Întreţinerea bazei de date informatice-Diverse documente de specialitate-Conducatori de compartimente

3.11.2. SERVICIUL BUGET ŞI CONTABILITATEA                                     VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR

 

Art.34 – Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor face parte din structura organizatorica a Direcţiei Economice, este în subordinea directă a directorului executiv adjunct şi are atribuţii în următoarele domenii de activitate:

 1. În domeniul bugetului;
 2. În domeniul contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor.
 1. În domeniul bugetului, principalele atribuţii sunt:
 2. a) fundamentează şi întocmeşte anual, la termenele prevăzute de lege, proiectul bugetului local, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare in vederea aprobării bugetului anual;
 3. b) asigură şi răspunde de respectarea termenelor şi procedurilor legale de elaborare şi adoptare a bugetului local, antrenând toate serviciile publice şi instituţiile care colaborează la finalizarea proiectului şi adoptarea bugetului;
 4. c) centralizează propunerile de la serviciile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, serviciile şi societăţile din subordinea Consiliului Local, de la instituţiile de învăţământ, sănătate, cultură, etc., cu privire la necesarul de fonduri pentru îndeplinirea sarcinilor, sau, după caz, executarea lucrărilor ce intra în atribuţiile acestora;
 5. d) stabileşte împreuna cu serviciile de impozite şi taxe precum şi cu cele care au în atribuţii concesionarea, închirierea şi vănzarea , dimensionarea veniturilor proprii conform clasificaţiei bugetare;
 6. e) urmăreşte periodic realizarea bugetului local şi propune spre analiză şi aprobare situaţia financiară trimestrială ;
 7. f) întocmeşte contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi îl supune aprobării Consiliului Local;
 8. g) verifică şi analizează propunerile de rectificare a bugetului local, de modificare a alocaţiilor trimestriale, de virări de credite, de repartizare pe trimestre şi de utilizare a fondului de rezerva , pe care le supune aprobării Consiliului Local sau ordonatorului principal de credite, după caz;
 9. h) alocă cu dipoziţie bugetară credite bugetare în limita fondurilor aprobate pentru buna funţionare a unităţilor subordonate;
 10. i) întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate , in vederea promovării lor in Consiliul Local ;

î) prezintă, la solicitarea  Consiliului Local şi a Primarului, rapoarte şi informări privind activitatea desfăşurata în termenul şi forma solicitată;

 1. j) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri de Guvern, hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale Primarului.

În exercitarea atribuţiilor ce ii revin , serviciul colaborează cu birouri, servicii şi compartimente din aparatul de specialitate al Primarului, cu instituţii şi servicii din subordinea Consiliului Local , cu alte instituţii ale statului şi cu furnizori de bunuri , servicii şi lucrări.

 1. În domeniul contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor, principalele atribuţii sunt:
 2. a) organizează şi conduce întreaga evidenta contabilă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare pe următoarele acţiuni:

-contabilitatea veniturilor;

-contabilitatea mijloacelor fixe;

-contabilitatea materialelor şi a obiectelor de inventar;

-contabilitatea mijloacelor băneşti;

-contabilitatea deconturilor;

-contabilitatea cheltuielilor conform clasificaţiei bugetare;

 1. b) organizează şi conduce gestiunea casieriei şi magaziei din structura serviciului;
 2. c) urmăreşte şi răspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare;
 3. d) asigură evidenta veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare;
 4. e) asigură şi răspunde de respectarea legalităţii privind întocmirea şi valorificarea tuturor documentelor financiar–contabile supuse aprobării ordonatorului principal de credite;
 5. f) urmăreşte modul de încasare şi cheltuire a sumelor din bugetul local şi prezintă Primarului şi Consiliului Local informări privind execuţia bugetara;
 6. g) prezintă anual şi ori de cate ori este necesar datele necesare pentru evidenţierea stării economice şi sociale a municipiului Bârlad;
 7. h) participă la inventarierea anuala şi ori de cate ori este nevoie a bunurilor materiale şi valorilor băneşti ce aparţin municipiului şi administrarea corespunzătoare a acestora, în colaborare cu compartimentele cu atribuţii de evidenţa şi/sau administrare a patrimoniului municipiului;
 8. i) organizează, asigură şi răspunde de exercitarea conform prevederilor legii a controlului financiar preventiv, în limita de competenţă;

î) întocmeşte dările de seama lunare, trimestriale şi anuale ;

 1. j) întocmeşte lunar contul de execuţie a cheltuielilor bugetare şi balanţa de verificare;
 2. k) asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor in contabilitate;
 3. l) asigură plata drepturilor băneşti cuvenite personalului din aparatul de specialitate al Primarului şi din cadrul serviciilor publice de specialitate fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local , al consilierilor, etc. in baza statelor de salarii întocmite de Serviciul Resurse Umane, Protecţia Muncii şi Secretariat Cabinet Demnitari;
 4. m) asigură diferite încasări prin casierie;

n)întocmeşte şi transmite situaţiile statistice solicitate de organele în drept;

 1. o) urmăreşte rezolvarea corespondentei în conformitate cu legislaţia in vigoare;
 2. p) urmăreşte şi răspunde de respectarea aplicării hotărârilor Consiliului Local şi a celorlalte acte normative privind activitatea financiar – contabila;
 3. q) prezintă, la cererea Consiliului Local şi a Primarului rapoarte şi informări privind activitatea serviciului, în termenul şi forma solicitată;
 4. r) întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri in domeniul de activitate al serviciului, in vederea promovării lor in Consiliul Local;
 5. s) realizează şi urmăreşte evidenţa garanţiilor materiale reţinute de la salariaţi;

ş) răspunde de organizarea în bune condiţii a activităţii de casierie;

ţ) răspunde de organizarea şi pastrarea arhivei proprii serviciului buget- contabilitate;

ţ) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale Primarului.

TABLOUL PRINCIPALELOR RELAŢII FUNCŢIONALE ALE SERVICIULUI

BUGET ŞI CONTABILITATEA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR

Nr.

Crt.SARCINAINFORMATII    PRIMITEDE LA CINEINFORMATII TRANSMISECĂTRE CINE  1.Centralizarea proiectului de buget al Primăriei- Propuneri venituri buget şi notele de fundamentare;

– Propunerile cheltuieli buget şi  notele de fundamentare;- Serviciile şi birourile de specialitate din cadrul Primăriei;

– Serviciile şi instituţiile subordonate Consiliului Local;-Proiectul de buget al Primăriei şi anexele aferente acestuiaServiciul Administraţie Publica Locala, Secretariat, Juridic – Contencios  2.Transmiterea bugetelor aprobate- Bugetul aprobat prin HCLM-Serviciul Administraţie Publica Locala, Secretariat, Juridic – Contencios şi Relatii cu Publicul.-Bugetele aprobate pe ordonatori de credite, pe capitole, subcapitole şi titluri-Serviciile,birourile şi compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei

– Serviciile şi instituţiile subordonate Consiliului Local;  3.Deschiderea de credite- Bugetul aprobat prin HCLM;

– Note de fundamentare ;-Serviciile,birourile şi compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei

– Serviciile şi instituţiile subordonate Consiliului Local;-Cereri de deschidere credite-Trezoreria Municipiului Bârlad.  4.Virări de credite intre unităţi -Adrese pentru suplimentari/retrageri de la unităţi-Serviciile,birourile şi compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei

– Serviciile şi instituţiile subordonate Consiliului Local;-Proiecte de hotărâri;

-Referate virare credite;-Serviciul Administraţie Publică Locală, Secretariat, Juridic-Contencios;

-Primar   5Verificare decont privind subvenţii acordate- Decontul cu calculul subvenţiei ;

-Centralizatorul;-Societăţile comerciale de interes public local-Ordin de plata-Trezoreria Municipiului Bârlad;

 

  6. Verificarea încadrării in bugetul aprobat, a propunerilor de angajare legala - Comenzi;

– Contracte;

– Referate;-Serviciile,birourile şi compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei;

– Serviciile şi instituţiile subordonate Consiliului Local;-Propunerile de angajare legala avizate-Primar  7.Înregistrarea angajamentelor legale (contract, comandă) în fişele privind angajarea fondurilor publice- Comenzi;

– Contracte;

-Serviciile,birourile şi compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei;

– Serviciile şi instituţiile subordonate Consiliului Local;-Situaţia privind angajarea fondurilor publice şi a disponibilului de credite bugetare-Consiliul Local Barlad;

-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui;  8.Lichidarea angajamentelor legale -Facturi-Registratura generala a Primăriei-Transmiterea facturilor avizate  cu “Bun de plata” prin corespondenta proprie-Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor   9.Acordarea avansurilor conform convenţiilor-Convenţii-Furnizori de materiale şi servicii-Întocmirea OP-Trezoreria Municipiului Bârlad 10.Verificarea actelor care justifica utilizarea fondurilor primite -Deconturi-Fundaţii-Transmiterea deconturilor avizate cu “Bun de plata” prin corespondenta proprie-Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor 11.Tine evidenta contabila a registrelor de casa pentru impozite,taxe şi alte venituri ce reprezintă surse la bugetul local, încasate atât de casieria Primăriei,cât şi la serviciile de impozite şi taxe- Registre de casă;

– Documente justificative-Compartimentul   Casierie-Note contabile-Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor

  12. Întocmeşte nota de contabilitate a execuţiei bugetare la capitolele de venituri împreuna cu serviciile de taxe şi impozite, concesiuni, închirieri , vânzări - Extrase de cont la surse de venituri - Serviciul I.T.P. Fizice;

– Serviciul I.T.P. Juridice;

-Serviciul Contracte de Concesionare, Inchiriere şi Vânzare , Autorizare Liberă Iniţiativă şi Informatică-Note contabile- Serviciul I.T.P. Fizice;

– Serviciul I.T.P. Juridice;

– Serviciul Contracte de Concesionare, Inchiriere şi Vânzare , Autorizare Liberă Iniţiativă şi Informatică;  13.Întocmeşte nota de contabilitate la veniturile bugetului local cu debite anuale provenite din închirieri, concesiuni,impozite, taxe şi vânzări spaţii comerciale.- Registru de partizi;

– Situaţii de la urbanism;

– Situaţia centralizata a debitelor şi încasărilor;- Serviciul I.T.P. Fizice;

– Serviciul I.T.P. Juridice;

– Serviciul Contracte de Concesionare , Inchiriere şi Vânzare , Autorizare Libera Iniţiativa şi Informatica;

Note contabile- Serviciul I.T.P. Fizice;

– Serviciul I.T.P. Juridice;

– Serviciul Contracte de Concesionare, Inchiriere şi Vânzare , Autorizare Liberă Iniţiativă şi Informatică  14.Urmăreşte zilnic extrasele de cont pentru conturile veniturilor extrabugetare şi ţine evidenţa lor contabila- Extras de cont extrabugetar la conturile de venituri-Trezoreria Municipiului Bârlad-Note contabile-Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor   15.Întocmeşte Dispoziţii  de plata -Documente justificative-Serviciile,birourile şi compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei-Dispoziţii de plată-Compartimentul   Casierie   16.Întocmeşte Dispoziţii de încasare -Documente justificative-Serviciile,birourile şi compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei-Dispoziţii de incasare-Compartimentul   Casierie   17.Întocmeşte Ordine plata-Ordonanţare de platăServiciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor-Ordin de plată-Trezoreria Municipiul Bârlad   18.Verifica, centralizează şi contabilizează extrasele de cont la cheltuieli -Extrase de cont;

-Ordine plata -Trezoreria Bârlad;

-Note contabile-Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor

  19. Evidenta debitorilor şi creditorilor - Facturi;

-Contracte;

– Hotărâri judecătoreşti;

– Angajamente plata,

-Titluri executorii-Serviciile,birourile şi compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei;

-Alte organe abilitate;-Fişă de debitor;

-Fişă de creditor;-Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor  20.Evidenta plaţilor efectuate -Ordine plata;

– Dispoziţii incasare;

–  Foi vărsământ;

-Dispoziţii plata- Trezorerie ;

– Serv. Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor;-Fişa de evidenţă a cheltuielilor-Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor  21.Evidenta intrărilor de bunuri, materiale consumabile, carburanţi, obiecte de inventar-N.I.R. ;

– Procese-verbale de recepţie;

– Note transfer;-Serviciile,birourile şi compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei;

– Serviciile şi instituţiile subordonate Consiliului Local;-Fişă de evidenţă cantitativ-valorică-Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor 22.Evidenta ieşirilor de bunuri (consum lunar) : materiale consumabile , carburanţi , obiecte inventar-Bon de consum , de transfer şi Proces Verbal de custodie-Serviciile,birourile şi compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei;

– Serviciile şi instituţiile subordonate Consiliului Local;-Fişă de evidenţă cantitativ-valorică-Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor 23.Evidenta justificărilor altor materiale-Note justificative-Serv. Gospodărie Comunala şi Locativa  şi Asociaţii de Proprietari-Fişă de evidenţă cantitativ-valorică-Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor 24.Evidenta operaţiunilor patrimoniale de natura mijloacelor fixe şi a imobilizărilor necorporale-Proces Verbal recepţie, HCL , HG, hotărâri judecătoreşti ,sentinţe civile şi Procese verbale de casare-Serviciile,birourile şi compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei;

– Serviciile şi instituţiile subordonate Consiliului Local;-Fişa mijloacelor fixe şi a imobilizărilor necorporale-Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor Întocmeşte file  CEC-Documente justificative de plăţi în numerar-Serviciile,birourile şi compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei;

– Serviciile şi instituţiile subordonate Consiliului Local;-File CEC-Trezoreria Municipiului Bârlad

 

26. Efectuare de plaţi

-State de plată;

– Serv. Resurse Umane ,Protecţia Muncii şi Secretariat Cabinet Demnitari;

– Direcţia de Asistenta Socială;-Ordine de plată;

-Dispoziţii de plată;- Trezoreria Municipiului Bârlad;

-Casierie;

27.Redactarea foilor de vărsământ-Registrul de casă-Compartimentul   Casierie-Foi de vărsământ- Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor

– Trezoreria Municipiului Bârlad;

 

3.11.3. COMPARTIMENTUL  ADMINISTRATIV- GOSPODARESC

 

         Art.35. – Compartimentul Administrativ – Gospodăresc face parte din structura organizatorica a Direcţiei Economice, în subordinea directa a Directorului Executiv Adjunct şi are în principal următoarele atribuţii:

 1. a) asigură condiţiile materiale pentru funcţionarea Primăriei;
 2. b) asigură aprovizionarea cu mijloace fixe, rechizite, materiale de întreţinere, obiecte de inventar , personalului Primăriei;
 3. c) asigură administrarea mijloacelor fixe aflate in gestiune;
 4. d) organizează şi răspunde de evidenta gestiunii mijloacelor fixe, rechizitelor, materialelor de întreţinere, obiectelor de inventar;
 5. e) asigură funcţionarea în bune condiţi a sistemelor de comunicaţii telefonice;
 6. f) asigură efectuarea abonamentelor la publicaţii de specialitate necesare desfăşurării activităţii compartimentelor funcţionale;
 7. g) tine evidenta autoturismelor care deservesc Primaria, asigură menţinerea acestora in stare permanenta de funcţionare şi asigură aprovizionarea cu combustibil ;
 8. h) participă la inventarierile anuale sau ori de cate ori este cazul, a bunurilor pe care le gestionează;
 9. i) colaborează cu celelalte servicii ale Primăriei în executarea atribuţiilor specifice;
 10. j) ţine evidenţa tuturor actelor ce le instrumentează;
 11. k) prezintă, la cererea conducerii Primăriei, rapoarte şi informări privind activitatea compartimentului, la termenul şi în forma solicitată;
 12. l) asigură organizarea activităţii personalului de întreţinere;
 13. m) controlează şi asigură curtenia in spatiile Primăriei;
 14. n) asigură funcţionarea instalaţiilor de alimentare cu apa, sanitare, electrice şi de încălzire;
 15. o) răspunde de întreţinerea şi repararea mobilierului din dotarea Primăriei;
 16. p) face propuneri pentru contractarea cu agenţii economici, a lucrărilor ce depăşesc posibilităţile tehnice ale salariaţilor compartimentului;
 17. q) exercită şi alte atribuţii stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale Primarului.

 

 

 

TABLOUL PRINCIPALELOR RELAŢII FUNCŢIONALE ALE COMPARTIMENTULUI

ADMINISTRATIV – GOSPODARESC

Nr.

crt.SARCINAINFORMATII

PRIMITEDE LA CINEINFORMATII

TRANSMISECĂTRE CINE1.CcConfirmarea la plată a facturilor fiscale de utilităţi- Facturile fiscale ;

-Procesul-verbal de citire a consumului;Furnizorii de utilităţi-Procese-verbale de citire confirmate;

– facturi fiscale confirmate la plata;- Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor2.Confirmarea la plată a facturilor de telefonie fixa şi mobila -Contracte furnizare servicii;

– Facturi fiscaleFurnizorii de servicii-Factura fiscala confirmata la plata- Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor3.

Confirmarea la plată a facturii fiscale întocmite în baza procesului-verbal de service/întreţinere a aparatelor de aer condiţionat, copiatoare, maşini de numărat bancnote şi a serviciilor de telefonie-Contracte prestări servicii;

-Facturi fiscale emise în baza procesului-verbal-Furnizorii de servicii;

– Compartimentele deţinătoare  a bunurilor;-Proces-verbal de service/întreţinere;

-Factura fiscala confirmata la plata;- Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor.4.Achiziţionarea materialelor consumabile, obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe -Procese-verbale de adjudecare;

-Contracte încheiate cu societăţile desemnate in urma proceselor-verbale;

– Note de comandă;- Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor;

– Serviciul Tehnic Investiţii,  Licitaţii şi Contracte de Achiziţii Publice-Comanda la furnizor

– Furnizori;

– Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor.

5. Întocmirea  comenzii în vederea achiziţionării de materiale necuprinse în licitaţii -Referat de necesitate -Direcţii şi servicii din cadrul Primăriei Municipiului Bârlad -Comanda aprobată - Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor;

-Furnizori;6.Întocmirea , eliberarea şi urmărirea foilor de parcurs a autovehiculelor aflate in patrimoniul Consiliului Local- Programul de lucru, alimentarea cu carburanţi şi kilometri parcurşi;- Conducători auto;-Timpul de exploatare;

– Încadrarea în consumul de combustibil- Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor.7.Întocmirea F.A.Z. –urilor pe baza foilor de parcurs pentru justificarea consumului de carburanţi pe fiecare autovehiculDate cuprinse in foile de parcurs confirmate- Conducători auto;Centralizator lunar -justificare consum de carburant pe fiecare autovehicul- Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor.

3.11.4.  SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE DE LA PERSOANE FIZICE

 

Art. 36- Serviciul Impozite şi Taxe de la Persoane Fizice face parte din structura organizatorică a Direcţiei Economice, este în subordinea directă a directorului executiv şi este condus de un şef serviciu. Serviciul are atribuţii în următoarele domenii de activitate :

 1. Stabilirea şi constatarea impozitelor şi taxelor de la persoane fizice;
 2. Controlul fiscal şi soluţionarea petitiilor formulate de persoanele fizice;

III. Urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor de la persoane fizice.

 1. În domeniul stabilirii şi constatării impozitelor şi taxelor de la persoane fizice, principalele atribuţii sunt:
 2. a) organizează, îndrumă şi controlează acţiunea de constatare şi stabilire a impozitelor şi taxelor de la contribuabilii persoane fizice;
 3. b) constată şi stabileşte categoriile de impozite pe cladiri, teren, mijloace de transport datorate de  contribuabilii persoane fizice ;
 4. c) întocmeşte diverse situaţii specifice serviciului şi colaborează cu celelalte structuri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului pentru realizarea obiectivelor cu privire la bugetul local;
 5. d) urmăreşte corectitudinea calculului impozitelor şi a accesoriilor prevăzute de lege pentru neplata la termen a acestora;
 6. e) analizează, cercetează şi soluţionează cererile cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale;
 7. f) asigură aplicarea corectă a legislaţiei cu privire la constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de contribuabili persoane fizice;
 8. g) înregistrează în evidenţa fiscală clădirile, terenurile şi mijloacele de transport aparţinând contribuabililor persoane fizice;
 9. h) întocmeşte borderourile de debite şi scăderi pentru impozitele şi taxele datorate de contribuabili persoane fizice ce se incaseaza la ghiseiele serviciului;
 10. i) urmăreşte întocmirea şi depunerea în termenele prevazute de lege a declaraţiilor de impunere de către contribuabili persoane fizice şi verifică legalitatea şi conformitatea declaraţiilor fiscale;

î) gestionează toate documentele referitoare la impunerea fiecărui contribuabil ;

 1. j) organizează şi răspunde de baza de date privind contribuabilii, efectuând în mod operativ modificările ce rezultă din documentele prezentate de către aceştia;
 2. k) asigură confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor care potrivit legii constituie secret de serviciu şi/sau nu pot fi date publicitatii;
 3. l) verifică periodic contribuabilii aflati în evidenţele fiscale, posesori de bunuri impozabile asupra sincerităţii declaraţiilor de impunere, asupra modificărilor intervenite, modificând unde este cazul impunerile iniţiale şi luând măsuri pentru încasarea diferenţelor de impozit stabilite;
 4. m) constată contravenţii şi aplică sancţiunile prevăzute de lege contribuabililor care încalcă legislaţia fiscală şi ia toate măsurile ce se impun pentru înlăturarea deficienţelor constatate;
 5. n) efectuează analize şi întocmeşte informări, la cererea conducerii Primăriei şi a organelor de control, în legătură cu verificarea, constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, rezultatelor acţiunilor de verificare şi impunere, măsurilor luate pentru respectarea legislaţiei fiscale, cauzelor care generează evaziunea fiscală;
 6. o) pune în executare impozitele şi taxele stabilite prin hotarare a Consiliului Local, asigurând totodată emiterea deciziilor de impunere contribuabililor;
 7. p) centralizează toate datele statistice privind activitatea serviciului, pe baza cărora întocmeşte şi transmite informările şi raportările periodice la termenele stabilite;
 8. q) întocmeşte dări de seamă anuale specifice activităţii serviciului pe care le comunică celor abilitaţi, la termenele stabilite;
 9. r) ia măsuri pentru valorificarea constatarilor făcute de organele abilitate prin stabilirea sau, dupa caz , modificarea impunerilor stabilite în sarcina persoanelor fizice;
 10. s) analizează solicitările contribuabililor şi în cazuri justificate, propune spre analiza şi aprobare Consiliului Local, documentaţia în vederea acordării de amânări, eşalonări, reduceri, scutiri şi restituiri de impozite şi taxe şi majorări de întârziere, iar în urma aprobării opereaza aceste scutiri şi facilităţi;

ş) înregistreaza în evidenţele fiscale sancţiunile contravenţionale, cu respectarea legislaţiei în vigoare, în vederea urmăririi şi încasarii acestora;

 1. t) verifica şi soluţionează petitiile depuse de contribuabili pe linia impozitelor şi taxelor locale;

ţ) la cererea contribuabililor, emite  certificate de atestare fiscala  cu respectarea legislatiei în vigoare;

 1. u) întocmeşte diverse situaţii specifice serviciului şi colaborează cu celelalte structuri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului pentru realizarea obiectivelor cu privire la bugetul local;
 2. v) răspunde de întocmirea documentaţiei pentru achiziţionarea sistemului informatic, în vederea asigurării plăţii online a impozitelor şi taxelor locale;
 3. w) îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniul său de activitate, reieşite din legi, hotărâri de guvern, hotărâri ale Consiliului Local şi/sau dispoziţii ale Primarului.
 1. În domeniul controlului fiscal şi soluţionării petitiilor formulate de persoanele fizice, principalele atributii sunt:
 2. a) organizează şi efectuează periodic verificări asupra declaratiilor contribuabililor in vederea constatarii şi impunerii conforme cu documentele justificative si realitatea din teren , sesizând deficienţele constatate şi propunând, după caz, măsuri pentru înlăturarea acestora şi îmbunătăţirea activităţii serviciului;
 3. b) verifică modul de fundamentare şi stabilire a impozitelor, taxelor şi a altor venituri fiscale datorate bugetului local de către persoanele fizice şi propune, după caz, modificarea impunerilor stabilite de funcţionarilor publici cu atribuţii de constatare şi impunere;
 4. c) organizează acţiuni de verificare la locul de depozitare a materiei impozabile, în vederea prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, urmărind rezultatele obţinute şi modul cum se aduc la îndeplinire măsurile stabilite cu ocazia controlului;

d)se organizează acţiuni de control inopinat asupra operaţiunilor de gestionare a sumelor încasate în numerar de funcţionarii publici cu atribuţii de încasare, în vederea asigurării integrităţii sumelor încasate şi evitarea defraudării lor;

 1. e) se organizează şi se conduce evidenţa rezultatelor acţiunilor de control urmărind modul de realizare în termen a măsurilor stabilite prin actele de control;
 2. f) conduce evidenţa stabilită pentru soluţionarea petitiilor, reclamaţiilor şi sesizărilor din care trebuie să rezulte modul de soluţionare, stadiul în care se află, în funcţie de termenul de rezolvare;
 3. g) efectuează deplasări pe raza teritorială, verifică documentaţia necesară soluţionării petitiilor şi asigură rezolvarea acestora, potrivit dispoziţiilor legale;
 4. h) întocmeşte informări, la cerere, cu privire la activitatea de soluţionare a petitiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor pe linia constatării şi impunerii de impozite şi taxe de la persoane fizice;
 5. i) rezolvă orice alte lucrări din domeniul său de activitate dispuse de conducerea direcţiei.

III. In domeniul urmărire şi incasare impozite şi taxe de la persoane fizice, principalele atributii sunt:

 1. a) organizează şi îndrumă activitatea de urmărire şi încasare la timp şi vărsarea la buget a veniturilor fiscale. În cazul constatării abaterilor de la termenele de plată, calculează, acolo unde este cazul, accesorii şi dispune măsuri de executare silită;
 2. b) răspunde de vărsarea la buget a veniturilor din impozite, taxe, amenzi si ajutoare publice judiciare, conform legislatiei in vigoare;
 3. c) solutionează cererile de compensare sau restituire depuse de contribuabili;
 4. d) verifică, urmăreşte şi stabileste măsuri de recuperare a debitelor restante prin aplicarea măsurilor de executare silita prevazute de lege;
 5. e) instituie măsuri asigurătorii (poprire asigurătorie, sechestru asigurătoriu) în cazul unor creanţe fiscale restante, atunci cand  sunt indicii că debitorul încearcă sa se sutraga, să işi ascunda ori să işi risipească patrimoniul;
 6. f) comunică cu instituţiile abilitate pentru depistarea veniturilor şi bunurilor contribuabililor ce inregistreaza debite restante, in vederea popririi veniturilor sau/şi sechestrarea bunurilor urmăribile;
 7. g) organizează, execută şi verifică, în teritoriu, activitatea de urmărire silită a bunurilor şi veniturilor persoanelor fizice pentru realizarea impozitelor şi taxelor neachitate în termen şi a creanţelor băneşti constatate prin titluri executorii, ce intră în competenţa organelor fiscale;
 8. h) verifică respectarea condiţiilor de înfiinţare a popririlor pe veniturile realizate de debitorii bugetului şi urmăreşte respectarea popririlor înfiinţate de către terţi popriţi şi stabileşte, după caz, măsuri legale pentru executarea acestora;
 9. i) verifică modul de evidenţiere, urmărire şi clarificare a debitelor restante, precum şi compensarea plusurilor cu sumele restante pentru lichidarea poziţiilor de rol;

î) asigură îndrumarea activităţii funcţionarilor publici cu atribuţii de urmărire şi încasare a impozitelor, taxelor şi a altor venituri precum şi controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor cu privire la încasarea şi lichidarea debitelor restante şi a conducerii evidenţei;

 1. j) verifică modul de respectare a condiţiilor şi prevederilor legale privind identificarea debitelor, confirmarea şi debitarea amenzilor şi a altor venituri primite de alte organe, a căror executare se face prin organele fiscale;
 2. k) urmăreşte încasarea veniturilor fiscale în termen şi stabileşte măsuri de recuperare a debitelor ;
 3. l) verifică documentaţiile şi propunerile privind debitorii insolvabili şi dispăruţi şi dacă le găseşte întemeiate, le avizează favorabil şi le prezintă spre aprobare conducerii şi ulterior Primarului, sau în caz contrar, dispune să se facă cercetări suplimentare
 4. m) opereaza scoaterea creanţelor fiscale ale debitorilor declaraţi în stare de insolvabilitate din evidenţa curentă şi trecerea acestora într-o evidenţă separată;
 5. n) investigheaza periodic, in conformitate cu prevederile legale, asupra starii contribuabililor declarati in stare de insolvabilitate, iar in situatia in care se constata ca acestia au dobandit venituri sau bunuri urmaribile, se vor lua măsurile necesare de trecere din evidenta separata in evidenta curenta şi de executare silita;
 6. o) operează scăderea creanţelor fiscale ale debitorilor declaraţi în stare de insolvabilitate, la sfârşitul perioadei de prespripţie, în condiţiile respectării legislaţiei;
 7. p) primeşte şi rezolvă corespondenţa cu privire la urmărirea şi încasarea debitelor neachitate în termen;
 8. q) se organizează, se coordonează, se îndrumă şi se controlează activitatea de evidenţă, control şi încasare a impozitelor şi taxelor şi răspunde de confirmarea (restituirea) în termen a preluării spre executare a debitelor primite de la alte unităţi şi a căror încasare se face prin aparatul fiscal local;
 9. r) ţine evidenţa sumelor date în debit sau la scădere şi urmăreşte modul în care acestea sunt urmărite şi încasate;
 10. s) urmăreşte permanent situaţia sumelor restante pe fiecare contribuabil persoana fizica şi dispune măsuri pentru lichidarea acestora;

ş) funcţionarii din cadrul serviciului cu atributii de executare silita, urmaresc aplicarea masurilor de urmărire silită a veniturilor şi bunurilor debitorilor, care nu şi-au achitat la termen obligaţiile fiscale;

 1. t) identifică contribuabilii care posedă bunuri supuse impozitării/ taxării nedeclarate, în vederea impunerii din oficiu a acestora şi a aplicării sancţiunilor contravenţionale prevazute de lege;

ţ) identifică contribuabilii care şi-au schimbat resedinţa de domiciliu în alte localităţi, în vederea comunicării dosarelor fiscale privind mijloacele de transport , a dosarelor de executare silită şi a proceselor-verbale de contravenţie, dupa caz, la autorităţile administraţiei publice locale în a căror rază administrativ-teritorială şi-au stabilit aceştia domiciliul în vederea impunerii;

 1. u) verifică respectarea prevederilor legale în cazul înstrăinării mijloacelor de transport şi vor lua măsuri de comunicare a datelor de identificare a dobanditorilor mijloacelor de transport, autorităţilor administraţiei publice locale în a căror raza administrativ-teritorială işi au aceştia domiciliul;
 2. v) analizează, verifică şi prezintă directorului executiv, în cadrul competenţelor, propuneri în legătură cu acordarea de amânări, eşalonări, reduceri, scutiri de impozite, taxe şi majorări de întârziere;
 3. w) verifică şi întocmeşte documentaţia necesară în vederea înscrierii la masa creditorilor, în condiţiile legii;
 4. x) răspunde de întocmirea documentaţiei prevazute de legislaţia în vigoare cu privire la publicitatea şi valorificarea bunurilor mobile şi imobile sechestrate;
 5. y) repartizează sumele realizate din valorificarea bunurilor sechestrate potrivit ordinei de preferinţă prevăzute de lege;
 6. z) rezolvă corespondenţa cu privire la bunurile mobile şi/sau imobile deţinute de contribuabili, informaţii solicitate de alte instituţii, în condiţiile respectării legislaţiei în domeniu;
 7. aa) asigură aprovizionarea biroului cu imprimantele necesare aplicării legislaţiei de urmărire şi încasare a impozitelor, taxelor şi a altor venituri şi organizează evidenţa imprimatelor respective, potrivit prevederilor legale;

TABLOUL PRINCIPALELOR RELAŢII FUNCŢIONALE

ALE SERVICULUI IMPOZITE ŞI TAXE DE LA PERSOANE FIZICE

Nr. Crt. SARCINA INFORMAŢII PRIMITE DE LA CINE INFORMAŢII TRANSMISE CĂTRE CINE
1. Constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi urmărirea depunerii la termen a declaraţiilor de impunere -Declaraţii contribuabili şi  documente anexate

 -Contribuabili persoane fizice-Decizie de impunere-Contribuabili persoane fizice Gestionarea documentelor de impunere la rolul unic-Declaraţii contribuabili şi  documente anexate

-Contribuabili persoane fizice-Dosarul fiscal-Serviciul Impozite şi Taxe de la Persoane Fizice3.Verificarea periodică asupra sincerităţii declaraţiilor de impunere-Dosarul fiscal (declaraţia de impunere) şi verificari pe teren-Serviciul Impozite şi Taxe de la Persoane Fizice-Notificări;

-Note de constatare pe teren;-Contribuabili persoane fizice4.Identificarea bunurilor impozabile nedeclarate-Din activităţile desfăşurate pe teren;

-Procese-verbale de recepţie;

-Situaţii privind bunurile închiriate, concesionate;

-Situaţii privind înstrăinarea  bunurilor;

-Sesizări contribuabili;-Diverşi contribuabili;

-Compartimente din cadrul Primăriei;

– Alte instituţii;- Decizii de impunere;

– Note de constatare;-Contribuabili persoane fizice;

– Serviciul Impozite şi Taxe de la Persoane Fizice;5.Aplicarea de sancţiuni contravenţionale-Declaraţiile de impunere;

-Note de constatare;

-Procese-verbale de control;-Contribuabili persoane fizice;

-Funcţionarii cu atribuţii specifice din cadrul serviciului;-Procese- verbale de contravenţie-Contribuabili persoane fizice6.Identificarea contribuabililor şi preluarea /returnarea de debite transmise de alte instituţii-Dosare fiscale auto;

-Procese-verbale de contravenţii;

-Dosare de executare silită;-Alte autorităţi sau instituţii publice-Procesul- verbal de impunere ;

-Adrese de confirmare;-Alte autorităţi sau instituţii publice

 

7. Identificarea contribuabililor şi comunicarea de debite către autoritaţi ale administraţiei publice locale din tară -Declaraţii contribuabili şi documente din care rezultă schimbarea domiciliului

-Serviciul Impozite şi Taxe de la Persoane Fizice;

-Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Bârlad;-Dosare fiscale auto;

-Procese-verbale de contravenţii;

-Dosare de executare silită;

-Autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară8.Compensări şi  restituiri de sume achitate în plus

către-Cereri primite de la conbtribuabili-Contribuabili persoane fizice-Borderouri de compensare;

-Referate de restituire;

-Dispoziţii de plată’-Serviciul Impozite şi Taxe de la Persoane Fizice;

-Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor;9.Verificarea evidenţelor analitice

-Situaţii ale debitelor pe sectoare ale municipiului Bârlad

 

-Funcţionarii cu atribuţii de urmărire şi încasare din cadrul serviciului-Referate, borderouri-Serviciul Impozite şi Taxe de la Persoane Fizice10.Analize, informări şi rapoarte-Situaţii din evidenţele fiscale

-Serviciul Impozite şi Taxe de la Persoane Fizice;-Referate, rapoarte-Conducerea instituţiei;

-Organe de control;

-Alte instituţii;11.Estimarea veniturilor din impozite şi taxe locale -Situaţii centralizatoare ale veniturilor din impozite şi taxe locale

-Serviciul Impozite şi Taxe de la Persoane Fizice;-Estimare venituri din impozite şi taxe de la persoane-fizice-Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor12.Rezolvarea în termen legal a corespondenţei primite

-Cereri şi solicitări

 

 

-Contribuabili persoane fizice;

– Alte instituţii;-Răspunsuri la cereri şi solicitări-Contribuabili persoane fizice;

-Alte instituţii

13. Furnizare de date cu privire la patrimoniul debitorilor, persoane fizice către instituţiile abilitate de lege să primească astfel de informaţii -Date cu privire la identificarea contribuabililor;

-Date cu privire la patrimoniul contribuabilului;-Contribuabili persoane fizice prin comp. Registratură;

-Raspunsuri;

-Fotocopii de pe documente;-Instituţiile abilitate de lege să primească astfel de informaţii14. Soluţionare contestaţii la măsurile de executare silită sau la deciziile de impunere din oficiu, formulate de către contribuabili persoanele fizice-Contestaţie contribuabil;

-Situaţie debit restant supus executării silite;

-Impunere din oficiu;-Contribuabili persoane fizice prin comp. Registratură;

-Serviciul Impozite şi Taxe de la Persoane Fizice;-Dosar executare (titlu executoriu, somaţie de plată, înfiinţare poprire, proces-verbal sechestru, decizie de impunere  etc.)-Instanţele de judecată;

-Contribuabili persoane fizice prin comp. Registratură;

15. Analizarea şi prezentarea către Consiliul Local şi către conducatorul organului fiscal  a cererilor de acordare a facilităţilor fiscale însoţite de documentaţiia anexată-Situaţia financiară şi socială a debitorului care solicită acordarea unei facilităţi fiscale-Contribuabili persoane fizice prin comp. Registratură;

-Referat privind propunerea de acordare de facilităţi fiscale-Primar;

16.Urmărirea creanţelor  bugetare restante datorate către bugetul local de debitorii persoane fizice

-Situaţia debitelor restante datorate de către persoane fizice,  bugetului local-Funcţionarii cu atribuţii de urmărire şi încasare din cadrul serviciului;-Înştiinţări de plată-Contribuabili persoane fizice prin comp. Registratură;

17.Executarea silită a creanţelor  bugetare restante, prin aplicarea concomitentă sau succesivă a modalităţilor de executare silita prevazute de lege-Situaţia debitelor restante către bugetul local, datorate de către persoane fizice-Funcţionarii cu atribuţii de urmărire şi încasare din cadrul serviciului;-Documente specifice procedurii de executare silită-Contribuabilul persoană fizică, debitor al bugetului local;

-Instituţii bancare;

-Instituţii de stat;

-Agenţi economici angajatori;

– Oficiul de cadastru imobiliar;

18. Instituirea măsurilor asigurătorii in cazul unor creante mari, precum şi in cazul in care sunt indicii ca debitorii incearca să înstrăineze unele bunuri  

-Situatia financiară şi materială a debitorilor, persoane fizice 

-Instituţii de stat care deţin informaţii privind bunurile şi veniturile populaţiei

-Poprire asigurătorie;

-Sechestru asigurătoriu;-Conducatorul instituţiei;

-Instituţii de stat de a caror viză depinde decontarea lichiditatilor , respectiv instrainarea bunurilor;

-Societăţi comerciale;

-Instituţii bancare; etc.19.Luarea în debit a proceselor-verbale de contravenţii

-Procese-verbale de contravenţie-Diverse instituţii-Situaţia debitelor ce se impun a fi recuperate-Debitor persoană fizică;

-Alte instituţii;

-Serv. Impozite şi Taxe de la Persoane Fizice;20.Verifică periodic situaţia debitelor restante şi a  încasărilor-Lista soldurilor din debite restante şi a incasarilor inregistrate-Serviciul Impozite şi Taxe de la Persoane Fizice-Situatii  şi rapoarte privind debitele restante şi incasarile-Conducerea Primăriei;

-Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor;

21. Constatarea stării de insolvabilitate şi trecerea creanţelor fiscale restante din evidenta curentă într-o evidenţă separată -Dosarul de executare şilita -Funcţionarii cu atribuţii specifice din cadrul serviciului; -Proces-verbal de constatare a insolvabilităţii;

-Situatii fiscale;-Conducerea Primăriei;

-Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor;

-Serviciul Administraţie Publica Locală, Secretariat, Juridic – Contencios22.Analizează periodic lista debitelor restante pentru a se lua măsurile necesare în vederea  evitării prescrierii acestora-Lista soldurilor din debite restante-Funcţionarii cu atribuţii specifice din cadrul serviciului;-Situaţia încasărilor pentru perioada analizată

-Conducerea instituţiei23.Verificarea pe perioada prescripţiei a situaţiei financiare a debitorilor supuşi procedurii de insolvabilitate-Evidenta din cadrul serviciului-Funcţionarii cu atribuţii specifice din cadrul serviciului;-Referate-Serviciul Impozite şi Taxe de la Persoane Fizice24.Scăderea creanţelor fiscale din evidenta analitică de plătitor la sfârşitul perioadei de prescripţie-Dosar de insolvabilitate;

-Acte privind decesul debitorului;-Funcţionarii cu atribuţii specifice din cadrul serviciului;-Proces-verbal de constatare a prescriptiei;

-Situatii privind scaderea creantelor fiscale;-Conducerea instituţiei ;

-Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor;25.Arhivarea tuturor documentelor care au făcut obiectul activităţii-Documentele Serviciului Impozite şi Taxe de la Persoane Fizice-Funcţionarii publici din cadrul serviciului-Procese-verbale de predare la arhiva-Arhiva instituţiei

3.11.5.  SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE DE LA PERSOANE JURIDICE

 

Art.37 – Serviciul Impozite şi Taxe de la Persoane Juridice face parte din structura organizatorică a Direcţiei Economice, este în subordinea directă a directorului executiv şi este condus de un şef serviciu. Serviciul  are atribuţii în următoarele domenii de activitate:

 1. Stabilirea şi constatarea impozitelor şi taxelor de la persoane juridice;
 2. Control fiscal la contribuabilii persoane juridice;

III.  Urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor de la persoane juridice.

 1. Evidența fiscală a impozitelor și taxelor locale de la persoane juridice
 1. În domeniul stabilirii şi constatării impozitelor şi taxelor de la persoane juridice, principalele atributii sunt:
 2. a) organizează, îndrumă şi controlează acţiunea de constatare şi stabilire a impozitelor şi taxelor de la persoane juridice ;
 3. b) constată şi stabileşte toate categoriile de impozite, taxe directe şi indirecte, datorate de persoanele juridice care desfăşoară activităţi sau deţin bunuri pe raza municipiului ;
 4. c) anual, propune cuantumul taxelor şi impozitelor locale, cu respectarea legislatiei in vigoare şi le înaintează spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local;
 5. d) verifică modul în care agenţii economici au calculat şi determinat impozitele şi taxele datorate bugetului local, pe baza documentelor financiare şi contabile ale acestora, colaborând în acest sens cu celelalte organe ale Ministerului Finanţelor, sau alte unități teritoriale ;
 6. e) urmăreşte întocmirea şi depunerea în termenele prevazute de lege a declaraţiilor de impunere de către contribuabilii persoane juridice;
 7. f) verifică persoanele juridice, deţinătoare de bunuri, supuse impozitelor şi taxelor, veridicitatea documentelor şi declaraţiilor privitoare la impunere şi sancţionează nedeclararea în termenul legal a bunurilor supuse impozitelor şi taxelor locale;
 8. g) gestionează toate documentele referitoare la impunerea persoanelor juridice grupate într-un dosar fiscal unic;
 9. h) ţine evidenţa fiscală a tuturor persoanelor juridice supuse impozitelor şi taxelor locale pe fiecare categorie de impozit şi taxă;
 10. i) întocmeşte borderourile de debite şi scăderi pentru toate impozitele şi taxele datorate de persoanele juridice;

î) organizează şi răspunde de baza de date a contribuabililor persoane juridice, efectuând în mod operativ modificările ce rezultă din documentele prezentate de către aceştia;

 1. j) asigură confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor care potrivit legii constituie secret de serviciu şi/sau nu pot fi date publicităţii;
 2. k) asigură întocmirea la termen a situaţiilor statistice şi a informărilor privitoare la activitatea de constatare şi stabilire a impozitelor şi taxelor datorate de persoanele juridice;
 3. l) asigură aplicarea unitară a legislaţiei cu privire la impozitele şi taxele datorate de persoanele juridice, efectuând schimb de informații cu celelalte birouri şi organe de specialitate în vederea identificării şi impunerii bunurilor impuse impozitării si evitarea dublei impuneri;
 4. m) ia măsuri pentru valorificarea constatărilor făcute de către organele abilitate prin stabilirea sau, după caz, modificarea impunerilor stabilite în sarcina agenţilor economici;
 5. n) verifică fiecare persoană juridica ce se afla în evidenţele fiscale asupra legalităţii funcţionării fiscale, materiei impozabile, conducerii evidenţelor impuse de actele normative în vigoare;
 6. o) constată contravenţii şi aplică sancţiunile prevăzute de lege, tuturor contribuabililor persoane juridice care încalcă legislaţia fiscală şi ia toate măsurile ce se impun pentru înlăturarea deficienţelor constatate;
 7. p) ia măsuri pentru valorificarea constatarilor facute de organele abilitate prin stabilirea sau, dupa caz , modificarea impunerilor stabilite în sarcina persoanelor juridice;
 8. r) înregistrează în evidenţele fiscale sancţiunile contravenţionale, cu respectarea legislaţiei în vigoare, în vederea urmăririi şi încasării acestora;
 9. s) la cererea contribuabililor emite certificate de atestare fiscală cu respectarea legislaţiei în vigoare;

ș) îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniul său de activitate, reieşite din legi, hotărâri de guvern, hotărâri ale Consiliului Local şi/sau dispoziţii ale Primarului.

 1. t) verifică modul de respectare a condiţiilor şi prevederilor legale privind identificarea debitelor, confirmarea şi debitarea amenzilor,

ţ) verifica respectarea prevederilor legale în situaţia înstrăinării mijloacelor de transport şi vor lua măsuri de comunicare a datelor de identificare a dobânditorilor mijloacelor de transport, autorităţilor administraţiei publice locale în a căror raza administrativ-teritoriala işi au aceştia domiciliul;

 1. În domeniul controlului fiscal şi soluţionării contestaţiilor, principalele atributii sunt:
 2. a) organizează acţiuni de verificare la locul materiei impozabile, urmărind rezultatele obţinute şi modul cum se aduc la îndeplinire măsurile stabilite cu ocazia controlului;
 3. b) verifică modul de fundamentare şi stabilire a impozitelor, taxelor locale şi a altor venituri fiscale datorate bugetului local de către persoanele juridice şi propune, după caz, actualizarea declarațiilor fiscale ale contribuabililor persoane juridice;
 4. c) verifică persoanele juridice cu privire la modul de declarare, calculare şi virare la bugetul local a impozitelor şi taxelor locale;
 5. d) verifică declararea de către persoanele juridice care au în administrare bunuri aparţinând domeniului public si/sau privat al statului sau unităţii administrativ-teritoriale , concesionate, închiriate sau date în folosinţă;
 6. e) organizează şi conduce evidenţa rezultatelor acţiunilor de control urmărind modul de realizare în termen a măsurilor stabilite prin actele de control;
 7. f) rezolvă orice alte lucrări din domeniul său de activitate dispuse de conducerea direcţiei.
 8. g) face propuneri de contribuabili pentru programa de control fiscal

III. În domeniul urmărire şi incasare impozite şi taxe de la persoane juridice, principalele atributii sunt:

 1. a) organizează şi îndrumă activitatea de urmărire şi încasare şi vărsarea la buget a veniturilor fiscale şi nefiscale. In cazul constatării întârzierilor la plata de la termenele legale, calculează, acolo unde este cazul, majorări de întârziere;
 2. b) verifică, urmăreşte şi stabileşte măsuri de recuperare a debitelor restante prin aplicarea măsurilor de executare silita prevazute de lege;
 3. c) instituie măsuri asigurătorii ( poprire asigurătorie , sechestru asigurătoriu) în cazul unor creanţe bugetare restante, atunci când  sunt indicii că debitorul încearcă să se sutraga, să işi ascunda ori sa işi risipeaca patrimoniu;
 4. d) comunică cu instituţiile abilitate pentru depistarea veniturilor şi bunurilor contribuabililor ce inregistreaza debite restante, în vederea popririi veniturilor sau/şi sechestrarea bunurilor urmăribile;
 5. e) verifică respectarea condiţiilor de înfiinţare a popririlor pe veniturile realizate de debitorii bugetului şi urmăreşte respectarea popririlor înfiinţate de către terţii popriţi şi stabileşte, după caz, măsuri legale pentru executarea acestora;
 6. f) verifică modul de evidenţiere, urmărire şi clarificare a debitelor restante,
 7. g) verifică documentaţiile şi face propunerile privind debitorii insolvabili şi dispăruţi şi dacă le găseşte întemeiate, le înaintează sefului de serviciu, care, daca este cazul, le avizează favorabil şi le prezintă spre vizare şi aprobare conducerii instituţiei;
 8. h) opereaza scoaterea, creanţelor fiscale ale debitorilor declaraţi în stare de insolvabilitate, din evidenţa curentă şi trecerea ei într-o evidenţă separată;
 9. i) investighează periodic, în conformitate cu prevederile legale, asupra stării contribuabililor declaraţi în stare de insolvabilitate, iar în situaţia în care se constată că aceştia au dobândit venituri sau bunuri urmăribile, se vor lua măsurile necesare de trecere din evidenţa separată în evidenţa curentă şi de executare silita;

î) operează scăderea creanţelor fiscale ale debitorilor declaraţi în stare de insolvabilitate, la sfârşitul perioadei de prescripţie, în condiţiile respectării legislaţiei;

 1. j) urmăreşte permanent situaţia sumelor restante pe fiecare contribuabil persoană juridică şi dispune măsuri pentru lichidarea acestora;
 2. k) răspunde de măsurile de urmărire silită a veniturilor şi bunurilor debitorilor care nu şi-au achitat la termen obligaţiile fiscale;
 3. l) identifică pe raza de activitate, persoanele juridice care exercită diverse activităţi producătoare de venit sau posedă bunuri supuse impozitării/taxării nedeclarate şi sesizează organele de constatare şi impunere prin note de constatare proprii, în vederea stabilirii impozitelor, taxelor şi a sancţiunilor contravenţionale;
 4. m) primeşte şi rezolvă corespondenţa cu privire la urmărirea şi încasarea debitelor neachitate în termen de persoanele juridice;
 5. n) analizează, verifică şi prezintă directorului executiv în cadrul competenţelor, propuneri în legătură cu acordarea de amânări, eşalonări, reduceri, scutiri de impozite, taxe şi majorări de întârziere, în condiţiile legii;
 6. o) asigură aprovizionarea biroului cu imprimatele necesare aplicării legislaţiei de urmărire şi încasare a impozitelor, taxelor şi a altor venituri şi organizează evidenţa imprimatelor respective, potrivit prevederilor legale;
 7. p) identifica contribuabilii persoane juridice care şi-au schimbat sediul în alte localitaţi, în vederea comunicării dosarelor fiscale privind mijloacele de transport , a dosarelor de executare silită şi a proceselor-verbale de contravenţie, dupa caz, la autorităţile administraţiei publice locale în a căror raza administrativ-teritorială şi-au stabilit aceştia domiciliul în vederea impunerii;
 8. q) verifică şi întocmeşte documentaţia necesară în vederea înscrierii la masa creditorilor, în condiţiile legii;
 9. r) răspunde de întocmirea documentaţiei prevazute de legislatia în vigoare cu privire la publicitatea şi valorificarea bunurilor mobile şi imobile sechestrate;
 10. s) rezolvă corespondenţa cu privire la bunurile mobile şi/sau imobile deţinute de contribuabili, informaţii solicitate de alte instituţii, în condiţiile respectării legislaţiei în domeniu;

ș) verifică modul în care agenţii economici persoane juridice virează la termenele legale, sumele cuvenite bugetului cu titlul de impozite şi taxe locale;

 1. t) răspunde de întocmirea documentaţiei pentru achiziţionarea sistemului informatic, în vederea asigurării plăţii online a impozitelor şi taxelor locale;
 1. În domeniul evidenței fiscale a impozitelor și taxelor locale de la persoane juridice, principalele atributii sunt:
 2. a) ţine evidenţa debitelor din impozite şi taxe stabilite de organele de constatare, modificarea debitelor iniţiale, analizează fenomenele rezultate din solicitarea legislaţiei fiscale şi informează operativ conducătorul serviciului;
 3. b) analizează şi prezintă organelor competente, avize sau propuneri în legătură cu acordarea de amânări, eşalonări, reduceri, scutiri şi restituire de impozite şi taxe şi majorări de întârziere;
 4. c) centralizează toate datele statistice privind activitatea serviciului, pe baza cărora întocmeşte şi transmite informările şi raportările periodice la termenele stabilite;
 5. d) întocmeşte diverse situaţii specifice serviciului şi colaborează cu celelalte structuri ale direcţiei pentru realizarea obiectivelor cu privire la bugetul local;
 6. e) anual propune spre aprobarea Consiliului Local, anularea creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de suma stabilită la nivelul serviciului, şi în urma aprobării procedeaza la anularea acestora;
 7. f) asigură verificarea gestionara a salariatilor cu atributii de incasare a impozitelor şi taxelor;
 8. g) organizează acţiuni de control inopinat asupra operaţiunilor de gestionare a sumelor încasate în numerar către funcţionarii cu atribuţii specifice din cadrul serviciului, în vederea asigurării integrităţii sumelor încasate şi evitarea defraudării lor;
 9. h) asigură compensarea plusurilor cu sumele restante pentru lichidarea poziţiilor de rol;
 10. i) verifică modul de respectare a condiţiilor şi prevederilor legale privind identificarea debitelor, confirmarea şi debitarea imputaţiilor, despăgubirilor şi a altor venituri primite de alte organe a căror executare se face prin organele fiscale;

î) repartizează sumele realizate din valorificarea bunurilor sechestrate potrivit ordinei de preferinţă prevăzute de lege .

 

 

TABLOUL PRINCIPALELOR RELAŢII FUNCŢIONALE

ALE SERVICIULUI IMPOZITE ŞI TAXE DE LA PERSOANE JURIDICE

 

Nr.

 crt.SARCINAINFORMAŢII PRIMITEDE LA CINEINFORMAŢII TRANSMISECĂTRE CINE1.Constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi urmărirea depunerii la termen a declaraţiilor de impunere-Declaraţii de impozite şi taxe;

-Alte documente de preluare sau scoatere din evidenţa fiscală;-Contribuabili persoane juridice-Decizii de impunere

– Adrese scoatere din evidență-Contribuabili persoane juridice;

– DRPCIV

– Alte UAT-uri2.Urmăreşte depunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de impunere de către contribuabili, le analizează şi solicită relaţii cu privire la datele declarate, notifică contribuabililor depăşirea termenelor de depunere a declaraţiilor-Declaraţii de impunere cu documentele necesare anexate;

-Contribuabili persoane juridice;

 

-Notificări pentru relaţii cu privire la datele înscrise sau nu în declaraţii şi eventual rectificarea declaraţiilor-Contribuabili persoane juridice În cazul în care contribuabilii nu depun sau nu corectează declaraţiile în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare, stabileşte din oficiu obligaţiile de plată reprezentând impozite şi taxe locale precum şi accesoriile aferente- Înscrisuri primite de la alte UAT-uri, Min. de Finanțe, BEJ-uri, Notari, alți contribuabili-Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Vaslui;

-Serviciul Fiscal Municipal Bârlad

– Alți contribuabili ,

– BEJ-uri;

– Notari:-Decizie de impunere-Contribuabili persoane juridice Constată şi aplica sancţiuni contraventionale,  în condiţiile şi limitele prevăzute de legislaţia în vigoare,  specifică domeniului de activitate a serviciului-Declaraţii de impunere;

-Alte documente de preluare sau scoatere din evidenţa fiscală-Contribuabili persoane juridice-Procese-verbale de contravenţie-Contribuabili persoane juridice

5. Pe baza documentelor justificative întocmeşte borderouri de debite-scăderi pentru corectarea impozitelor, taxelor, accesoriilor acestora, amenzilor datorate de contribuabilii persoane juridice cărora le revin obligaţii fiscale faţă de bugetul local şi le prelucrează în evidenţa fiscală, -Declaraţii de impunere;

-Alte documente de preluare sau scoatere din evidenţa fiscală;

-Adrese de la diverse instituţii;-Contribuabili persoane juridice;

-Diverse instituţii publice si autoritaţi publice;-Borderouri debite-scăderi-Serviciul Impozite şi Taxe de la Persoane Juridice;

-Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor;6.Verifică preluarea corectă a declaraţiilor şi operaţiunilor în evidenţă fiscală şi corectează operativ erorile sau anunţă administratorul bazei de date  dacă natura erorii rezultă din programul informatic-Liste de activităţi;

-Liste de borderouri debite-scăderi;-Funcţionarii publici cu atribuţii   de urmărire şi încasare-Erori constate în prelucrarea datelor sau erori ce provin din programul informatic-Serviciul Impozite şi Taxe de la Persoane Juridice;

-Administratorul bazei de date;7.Gestionează documentele referitoare la impunerea fiecărui contribuabil persoană juridică, grupate într-un dosar fiscal-Declaraţii de impunere;

-Alte documente de preluare sau scoatere din evidenţa fiscală;-Funcţionarii publici cu atribuţii   de constatare și impunere-Dosare fiscale-Arhiva serviciului Impozite şi Taxe de la Persoane Juridice;8.Efectuează controlul fiscal conform legii la persoanele juridice care deţin bunuri impozabile sau taxabile sau care realizează venituri din vânzarea biletelor si din servicii hoteliere ( de cazare). Verifică sinceritatea datelor înscrise în declaraţiile de impunere, corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiilor fiscale ce le revin. Stabileşte diferenţe de la impozite şi taxe, calculează accesoriile aferente şi sancţionează contravenţiile constatate-Situaţia datelor înscrise în bilanţurile contabile sau situaţiile financiare semestriale raportate;
-Date şi documente contabile din evidenţa sau dosarul fiscal al contribuabililor-Contribuabili persoane juridice;

-Instituţii ale statului;-Aviz de inspecţie fiscală;

-Ordin de serviciu;

-Procese-verbale de control;

-Note de constatare-Contribuabili persoane juridice;

9. Asigură identificarea persoanelor juridice care deţin bunuri pe raza municipiului Bârlad nedeclarate, în colaborare cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei sau pe baza datelor din bilanţurile fiscale depuse de către aceştia la autorităţile fiscale locale, stabilind impozitele şi taxele locale datorate precum şi accesoriile acestora şi sancţionarea contravenţiilor constatate -Situaţia datelor înscrise în bilanţurile contabile sau situaţiilor financiare semestriale raportate;
-Date şi documente contabile din evidenţa sau dosarul fiscal al contribuabililor;

-Informații din studierea încrucișată a dosarului fiscal al contribuabilului;-Administraţia Judeţeană  a Finanţelor Publice Vaslui;

-Serviciul Fiscal Municipal Bârlad

-Inspectoratul de Politie al Judetului Vaslui;

-Politia Municipala Bârlad;

-Contribuabili persoane juridice-Acte de control;

– Diverselor instituţii;

-Adrese-Contribuabilii persoane juridice;

-Biroul Autorizare Constructii

–  Biroul Autorizare funcționare, concesiuni și închirieri

– Serviciul Impozite şi Taxe de la Persoane Fizice10.La cererea contribuabililor persoane juridice  întocmeşte şi verifică certificate fiscale privind impozitele şi taxele locale-Cereri pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală;

-Contribuabili persoane juridice;

-Instituţii ale statului;-Certificate de atestare fiscală-Serviciul Impozite şi Taxe de la Persoane Juridice;

-Persoanele juridice solicitante;11.Verifică periodic lista soldurilor şi ia măsuri pentru reglarea acestora în cazul constatări de erori- Lista soldurilor şi alte situaţii centralizate-Funcţionarii publici cu atribuţii   de evidență fiscală-Referate;

-Borderouri debite-scăderi;Funcţionarii publici cu atribuţii  de evidență12.Propune compensarea creanţelor fiscale administrate cu creanţele debitorului reprezentând sume de restituit atunci când ambele părţi dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât şi pe cea de debitor, dacă legea nu prevede altfel; comunică acestuia despre măsura luată; în cazul în care nu există obligaţii de compensat, propune la cererea contribuabilului restituirea sumelor achitate în plus;-Lista soldurilor;

-Adrese;

-Cereri de restituire sau compensare;-Contribuabili persoane juridice;

-Funcţionarii publici cu atribuţii   de evidență fiscală-Referate de compensare;

-Borderouri debite-scăderi;

-Adrese de comunicare;

-Referate de restituire;-Serviciul Impozite şi Taxe de la Persoane Juridice;

-Contribuabili persoane juridice;

13. Furnizare de date cu privire la patrimoniul debitorilor, persoane  juridice către instituţiile abilitate de lege să primească astfel de informaţii -Date cu privire la patrimoniul debitorilor -Serviciul Impozite şi Taxe Persoane Juridice -Informatii cu privire la patrimoniul debitorilor -Instanţele judecătoreşti;

– Executori judecătoreşti;

-Executori bancari;

-Lichidatori judiciari

15.Înscrierea Consiliului Local  la masa credală a contribuabilului aflat sub incidenta legii 85/2014 în vederea recuperării creanţelor restante către bugetul local în conformitate cu legislaţia in vigoare-Situaţii debite restante şi accesoriile aferente-Serviciul Impozite şi Taxe de la Persoane Juridice;-Declaraţia de creanţă-Tribunalul Vaslui;

-Judecătorul sindic16.Analizarea şi prezentarea către conducere a propunerii de soluţionare a cererilor de acordare a facilităţilor fiscale către contribuabilii persoane  juridice-Situaţia financiară  a debitorului care solicită acordarea unei facilităţi fiscale-Contribuabilul persoană juridică-Categoria de facilitate fiscală care se poate acorda-Conducerea instituţiei;

-Contribuabilul solicitant al facilităţii fiscale17.Urmărirea creanţelor restante datorate către bugetul local de debitorii persoane juridice-Situaţia debitelor restante către bugetul local, datorate de către persoane juridice-Funcţionarii publici cu atribuţii   de urmărire şi încasare din cadrul serviciului-Situaţia debitelor restante pe fiecare contribuabil persoană juridică, evidenţiate în înştiinţarea de plată-Contribuabilul persoană juridică18.Executarea silită a creanţelor restante către bugetul local, debite pentru care procedura de urmărire este îndeplinită în conformitate cu prevederile legale în materie-Situaţia debitelor restante către bugetul local, datorate de către persoane juridice;

-Dosarul fiscal al contribuabilului persoană juridică ;-Funcţionarii publici cu atribuţii   de urmărire şi încasare din cadrul serviciului;

 

-Situaţia debitelor restante pe fiecare contribuabil evidenţiate în somaţie şi titlu executoriu, poprire, sechestru, vânzare;

-Primar;

-Contribuabilul persoană juridică;

 

 

 

19. Instituirea măsurilor asigurătorii în cazul unor creanţe mari, precum şi în cazul în care sunt indicii că debitorii încearcă să înstrăineze unele bunuri -Situaţia debitelor restante către bugetul local, datorate de către persoane juridice;

-Dosarul fiscal al contribuabilului persoană juridică ;

-Starea materială şi financiară a debitorilor persoane juridice-Funcţionarii publici cu atribuţii   de urmărire şi încasare din cadrul serviciului;

-Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui ;

-Serviciul Fiscal Municipal Bârlad;

-Oficiul Registrului Comerţului Vaslui

-Situaţia bunurilor mobile şi imobile

– Înscrisurile executării silite, titlu executoriu, sechesctru-Primar;

-Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui ;

-Arhiva electronică de garanţii reale imobiliare20.Executarea silită a creanţelor restante prin aplicarea concomitentă sau succesivă a modalităţilor de executare silită prevăzute de lege-Situaţia debitelor restante către bugetul local, datorate de către persoane juridice;

-Dosarul fiscal al contribuabilului persoană juridică ;

– Starea materiala şi financiară a debitorilor persoane juridice-Funcţionarii publici cu atribuţii   de urmărire şi încasare din cadrul serviciului;

-Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui ;

-Serviciul Fiscal Municipal Bârlad;

-Oficiul Registrului Comerţului Vaslui-Situaţia debitelor restante pentru recuperarea cărora s-a început procedura de executare silită

– Documente privind instituirea popririi si a sechestrului- Instituţii bancare;

-Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui

21.Analizează periodic lista debitelor restante pentru a se lua măsurile necesare în vederea evitării prescrierii acestora-Lista soldurilor din debite restante-Funcţionarii publici cu atribuţii   de urmărire şi încasare din cadrul serviciului;

-Situaţia încasărilor pentru perioada analizată-Conducerea instituţiei

22. În urma efectuării tuturor actelor de executare silită, atunci câ­nd constată că debitorul se găseşte în stare de insolvabilitate , procedează la  trecerea acestora într-o evidenţă separată -Situaţia de fapt şi de drept a debitorilor constată de către funcţionarii publici cu atribuţii   de urmărire şi încasare din cadrul serviciului;

-Funcţionarii publici cu atribuţii   de urmărire şi încasare din cadrul serviciului;

-Evidenţa contribuabililor persoane juridice aflate in stare de insolvabilitate-Conducerea instituţiei23.Verificarea pe perioada prescripţiei a situaţiei financiare a debitorilor supuşi procedurii de insolvabilitate-Evidenţa din cadrul serviciului-Funcţionarii publici cu atribuţii   de urmărire şi încasare din cadrul serviciului;-Referat-Serviciul Impozite şi Taxe de la Persoane Juridice;24.Scăderea creanţelor fiscale din evidenţa analitică de plătitor la sfârşitul perioadei de prescripţie-Dosarele de insolvabilitate-Funcţionarii publici cu atribuţii   de urmărire şi încasare din cadrul serviciului;-Proces-verbal de constatare a prescripţiei;

-Situaţii privind scăderea creanţelor fiscale;-Primar;

-Serviciul Buget si Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor;25. Asigură rezolvarea cu operativitate a corespondentei primite-Debite restante, situaţii încasări, preluări debite, etc.-Serviciul Impozite şi Taxe Persoane Juridice-Confirmări preluare debite-Compartimentul Registratură;

-Alte instituţii;26.Asigură arhivarea tuturor documentelor-Documentele ce au făcut obiectul activităţii serviciului-Funcţionarii publici din cadrul serviciului-Procese-verbale de predare la arhivă-Arhiva instituţiei

3.12. DIRECŢIA TEHNICĂ

 

 

Art. 38 – Direcţia Tehnică se află în subordonarea directă a secretarului general al municipiului Bârlad.

Direcţia  este condusă de către un director executiv şi este structurată pe servicii , birouri şi compartimente, după cum urmează:

- Serviciul Tehnic Investiţii,  Licitaţii şi Contracte de Achiziţii Publice;

- Biroul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană ,

- Serviciul Gospodarie Comunala şi Locativă şi Asociaţii de Proprietari;

- Compartimentul de Transport;

Directorul executiv are atribuţii în următoarele domenii de activitate:

 1. Dezvoltare locală şi integrare europeană;
 2. Tehnic – investiţii;

III. Licitaţii şi contracte de achiziţii publice;

 1. Gospodărie comunală;
 2. Transporturi;
 3. Implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.

Principalele atribuţii ale directorului executiv sunt  următoarele:

 1. I) În domeniul dezvoltare locala şi integrare europeană:
 2. a) coordonează activitatea de iniţiere, de realizare a documentaţiilor necesare şi de implementare a proiectelor cu finanţare din fonduri structurale, comunitare, naţionale şi internaţionale, conform cerinţelor fondurilor finanţatoare;
 3. b) iniţiază propuneri de proiecte conform cu Planul Naţional de Dezvoltare şi strategiile guvernamentale şi cu Strategia de dezvoltare locală;
 4. c) răspunde de asigurarea unui management eficient al proiectelor, inclusiv prin asigurarea resurselor umane şi materiale necesare implementării corecte şi în termenele stabilite prin contractele activităţilor din proiecte.
 5. II) În domeniul tehnic-investiţii:
 6. a) asigură întocmirea listei de investiţii pentru fiecare an bugetar în curs şi pentru următorii trei ani;
 7. b) coordoneaza si verifica respectarea parcurgerii etapelor de intocmire a documentatiilor pentru promovarea si realizarea investitiilor precum si intocmirea acestora, conform prevederilor HG 907 din 29 noiembrie 2016 (nota conceptuala si tema de proiectare, studiu de fezabilitate, proiect tehnic pentru obtinere autorizatie de constructie, proiect tehnic de executie, detalii de executie);
 8. c) asigura aprobarea documentatiilor si indicatorilor tehnico-economici, precum si actualizarea acestora potrivit prevederilor legale in vigoare;
 9. d) coordoneaza obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare pentru executarea de investiţii;
 10. e) coordoneaza si asigura urmarirea excutarii lucrarilor de investitii de persoane autorizate corespunzator precum si de reprezentanti ai Municipiului Barlad;
 11. f) coordoneaza si urmareste asigurarea conditiilor pentru receptia la terminarea lucrarilor si finala a obiectivelor de investitii;
 12. g) asigură urmărirea comportării în termenul de garanţie a lucrărilor recepţionate;
 13. h) răspunde de asigurarea conditiilor pentru preluarea cărţii tehnice a constructiei obiectivelor de investiţii, pastrarea si completarea acesteia conform prevederilor legale;
 14. i) participa la realizarea strategiilor de dezvoltare a municipiului Barlad.

                  III) În domeniul licitaţii şi contracte de achiziţii publice:

 1. a) coordonează activitatea de elaborare a programului anual de achiziţii publice;
 2. b) coordonează activitatea de elaborare a documentatiilor de atribuire si derularea procedurilor de atribuire pentru achiziţiile publice de bunuri, servicii si lucrari cu respectarea legislaţiei în vigoare si implicarea tuturor factorilor implicati.
 3. c) coordoneaza intocmirea si semnarea contractelor de achizitie publica pe baza procedurilor de achizitie publica derulate.
 1. IV) În domeniul gospodăriei comunale:
 2. a) răspunde de identificarea şi înregistrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat, de interes local, al municipiului Bârlad;
 3. b) coordonează şi răspunde de activitatea de întocmire a proiectului programului de lucrări de modernizare şi întreţinere a bunurilor aparţinând domeniului public şi/sau privat de interes local şi programul lucrărilor de salubrizare a municipiului şi le supune spre aprobare Consiliului Local;
 4. c) asigură şi răspunde ca lucrările aprobate să fie atribuite spre execuţie numai în baza unor licitaţii organizate în condiţiile legii;
 5. d) răspunde de îndeplinirea sarcinilor ce îi revin Primariei, cu privire la prevenirea înzăpezirii arterelor de circulaţie şi asigură executarea măsurilor stabilite în sarcina sa de Comandamentul de prevenire a inundaţiilor şi înzăpezirilor;
 6. e) răspunde de asigurarea iluminatului public din municipiu şi de verificarea consumului de energie electrică.
 1. V) În domeniul transporturilor :
 2. a) coordonează activitatea de întocmire a proiectelor regulamentelor de organizare şi executare a serviciului de transport public local de calatori, precum şi a serviciului de transport în regim de taxi şi/sau în regim de inchiriere şi le supune spre aprobare Consiliului Local ;
 3. b) coordonează activitatea de întocmire a proiectului strategiei de organizare şi dezvoltare a transportului public local şi îl supune spre aprobare Consiliului Local .

3.12.1. SERVICIUL  TEHNIC-INVESTIŢII, LICITAŢII ŞI  CONTRACTE DE ACHIZIŢII PUBLICE

 

Art.39-  Serviciul  Tehnic-Investiţii, Licitaţii şi  Contracte de Achiziţii Publice face parte din structura organizatorică a Direcţiei Tehnice, este în subordinea directă a directorului executiv şi este condus de un şef serviciu. Serviciul are atribuţii în următoarele domenii de activitate:

 1. În domeniul tehnic-investiţii;
 2. În domeniul licitaţii şi contracte de achiziţii publice.
 3. În domeniul tehnic-investiţii, principalele atribuţii sunt:
 4. a) participă la întocmirea proiectului programului anual de investiţii, anexa la bugetul CLM Barlad, pe baza notelor de fundamentare aprobate de Primar, hotărâri ale Consiliului Local de aprobare a executiei unor obiective de investitii, situaţiei investiţiilor în curs, estimarii fondurilor pentru anul respectiv, altor fundamentări şi propuneri;
 5. b) propune modificarea programului de investiţii în limitele fondurilor ce pot fi aprobate prin rectificările bugetare pe parcursul anului financiar, in functie de derularea investitiilor ;
 6. c) face propuneri privind promovarea investiţiilor şi lucrărilor publice în vederea aprobării de către Consiliul Local;
 7. d) fundamentează necesitatea promovării de noi investiţii;
 8. e) asigură promovare a investiţiilor pe etape, conform legislaţiei în vigoare;
 9. g) asigură suportul tehnic în vederea întocmirii documentaţiei tehnice ce face parte din documentatia de atribuire potrivit prevederilor legale referitoare la achiziţiile publice şi derularea procedurilor de achizitie;
 10. h) urmăreşte execuţia lucrărilor, cantitativ şi calitativ, conform prevederilor legale in vigoare si a celor contractuale;
 11. i) urmăreşte şi verifică decontarea lucrărilor conform contractului;
 12. j) asigură organizarea recepţiilor la terminarea lucrărilor de investiţii şi finale in conditiile legii, in calitate de reprezentant al investitorului –Municipiul Bârlad;
 13. k) participă la definitivarea programului de investitii al operatorilor de servicii publice de apă, canal, salubritate, iluminat public, etc. şi îl supune aprobării de catre Consiliul Local, pe baza propunerilor fundamentate ale acestora sau ale servicilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului şi urmăreşte modul lor de îndeplinire;
 14. l) participă la definitivarea programului de investitii pentru unităţile de învăţământ pe baza propunerilor fundamentate ale acestora sau ale servicilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si urmăreşte modul lor de îndeplinire;
 15. n) ţine evidenţa datelor necesare pentru fiecare investiţie publică;
 16. o) asigură arhivarea documentelor serviciului în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 17. p) urmăreşte rezolvarea corespondenţei în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 18. q) răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate la proiectele de hotărâri privind activitatea serviciului, în vederea promovării lor în Consiliul Local, precum şi a dispoziţiilor Primarului;
 19. r) întocmeşte informări sau raportări la solicitarea Consiliului Local şi a Primarului, în termenul şi forma solicitată;
 20. s) exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale Primarului.

In exercitarea atribuţiilor ce îi revin, în domeniul tehnic-investiţii, serviciul colaborează cu  celelate compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, cu servicii şi instituţii publice din subordinea Consiliului Local, societăţi comerciale la care UAT este acţionară, instituţii centrale şi locale ale statului, societăţi de construcţii, specialişti în domeniu.

 

TABLOUL PRINCIPALELOR RELAŢII FUNCŢIONALE ALE SERVICIULUI  ÎN DOMENIUL TEHNIC-INVESTIŢII

Nr. crt. SARCINA INFORMAŢII PRIMITE DE LA CINE INFORMATII TRANSMISE CĂTRE CINE
1. Identifică şi fundamentează necesitatea promovării şi realizării unor obiective de investiţii
 • Solicitări;
 • Prevederi legislative ce impun realizarea unor investiţii;
 • Studii, prognoze, estimări, etc.
-Petenţi persoane fizice şi juridice din municipiul Bârlad, prin compartimentul Registratură;

– Alte instituţii ale statului,

– Specialişti, etc.-Note de fundamentare-Primar2.Participa la intocmirea programului de investiţii pe anul în curs împreuna cu Primarul si Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor-Note de fundamentare aprobate de Primar;

-Alte fundamentări şi propuneri ;

-Hotărâri ale  Consiliului Local;

-Situaţia investiţiilor în curs;

Estimarea fondurilor pentru anul respectiv;-Compartimente de specialitate din cadrul Primăriei;

-Instituţii subordonate Consiliului Local;

-Biroul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană,

-Serviciul Tehnic-Investiţii, Licitaţii şi Contracte de Achiziţii Publice

 • Programul de investiţii;

-Primar

-Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor3.

Întocmeşte Teme de proiectare si/sau Caiete de sarcini pentru intocmirea  de Documentatii (Expertize, SPF, SF, DALI ) din categoria „Alte cheltuieli de investiţii”,  necesare promovării obiectivelor de investiţii.-Programul de investitii aprobat

-Notele conceptuale/ de fundamentare aprobate de Primar ce au stat la baza introducerii în listă;

 

 • -Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor;

– Alte Compartimente de specialitate din cadrul Primăriei;

-Temele de proiectare şi/sau Caiete de sarcini-Primar;

 

-Funcţionarul public cu atribuţii specifice in procedura de achiziţie din cadrul biroului;

 

4.Urmăreşte şi verifică modul de întocmire a Documentaţiilor contractate-Documentaţii  provizorii sau  finale-Prestatorii specializaţi cărora le-a fost atribuit contractul de servicii;

-Experţi, proiectanţi, etc.-Procese-verbale de predare –primire împreuna cu documentaţiile-Comisii de recepţie5.Asigură specialişti ce participă la recepţia documentaţiilor în cadrul comisiilor de recepţie-Dispoziţii

 • -Primar

-Semnarea proceselor-verbale de recepţie-Preşedintele Comisiei de recepţie6.Gestionează documentaţiile recepţionate potrivit legii-Forma finală a Documentaţiilor recepţionate;

 

-Procese-verbale de recepţie;

 • -Comisiile de recepţie

-Referat privind propunerea de elaborare a proiectului de hotărâre privind necesitatea de a fi aprobate de catre Consiliul Local ,  potrivit legii-Primar7.Gestionează Documentaţiile aprobate-Hotărârile Consiliului Local   şi anexele acestora

 

-Documentaţiile aprobate

 • Aparatul Permanent al Consiliului Local;

– Referat cuprinzând etapele  următoare ce trebuie parcurse pentru continuarea promovării investiţiilor-Primar8.Face demersurile necesare pentru obţinerea autorizaţiilor de construire necesare realizării obiectivelor de investiţii-Documentaţii de obţinere a certificatului de urbanism, avizelor şi autorizaţiei de construire

 • -Prestatorii specializaţi

-Cereri de emitere/eliberare a certificatului de urbanism, avizelor şi autorizaţiei de construire-Instituţii şi organisme abilitate conform prevederilor legale;

 

-Furnizori de utilităţi impuşi prin certificatul de urbanism;

-Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

-Biroul Autorizare Construcţii;9.Participă la întocmirea Documentaţiilor de atribuire  a contractelor de lucrări pentru execuţia obiectivelor de investiţii (aspectele  tehnice continute de acestea)-Proiectele tehnice aprobate de Consiliul Local;

-Bugetul aprobat de Consiliul Local;

-Serviciul Administraţie Publică Locală, Secretariat, Juridic-Contencios şi Relaţii cu Publicul;

 • -Serviciul Tehnic-Investiţii, Licitaţii şi Contracte de Achiziţii Publice;

-Părţi ale documentaţiilor de atribuire;-Funcţionarul public cu atribuţii specifice în procedura de achiziţie publică10.Asigură persoane de specialitate în comisiile de atribuire a contractelor de lucrări /servicii /bunuri-Dispoziţii

 • -Primar

-Analiza ofertelor conform prevederilor legale-Preşedintele comisiei de evaluare11.Vizează contractele de lucrări, servicii  şi bunuri ce au fost fundamentate în cadrul  serviciului-Proiectul de contract;

 

-Documentaţia de atribuire;

 • -Funcţionarul public cu atribuţii specifice în procedura de achiziţie publică

-Observaţiile la proiectul de contract sau proiectul de contract vizat-Funcţionarul public cu atribuţii specifice în procedura de achiziţie publică12.Emite ordinul de începere a lucrărilor  conform prevederilor contractului-Contractul semnat şi documentele aferente

 • -Funcţionarul public cu atribuţii specifice în procedura de achiziţie publică

Ordinul de începereExecutant /prestator13.Reprezintă beneficiarul (Municipiul Bârlad sau instituţiile subordonate Consiliului Local) în relaţiile cu executantul şi alte instituţii şi persoane juridice sau fizice implicate în realizarea investiţiei- Adrese;

 

–  Grafice de execuţie;

– Dispoziţii de şantier;

– Rapoarte ale organismelor abilitate;

– Sesizări;

– Faze determinante;

-Alte documente în legătură cu execuţia obiectivului de investiţii emise de terţi;-Executant;

– Dirigintele de şantier;  -Proiectantul;

-Instituţii de stat;

-Furnizori de utilităţi;

-Alte persoane fizice sau juridice implicate;-Raspunsuri la adrese şi sesizări

-Semnarea/vizarea anumitor documente-Primar;

– Persoanele şi organismele direct  interesate

14.Confirmarea execuţiei lucrărilor parţiale/finale, fizic şi valoric-Situaţii de lucrări parţiale/ finale şi documentele aferente executării acestora conform prevederilor legale în vigoare ;

-Verificări în teren;

 • -Dirigintele de şantier;

-Executant;

Situaţiile de lucrări  vizate

 

-Dirigintele de şantier;

-Executant;15.Vizează facturile emise de executant pe baza situaţiilor de lucrări confirmate-Facturi -Executant-Facturi vizate-Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor16.Participă la recepţia la terminarea lucrărilor şi la cea finală-Dispozitii;

-Adrese de convocare a recepţiilor ;- Primar;

-Executant;-Observaţii;

-Procesul-verbal de recepţie semnat-Preşedintele comisiei de recepţie17.Primeşte şi gestionează Cartea construcţiei recepţionate-Procesul-verbal de recepţie ;

-Cartea construcţiei;-Preşedintele comisiei de recepţie-Procesul-verbal de recepţie

-Cartea construcţiei

-Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor ;

-Administratorul obiectivului de investiţii;18.Răspunde la adrese şi sesizări-Adrese şi sesizari primite prin compartimentul RegistraturăPetenţiAdresă răspuns-Primar

-Petenţi prin compartimentul Registratură19.Întocmeşte situaţii,  rapoarte, statistici , referitoare la investiţiile aparţinând UAT a municipiului, la solicitările instituţiilor abilitate conform prevederilor legale-Adrese şi  solicitări-Instituţiile  abilitate ce le solicită;-Situaţii,  rapoarte, statistici, etc-Primar;

-Institutiile abilitate ce le solicită;

 

 1. În domeniul licitaţii şi contracte de achiziţii publice, principalele atribuţii sunt:
 1. a) întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice pe baza notelor de fundamentare ale serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, hotararilor Consiliului Local şi fondurilor aprobate de Consiliul Local şi asigură publicarea lui în SEAP;
 2. b) întocmeşte documentaţia de atribuire în vederea achiziţiei publice de bunuri, servicii şi lucrări, cu respectarea legislaţiei în domeniu, pe baza referatelor, antemăsurătorilor, caietelor de sarcini şi estimărilor întocmite de serviciile de specialitate sau proiectanţi;
 3. c) întocmeşte actele necesare numirii, prin dipoziţie a Primarului, comisiilor de evaluare a ofertelor,  în vederea desfăşurării procedurilor de achiziţie publică, precum şi cele necesare convocării membrilor acestora;
 4. d) publică în S.E.A.P. documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor în vederea aprobării de către N.A.P.;
 5. e) asigură publicitatea procedurilor de achiziţie publică conform prevederilor legale;
 6. f) asigură împreună cu serviciile de specialitate din Primărie, intocmirea si publicarea în S.E.A.P. a răspunsurilor de clarificare a documentaţiilor de atribuire, la solicitările persoanelor interesate;
 7. g) asigură împreună cu membrii comisiilor de evaluare numite prin Dispozitie a Primarului, publicarea în S.E.A.P. a solicitarilor de clarificare a ofertelor primite;
 8. h) transmite ofertanţilor comunicările privind rezultatul aplicării procedurii de achiziţie publică, conform legislaţiei în vigoare, pe baza hotărârilor comisiei de evaluare a ofertelor;
 9. i) transmite rezultatul desfăşurării procedurii de achiziţie publică celorlalte compartimente interesate din cadrul Primăriei Bârlad;
 10. j) îndosariază şi păstrează toate documentele ce privesc atribuirea unui contract de achiziţie publică;
 11. k) redactează contractele de furnizare servicii sau lucrări în vederea semnării acestora cu ofertantul desemnat câştigător, conform specificaţiilor serviciilor de specialitate: economic, tehnic, juridic, etc.;
 12. m) răspunde de îndeplinirea în bune condiţii şi a altor atribuţii, lucrări şi sarcini în domeniul său de activitate, trasate de conducerea instituţiei şi şeful său direct sau reieşite din legi, hotărâri de Guvern, hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale Primarului.

TABLOUL PRINCIPALELOR RELAŢII FUNCŢIONALE ALE BIROULUI ÎN DOMENIUL

LICITAŢII ŞI CONTRACTE DE ACHIZIŢII  PUBLICE

Nr.

crt.SARCINAINFORMAŢII PRIMITEDE LA CINEINFORMATII TRANSMISECĂTRE CINE1.Întocmeşte şi rectifică programul anual al achiziţiilor publice conform prevederilor legale-Note de fundamentare;

-Prevederi bugetare aprobate;- Compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei;

-Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor ;-Programul anual al achiziţiilor publice-publicat in SEAP

-transmis celorlalte servicii interesate

2.Completează şi publică anunţuri de intenţie în SEAP,  în condiţiile legii-Note de fundamentare/ estimare;

– Programul anual al achiziţiilor publice aprobat;- Compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei;

-Completează online formularul de anunţ de intenţie ;

-SEAP spre publicare;3.Întocmeşte Documentaţiile de atribuire a contractelor de furnizare, servicii, lucrări pentru organizarea procedurilor de achiziţie cu respectarea legislaţiei în vigoare-Caietele de sarcini (teme de proiectare/ documentaţie descriptivă/ SF/ PT/etc.)

-alte informaţii;- Compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei (cu precădere cele ce au fundamentat necesitatea achiziţiei)Documentatia de atribuire (Fisa de date, Caiet de sarcini, Formulare, Clauze contractuale, Note justificative, etc.)-in SEAP spre verificare si aprobare de către ANAP4.Publică anunţurile la care se ataşează Documentaţia de atribuire aprobată de ANAP-Documentaţia de atribuire aprobată de ANAP-ANAP prin SEAP-Formularele de anunţ, corespunzator procedurii;

-Prin SEAP către ANAP spre verificare şi aprobare;

– În SEAP pentru publicare dupa aprobarea de ANAP;

– JOUE (în cazurile prevazute de Lege)5.Întocmeşte referatul privind propunerea comisiei de evaluare a ofertelor-Documentaţia de atribuire;

– Propunerile compartimentului de specialitate care a fundamentat necesitatea;-Compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei;

-Referatul privind propunerea comisiei de evaluare a ofertelorPrimar6.Asigură publicarea răspunsurilor la solicitările de clarificare a Documentaţiei de atribuire-Observaţii şi cereri de clarificări-Posibili ofertanţi,  prin SEAP-Răspunsul întocmit împreuna cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei-Primar ;

– SEAP, spre publicare;7.Asigura conditiile de functionare a comisiilor de evaluare a ofertelor potrivit prevederilor legale-Documentele depuse de ofertanţi (oferte, clarificări)-Ofertanţi , prin SEAPDocumentele intocmite de comisiile de evaluare-in SEAP ;

– catre Ofertanţi;

– la dosarul achizitiei8.Comunicarea rezultatului procedurii-Raportul procedurii intocmit de comisiile de evaluare a ofertelor, aprobat de Primar;-Primar-Comunicările;-Ofertanţi;9.Asigură, în colaborare cu serviciile de specialitate din cadrul Primariei, întocmirea şi transmiterea documentelor specifice,  în termenele prevăzute de lege,  în cazul unor contestaţii-Contestaţii ;-Contestatarii procedurii, prin compartimentul Registratură-Contestaţiile;

-Punctele de vedere ;

-Copie ale dosarelor de achiziţii;-  SEAP

– Contestatari

–  CNSC10.Redactează contractele de achiziţie publică şi le înregistrează dupa semnare-Documentaţia de atribuire;

-Raportul procedurii;

-Propunerile tehnice,  financiare şi clauzele contractuale acceptate ale ofertantului câştigător;

-Observaţiile persoanelor ce vizează contractul;-Comisiile de evaluare;

-Persoanele cu viza CFPP;

-Serviciul Administraţie Publică Locală, Secretariat, Juridic-Contencios şi Relaţii cu Publicul;

– Serviciile de specialitate din cadrul Primăriei;-Contracte de achiziţie public;-Persoanele cu viză CFPP;

-Serviciul Administraţie Publică Locală, Secretariat, Juridic-Contencios şi Relaţii cu Publicul;

-Primar

– Servicii de specialitate din cadrul Primăriei;

-Ofertantul câştigător;  -Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor ;11.Publică anunţul de atribuire-Contractul ;

-Informaţii referitoare la procedura de atribuire;-Serviciul,  Tehnic-Investiţii, Licitaţii şi Contracte de Achiziţii Publice;-Anunţul de atribuire,  completat online;-În SEAP12.Asigură şi finalizează întocmirea Dosarului  achiziţiei

-Documentele care au stat la baza atribuirii contractelor de achiziţii;-Compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei;

-Instituţiile implicate în atribuirea contractului de achiziţie publică;-Dosarul achiziţiei publice;-Serviciul  Tehnic-Investiţii, Licitaţii şi Contracte de Achiziţii Publice;13.Asigură întocmirea şi publicarea raportarilor potrivit prevederilor legale-Informaţii despre procedurile organizate;

-Din SEAP ;

-Serviciul  Tehnic-Investiţii, Licitaţii şi Contracte de Achiziţii Publice;

-Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor ;-Raportari potrivit prevederilor legale;-pe site-ul primariei Barlad

3.12.2. BIROUL DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ

            Art.40 -  Biroul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană , face parte din structura organizatorică a Direcţiei Tehnice, este în subordinea directă a directorului executiv şi este condus de un şef birou.

Biroul are următoarele atribuţii:

 1. a) identifică programele de finanţare naţionale şi internaţionale eligibile activităţilor social-economice din municipiul Bârlad;
 2. b) identifică obiectivele economice, sociale, de mediu şi sănătate publică care îndeplinesc criteriile şi cerinţele programelor de finanţare;
 3. c) elaborează proiecte pentru obţinerea de finanţări din surse interne şi externe, referitoare la înfiinţarea, restructurarea, organizarea şi dezvoltarea serviciilor de asistenta socială (copii, persoane vârstnice, persoane cu disabilităţi, orice persoane aflate în nevoie), dezvoltarea micii şi marii infrastructuri, dezvoltare economică locală, promovarea turismului, formarea resurselor umane, dezvoltare instituţională, cooperare etc.
 4. d) iniţiază şi participă la elaborarea documentaţiilor tehnice necesare promovării propunerilor de proiecte ce pot fi finanţate de către programele naţionale şi / sau internaţionale;

e)coordonează şi monitorizează implementarea la nivel local a proiectelor aprobate;

 1. f) evaluează rezultatele şi efectele proiectelor implementate la nivel local;
 2. g) identifică şi colaborează cu alte instituţii, fundaţii şi asociaţii în vederea derulării în comun a unor proiecte ;
 3. h) participă la întâlnirile organizate de firmele de consultanţă care acordă asistenţă tehnică pentru proiectele care se finanţează din fonduri U.E.;
 4. i) creează şi actualizează baza de date cu posibili parteneri pe domenii de activitate la nivel local şi naţional;

î) întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri, în domeniul său de activitate,  pe care le înaintează spre aprobare  Consiliului Local;

 1. j) la solicitarea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, înaintează propuneri privind elaborarea documentelor programatice privind Strategia de Dezvoltare Regionala Nord- Est ;
 2. k) urmăreşte şi aplică prevederile cuprinse în strategiile şi programele de reformă ale administraţiei publice locale, elaborate pe baza Programului de Guvernare ;
 3. l) elaborează Planul de activităţi de informare şi comunicare în municipiul Bârlad în conformitate cu Strategia de informare şi comunicare a Comisiei Europene în Romania;
 4. m) difuzează în teritoriu şi prelucrează cu sprijinul serviciilor descentralizate ale ministerelor şi ale structurilor de integrare europeană din cadrul celorlate instituţii publice documentele privind integrarea europeană, adoptate la nivel central ;
 5. n) actionează pentru atragerea societăţii civile în activităţile ce au legatură cu procesul de integrare europeana şi participă la programele societaţii civile în domeniul integrării ;
 6. o) iniţiază şi menţine relaţiile de colaborare cu instituţii şi organisme interne şi internaţionale;
 7. p) identifică şi iniţiază cunoasterea şi promovarea actelor legislative europene ( directive şi regulamente Europene ) ;

ş) exercită şi alte atribuţii prevăzute de lege şi încredinţate pentru realizare, de conducerea Primariei MuncipiuluiBârlad.

            Principalele atribuţii corespunzătoare activităţii de implementare a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile sunt:

 1. a) respectarea Calendarului activităţilor;
 2. b) asigurarea unui management eficient al Proiectului, inclusiv prin asigurarea resurselor umane şi materiale necesare implementării corecte şi în termenele stabilite prin Contract a activităţilor proiectului
 3. c) întocmirea Cererii de prefinanţare, pregătirea Dosarului cererii de prefinanţare şi depunerea Cererii de prefinanţare;
 4. d) respectarea Calendarului achiziţiilor publice şi procedurii de atribuire a contractelor de bunuri/ lucrări/ servicii;
 5. e) monitorizarea achiziţiilor publice;
 6. f) pregătirea verificărilor achiziţiilor publice de către organismul intermediar;
 7. g) respectarea Graficului de depunere a cererilor de rambursare privind estimarea depunerii cererilor de rambursare, ca parte integrantă a Contractului;
 8. h) transmiterea către Organismul intermediar, conform Graficului de depunere a cererilor de rambursare, a cererilor de rambursare şi rapoartelor de progres, precum şi a documentelor justificative ce însoţesc cererea de rambursare;
 9. i) realizarea tuturor măsurilor de informare şi publicitate;

î) respectarea altor obligaţii prevazute în contractul de finanţare.

TABLOUL PRINCIPALELOR RELAŢII FUNCŢIONALE ALE BIROULUI  ÎN DOMENIUL DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ

Nr. crt. SARCINA INFORMAŢII PRIMITE DE LA CINE INFORMATII TRANSMISE CĂTRE CINE
1. Identificarea surselor de finanţare din fonduri nerambursabile -Adrese;

-Site-urile instituţiilor de stat;- Societăţi de consultanţa;

-Prefectura Judeţului Vaslui;

-Consiliul Judeţean Vaslui;

– Ministere-Note de fundamentare;

-Cereri de finanţare;

-Solicitări de informaţii;

– Informari.-Primar;

-Instituţiile care coordonează fondurile;

2.Întocmeşte documentaţiile necesare în vederea accesării fondurilor-Adrese ;-Servicii de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului- Documentaţiile necesare în vederea accesării fondurilor;

-Proiecte de hotărâre;-Primar;

-Secretar;

-Serviciul Administraţie Publică Locală, Secretariat, Juridic-Contencios;3.Depunerea cererii de finanţare-Hotărârea Consiliului Local-Serviciul Administraţie Publică Locală, Secretariat, Juridic-Contencios;-Cererea de finanţare-Instituţiile de stat care coordoneaza şi/sau finanţeaza proiectele4.Răspunde la solicitările de clarificări-Adrese;-Instituţiile de stat care coordoneaza şi/sau finanţeaza proiectele-Adrese la solicitările de clarificare-Instituţiile de stat care coordoneaza şi/sau finanţeaza proiectele5.Răspunde de asigurarea finanţării şi a cofinanţării proiectelor- Confirmarea finanţării-Instituţiile de stat care coordoneaza şi/sau finanţeaza proiectele-Adresă pentru asigurarea finanţarii şi a cofinanţării proiectelor-Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor;

-Primar;

 

TABLOUL PRINCIPALELOR RELAŢII FUNCŢIONALE ALE BIROULUI ÎN DOMENIUL ACTIVITĂŢII DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Nr. crt. SARCINA INFORMAŢII PRIMITE DE LA CINE INFORMAŢII TRANSMISE CĂTRE CINE
1. Întocmirea Notificării privind depunerea cererii de prefinanţare Contractul de finanţare Biroul Dezvoltare Locala şi Integrare Europeană, Serviciul Tehnic Investiţii, Licitaţii şi Contracte de Achiziţii Publice -Cererea de prefinanţare -Organismul Intermediar- ADR  NORD – EST
Întocmirea programului de achiziţii publice bunuri/ servicii/ lucrări Contractul de finanţare Biroul Dezvoltare Locala şi Integrare Europeană, Serviciul Tehnic Investiţii, Licitaţii şi Contracte de Achiziţii Publice -Dosar de achiziţii publice ANRMAP/UCVAP/OI
3. Întocmirea Graficului de depunere a cererilor de rambursare Contractul de finanţare Biroul Dezvoltare Locala şi Integrare Europeană, Serviciul Tehnic Investiţii, Licitaţii şi Contracte de Achiziţii Publice -Graficul cererilor de rambursare;

-Cererea de rambursare-Organismul Intermediar- ADR  NORD – EST4.Realizarea măsurilor de informare şi publicitateDocumente prevazute în ContractBiroul Dezvoltare Locala şi Integrare Europeană, Serviciul Tehnic Investiţii, Licitaţii şi Contracte de Achiziţii Publice-Comunicate de presa;

-Panouri de semnalizare a proiectului;

-Autocolante; -Alte miloace de informare şi publicitate-Presa, posturi TV, alte instituţii de informare şi publicitate5.Urmăreşte realizarea contractelor de prestări servicii/furnizare bunuri/lucrăriContracteBiroul Dezvoltare Locala şi Integrare Europeană, Serviciul Tehnic Investiţii, Licitaţii şi Contracte de Achiziţii Publice-Comenzi bunuri;

-Furnizori servicii/bunuri/ executări lucrări6.Realizarea activităţii proiectului-Situaţii de lucrări;

-Rapoarte de activitate;

-Facturi;Furnizori servicii/bunuri/ executări lucrări-Ordin de începere prestări servicii/ executări lucrări;

-Procese-verbale de recepţie;-Primar;

-Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor

3.12.3.  SERVICIUL GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ, MONITORIZAREA  SERVICIILOR DE UTILITĂȚI PUBLICE ȘI A ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI

Art.41 - Serviciul Gospodărie Comunală şi Locativă, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice şi a Asociaţilor de Proprietari face parte din structura organizatorică a Directiei Tehnice, este  în subordinea directorului executiv, este condus de un şef serviciu  şi are atribuţii în următoarele domenii de activitate:

 1.  Salubritate, zone verzi, mobilier stradal şi locuri de joacă;
 2.   Reţele edilitare;

       III.   Circulaţie, întreţinere şi reparaţii străzi;

 1.  Gestionarea câinilor fără stăpân;
 2.  Monitorizarea serviciilor de utilități publice;
 3.  Administrare spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuit;

       VII.  Asociaţii de proprietari.

       VIII. Protecția mediului

 1. În domeniul salubritate, zone verzi, mobilier stradal şi locuri de joacă, principalele atribuţii sunt:
 2. a) intocmeste Programul anual de lucrari ce vor fi prestate de pesoane beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi persoanele care prestează muncă în folosul comunităţii;
 3. b) întocmeşte documentaţia necesară pentru achizitia de bunuri si servicii şi o transmite Serviciului Tehnic-Investiţii, Licitaţii şi Contracte de Achiziţii Publice;
 4. c) verifică activitatea operatorului de salubritate din punct de vedere cantitativ si calitativ privind măturatul, spălatul, stropitul şi  întretinerea căilor publice, în vederea respectarii obligatiilor contractuale asumate prin contractul de concesiune;
 5. d) intocmeste procesele verbale de receptie a lucrarilor si confirma efectuarea lucrarilor;
 6. e) urmăreşte respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţilor;
 7. f) ia măsuri pentru respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile legii;
 8. g) controlează şi ia măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;
 9. h) controlează şi constată depozitarea de diverse materiale pe domeniul public, luând măsurile ce se impun, împreună cu operatorul de salubritate;
 10. i) propune măsuri tehnico–organizatorice pentru buna desfăşurare a deszăpezirii;
 11. j) coordonează şi verifică modul de administrare şi exploatare al spaţiilor verzi, cu respectarea legilor în vigoare;
 12. k) identifica terenuri degradate si propune amenajarea lor ca spatii verzi in vederea cresterii suprafetei de spatii verzi a orasului;
 13. l) propune intocmirea de documentatii pentru amenajarea de noi zone verzi , zone de agrement – lacuri, păduri, etc., cu asigurarea şi respectarea prevederilor legale, normelor şi standardelor nationale şi europene în domeniu;
 14. m) întocmeşte programe anuale de plantare de arbori şi arbuşti în limita fondurilor alocate de la bugetul local;
 15. n) elaborează împreună cu Serviciul de Gospodărie Comunală Spaţii Verzi – Sere, planurile de perspectivă privind spaţiile verzi în vederea asigurării materialului de plantat în sere şi pepiniere;
 16. o) urmăreşte evoluţia materialului produs în sere şi în pepiniere;
 17. p) propune aprovizionarea cu material de plantat de la alte surse decât cel oferit de Serviciul de Gospodărie Comunală ,,Spaţii Verzi – Sere”;
 18. q) stabileşte necesarul anual de material săditor, studiază ofertele şi propune achiziţia acestuia;
 19. r) propune implementarea de tehnologii moderne in domeniul spatiilor verzi in vederea cresterii eficientei economice;
 20. s) propune şi urmăreşte executarea lucrărilor de amenajare, întreţinere, reparaţie şi reabilitare a locurilor de joacă pentru copii ;

ș) propune şi urmăreşte executarea lucrărilor de montaj a băncilor , coşurilor de gunoi, toaletelor ecologice, etc.,  în funcţie de necesităţi sau/şi la solicitarea justificată a cetăţenilor;

 1. t) urmăreşte rezolvarea corespondenţei în termenul legal;

ț) asigură arhivarea documentelor serviciului în conformitate cu legislaţia în vigoare;

 1. u) întocmeşte informări şi raportări, la solicitarea Consiliului Local şi a Primarului, în termenul şi forma solicitată;
 2. v) exercită şi alte atribuţii reieşite din legi, hotărâri de guvern, hotărâri ale Consilului Local sau dispoziţii ale Primarului.

TABLOUL PRINCIPALELOR RELAŢII FUNCŢIONALE ALE SERVICIULUI

ÎN DOMENIUL SALUBRITATE, ZONE VERZI, MOBILIER STRADAL

 1. CRT.
CU CINE COLABOREAZĂ ÎN CE SCOP CE LUCRĂRI INTOCMEŞTE CUI TRANSMITE
1. Operatorul de salubritate Respectarea Regulamentului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale -Documentele de fundamentare pentru salubrizarea municipiului;

– Avizarea situatiilor de lucrari-Operatorul de salubritate;

-Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor;2.Poliţia LocalăSancţionarea beneficiarilor de salubritate care nu respectă legislaţia în vigoare-Sesizări scrise sau verbale-Poliţia Locala;

-Operatorul de salubritate;3.Unităţi prestatoare de servicii, altele decât operatorul de salubritateUrmărirea execuţiei unor lucrări cu impact asupra acţiunii de salubrizare-Sesizări scrise sau verbale- Unităţi prestatoare de servicii;

– Operatorul de salubritate;

– Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

4.Serviciul de Gospodărie Comunala ,, Spaţii Verzi – Sere ’’Implementarea programului de spaţii verzi şi realizarea întocmai a acestuia-Programe de lucrări ;

-Necesarul de spaţii verzi ;

-Note de fundamentare;- Serviciul de Gospodărie Comunala ,, Spaţii Verzi – Sere ’’;

-Consiliul Local Municipal Bârlad;

-Serviciul Tehnic-Investiţii, Licitaţii şi Contracte de Achiziţii Publice;

-Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor5.Poliţia LocalaSancţionarea beneficiarilor de spaţii verzi care nu respectă legislaţia în vigoare-Sesizări scrise sau verbale-Politia Locală;

-Serviciul Spatii verzi – sere;6.Unităţi prestatoare de diverse serviciiUrmărirea execuţiei unor lucrări cu impact asupra spaţiilor verzi-Sesizări scrise sau verbale- Unităţi prestatoare de diverse servicii;

– Serviciul de Gospodărie Comunala ,, Spaţii Verzi – Sere ;

-Compartiment Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;7.Serviciul Buget si Contabilitatea Veniturilor si CheltuielilorAlocare fonduri-Documentaţia  de fundamentare pentru achiziţia de mobilier urban,  repararea şi întreţinerea acestuia-Serviciul Buget si Contabilitatea Veniturilor si Cheltuielilor;

-Serviciul Tehnic-Investiţii, Licitaţii şi Contracte de Achiziţii Publice8.Poliţia LocalaSancţionarea beneficiarilor de mobilier urban care nu respecta legislaţia în vigoare-Sesizări scrise sau verbale-Poliţia Locală

9.Unităţi prestatoare de servicii-Achiziţia de mobilier urban;

-Lucrări de montaj şi întretinere;-Documentaţia de achiziţie ;

-Procese – verbale de recepţie;- Unităţi prestatoare de servicii;

– Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor;

-Serviciul Tehnic-Investiţii, Licitaţii şi Contracte de Achiziţii Publice

 1. În domeniul reţele edilitare, principalele atribuţii sunt:
 2. a) verifică activitatea serviciului public de alimentare cu apă, preluarea apelor uzate şi pluviale din reţeaua de canalizare şi funcţionarea serviciului de iluminat public, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi functionare al serviciului public si  al Contractului de concesiune  ;
 3. b) sesizează eventualele nereguli în funcţionarea serviciilor publice şi propune măsuri pentru creşterea operativităţii în soluţionarea problemelor, precum şi pentru organizarea sau reorganizarea unor activităţi sau servicii pe care le comunica operatorului;
 4. c) întocmeşte notele de fundamentare şi caietele de sarcini necesare pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii, le transmite Serviciului Tehnic-Investiţii, Licitaţii şi Contracte de Achiziţii Publice în vederea întocmirii documentaţiei de organizare a licitaţiei şi încheierea contractelor de achiziţii, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 5. d) urmăreşte executarea lucrărilor şi prestaţiilor, în conformitate cu prevederile contractuale;
 6. e) verifica lucrarile , confirma situaţiile de lucrări şi vizeaza facturile aferente;
 7. f) urmăreşte lunar şi trimestrial, încadrarea cheltuielilor în bugetul aprobat;
 8. g) avizează documentele pentru executarea următoarelor lucrări de reţele edilitare, atunci când lucrările pot afecta spaţiile verzi:

-intervenţii la conductele de apă;

-intervenţii la sistemul de canalizare;

-intervenţii la instalaţiile electrice;

-reţele de transport şi distribuţie Gaze naturale

 1. h) propune, în colaborare cu serviciile implicate, măsuri pentru îmbunătăţirea metodelor de lucru privind lucrările edilitar–gospodăreşti;
 2. i) propune măsuri tehnico–organizatorice pentru refacerea zonelor afectate după terminarea intervenţiilor;
 3. j) preia şi transmite operatorilor, în vederea soluţionării, sesizările, solicitările şi reclamaţiile cetăţenilor din domeniile de activitate ale serviciului.
 4. k) verifică periodic modul de funcţionare a puţurilor forate de pe domeniul public si propune măsuri de remediere a defecţiunilor apărute;
 5. l) urmăreşte rezolvarea corespondenţei în conformitate cu prevederile legale;
 6. m) asigură arhivarea documentelor serviciului în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 7. n) întocmeşte informări şi raportări, la solicitarea Consiliului Local şi a Primarului, în termenul şi forma solicitată;
 8. o) exercită şi alte atribuţii reieşite din legi, hotărâri de guvern, hotărâri ale Consilului Local sau dispoziţii ale Primarului.

TABLOUL PRINCIPALELOR RELAŢII FUNCŢIONALE

ALE SERVICIULUI IN DOMENIUL REȚELE EDILITARE

 

 1. CRT.
CU CINE COLABOREAZĂ ÎN CE SCOP CE LUCRĂRI INTOCMEŞTE CUI TRANSMITE
1. -Operatorii serviciilor -Alocare fonduri;

-Urmărirea execuţiei programului de reparaţii, anexă la contract, precum  şi avizări situaţii de lucrări şi  recepţii de  lucrării;-Documentaţia de fundamentare a lucrărilor de reparaţii şi întreţinere reţele edilitare-Serviciul Buget si Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor2.-Poliţia Locală;

-Operatori de servicii;-Sancţionarea beneficiarilor de reţele edilitare care nu respectă legislaţia în vigoare-Sesizări scrise sau verbale-Politia Locală;

-Operatori de servicii;4.-Unităţi prestatoare de servicii-Urmărirea execuţiei unor lucrări cu impact asupra reţelelor edilitare-Sesizări scrise sau verbale- Unităţi prestatoare de servicii;

– Operatori de servicii;

-Compartiment Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

III. În domeniul circulaţie, întreţinere şi reparaţii străzi, principalele atribuţii sunt:

 1. a) întocmeşte programul anual de reparatii şi  fundamenteaza necesarul  de fonduri băneşti pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii drumuri, în vederea alocării acestora, prin bugetul local;
 2. b) verifică executia lucrarilor din punct de vedere cantitativ si calitativ ,situatiile de lucrari ,intocmeste procesele verbale de receptie si propune efectuarea platii facturilor emise de operator;
 3. c) verifica situatia semnalizarii rutiere realizata prin indicatoare si marcaje rutiere si ia masuri de remediere a deficientelor aparute;
 4. d) coordonează acţiunile de prevenire a înzăpezirii arterelor de circulaţie auto şi pietonale, conlucrând îndeaproape cu comandamentul de situatii de urgenta ;
 5. e) colaboreaza cu Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă pentru prevenirea inundaţiilor şi pentru deszăpezire, cât şi pentru înlăturarea arborilor doborâţi de căderile de zăpadă sau vânt, ce stânjenesc traficul auto şi pietonal;
 6. f) propune efectuarea de studii şi analize privind gradul de solicitare al arterelor de circulaţie auto şi pietonale şi ia masuri de reglementare a circulatiei rutiere si pietonale;
 7. g) asigură asistenţă tehnică de specialitate comisiilor de profil de pe lângă Consiliul Local;
 8. h) participă la recepţia lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a străzilor şi trotuarelor şi avizează documentele de plată;
 9. i) urmareste functionarea echipamentelor de semaforizare, propune întreţinerea şi repararea acestora şi verifică calitatea lucrărilor executate de firmele specializate;
 10. j) urmăreşte rezolvarea corespondenţei în conformitate cu prevederile legale;
 11. k) asigură arhivarea documentelor serviciului în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 12. l) întocmeşte informări şi raportări, la solicitarea Consiliului Local şi a Primarului, în termenul şi forma solicitată;
 13. m) exercită şi alte atribuţii reieşite din legi, hotărâri de guvern, hotărâri ale Consilului Local sau dispoziţii ale Primarului.
 14. n) duce la îndeplinire şi alte sarcini dispuse de Consiliul Local, de conducerea Primariei şi a direcţiei, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

TABLOUL PRINCIPALELOR RELAŢII FUNCŢIONALE ALE SERVICIULUI

ÎN DOMENIUL ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII STRĂZI

 1. CRT.
CU CINE COLABOREAZĂ ÎN CE SCOP CE LUCRĂRI ÎNTOCMEŞTE CUI TRANSMITE
1. -Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor -Alocare fonduri -Documente de fundamentare reparaţii drumuri, decontări lucrări -Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor
2. -Poliţia Rutieră;

-Comisia de circulaţie-Informaţii-Programul de sistematizare rutieră-Consiliul Local3.-Unităţi prestatoare de servicii-Urmărirea execuţiei programului de reparaţii, anexă la contract, precum  şi avizări situaţii de lucrări, recepţia  lucrării;-Achiziţia de servicii;

-Proces – verbal de recepţie;- Serviciul Gospodărie Comunală şi Locativă, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice şi a Asociaţilor de Proprietari;

– Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor;4.-Operatorul de reparaţii şi întreţinere străzi-Necesitatea şi oportunitatea programului de reparaţii şi întreţinere străzi-Note de fundamentare-Serviciul Tehnic-Investiţii, Licitaţii şi Contracte de Achiziţii Publice;

-Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor

 

 

 1. IV. În domeniul gestionării câinilor fără stăpân, principalele atribuții sunt:

a)Verifică, împreună cu Poliția Locală, modul de efectuare a operațiunilor de capturare și microcipare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului Bârlad;

 1. b) Primește sesizările din partea cetățenilor cu privire la existența câinilor fără stăpân pe domeniul public al municipiului Bârlad;
 2. c) Urmărește, monitorizează și controlează operatorul serviciului cu privire la modul de prestare a serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân;
 3. d) Sancționează operatorul în cazul în care acesta nu-și îndeplinește obligațiile la care s-a angajat prin contractul de concesiune, cu excepția situațiilor care nu se datorează acestuia.
 1. În domeniul monitorizării serviciilor de utilități publice, principalele atribuţii sunt:
 1. a) Monitorizează și controlează modul de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de performanță și a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de delegare a gestiunii, cu respectarea legii;
 2. b) Elaboreaza strategii si studii de oportunitate pentru serviciile de utilitate publica si le supune aprobarii Consiliului Local;
 3. c) Elaborează și supune spre aprobare regulamentele serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/ prestare a serviciilor și a altor acte normative referitoare la serviciile de utilități publice, pe baza regulamentelor – cadru, a caietelor de sarcini – cadru și a contractelor – cadru de furnizare/ prestare ori a altor reglementări – cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;
 4. d) Supune spre aprobare stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile de utilități publice, după caz, pe baza avizului de specialitate emis de autoritățile de reglementare competente.
 1. În domeniul administrare spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuit, principalele atribuţii sunt:
 1. a) Urmărește ca bunurile, aparținând domeniului public și/sau privat, de interes local, să fie utilizate și conservate conform destinațiilor stabilite prin documentația de urbanism și amenajarea teritoriului, prin hotărârile Consiliului Local, prin dispozițiile primarului și a autorizațiilor emise de acesta;
 2. b) Răspunde de determinarea și înregistrarea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință, ce aparțin domeniului public sau privat de interes local;
 3. c) Cercetează și soluționează cererile, sesizările și reclamațiile în problemele edilitar-gospodărești și achiziționării spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință din fondurile statului sau din fonduri de la bugetul local și informează șeful de seviciu asupra problemelor și a aspectelor rezultate din sesizările primite;
 4. d) Ține evidența spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință în conformitate cu Registrul inventar pus la dispoziție de serviciul Buget-Contabilitate din cadrul Direcției Economice și întocmește documentația pentru aprobarea închirierii acestora în Consiliul local,în conformitate cu prevederile legale.
 5. e) Propune schimbarea destinației spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință, existente în patrimoniul municipiului Bârlad, dacă acestea nu mai sunt utilizate conform scopului pentru care au fost create;
 6. f) Urmărește intrările și ieșirile de spații cu altă destinație decât cea de locuință existente în patrimoniul municipiului Bârlad, semnalând deficiențele constatate în legătură cu mișcările acestor bunuri;
 7. g) Întocmește referate și note de constatare privind starea tehnică a imobilelor din patrimoniul municipiului, închiriate persoanelor fizice și juridice;
 8. h) Întocmește referate de specialitate, în vederea atribuirii de spații cu altă destinație decât cea de locuință, conform solicitării cetățenilor, rezultate din cereri sau registru de audiențe;
 9. i) Arhivează documentația rezultată, asigurând legalitatea și securitatea informațiilor și documentelor;

î) Rezolvă, în limitele sale de competență, solicitările cetățenilor preluate prin sarcini de serviciu de la șefii ierarhici;

TABLOUL PRINCIPALELOR RELAŢII FUNCŢIONALE ALE SERVICIULUI ÎN DOMENIUL SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT CEA DE LOCUIT

 

 1. CRT.
CU CINE COLABOREAZĂ ÎN CE SCOP CE LUCRĂRI ÎNTOCMEŞTE CUI TRANSMITE
1. Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor Fundamentarea  fondurilor necesare reparaţiilor spaţiilor -Note de fundamentare - Serviciul Gospodărie Comunală şi Locativă, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice şi a Asociaţilor de Proprietari;

-Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor2.Direcţia Judeteană de Statistică VasluiTransmitere de date-Dări de seamă statistice

-D.J.S. Vaslui

VII. În domeniul asociaţii de proprietari, principalele atribuţii sunt:

 1. a) îndrumă şi sprijină asociaţiile de proprietari prin consilierea proprietarilor apartamentelor de bloc şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuit, în scopul înfiinţării si reorganizarii asociaţiilor de proprietari în condiţiile legii;
 2. b) îndrumă şi sprijină asociaţiile de proprietari pentru îndeplinirea, de către acestea, a obligaţiilor ce le revin pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor şi instalaţiilor din condominiu;
 3. c) întocmeşte şi distribuie materiale informative de interes pentru asociaţiile de proprietari, prin care să contribuie la buna desfăşurare a activităţii acestora;
 4. d) organizează, în colaborare cu organizaţii neguvernamentale, seminarii de instruire pentru preşedinţii şi administratorii de condominii;
 5. e) îndrumă şi sprijină asociaţiile de proprietari pentru respectarea de către acestea a prevederilor actelor normative privind infiintarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
 6. f) organizează procedura de atestare a persoanelor fizice ca administratori de imobile, cu respectarea legislaţiei in vigoare
 7. g) participă, la cerere, la adunările generale ale proprietarilor în calitate de reprezentant, având rol consultativ şi observator;
 8. h) rezolvă cererile şi sesizările înaintate de cetăţenii municipiului Bârlad, având ca obiect probleme privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, analizând aspectele sesizate şi propunând măsuri de soluţionare;
 9. i) prezintă propuneri pentru elaborarea şi actualizarea (ori de câte ori legislaţia comportă modificări) proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local ce vizează norme, proceduri, instrucţiuni şi instituie metode pentru desfăşurarea activităţii proprii sau a asociaţiilor de proprietari.
 10. j) urmăreşte rezolvarea corespondenţei în conformitate cu prevederile legale;
 11. k) asigură arhivarea documentelor serviciului în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 12. l) întocmeşte informări şi raportări, la solicitarea Consiliului Local şi a Primarului, în termenul şi forma solicitată;
 13. m) exercită şi alte atribuţii reieşite din legi, hotărâri de guvern, hotărâri ale Consilului Local sau dispoziţii ale Primarului.

 

 

 

 

 

 

TABLOUL PRINCIPALELOR RELAŢII FUNCŢIONALE

ALE SERVICIULUI ÎN DOMENIUL ASOCIAŢII DE PROPRIETARI

 

 1. CRT
SARCINA INFORMAŢII PRIMITE DE LA CINE INFORMAŢII TRANSMISE CĂTRE CINE
1. Rezolvare petiţii -Cereri -Petenţi  prin compartimentul Registratură;

-Primar;

-Viceprimar;

– Secretar;

-Asociaţii de proprietari;-Răspuns la petiţiile primite-Petenţi prin compartimentul Registratură;

-Asociaţii de proprietari;2.Prezentarea de propuneri pentru elaborarea şi actualizarea hotărârilor Consiliului Local-Legislatie-Monitorul Oficial-Proiecte de hotărâre- Serviciul Gospodărie Comunală şi Locativă, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice şi a Asociaţilor de Proprietari;

-Comisii de specialitate;

– Primar;3.Relaţii cu publicul-Reclamaţii şi sesizări primite prin compartimentul Registratură-Proprietari imobile;

-Preşedinţi şi administratori de asociaţii de proprietari;-Îndrumare legislativă-Proprietari imobile;

-Preşedinţi şi administratori de asociaţii de proprietari; Întocmire  şi distribuire materiale informative de interes pentru asociaţii de proprietari-Acte normative;

-Adrese primite prin compartimentul Registratură;-Monitorul oficial;

-Instituţii de stat;-Materiale informative-Reprezentanţii asociaţiilor de proprietari Rezolvarea petiţiilor în colaborare cu diferite servicii din cadrul Primăriei-Cereri primite prin compartimentul Registratură-Petenţi-Petiţiile în copie-Compartiment Audit Public  Intern;

-Serv. Contracte de Concesionare, Închiriere  şi Vânzare, Autorizare Liberă Iniţiativă şi Informatica;

-Primar

-Serv. Administraţie Publică Locală, Secretariat, Juridic-Contencios;

-Poliţia Locală

 

 

VIII. În domeniul protectiei mediului, principalele atribuții sunt:

 1. a) verifică modul în care operatorul efectuează colectarea selectivă a deseurilor;
 2. b) organizează actiuni de conştientizare a populaţiei cu privire la colectarea selectiva si protectia mediului;
 3. c) colaborează cu factorii implicaţi pe linia de întreţinere a zonelor verzi, Agenţia de Protecţie a Mediului Vaslui şi Inspectoratul pentru Directia Judeteana de Agricultura Vaslui;
 4. d) întocmeste documentatia necesara obtinerii avizelor de mediu pentru lucrari de taiere arbori de pe domeniul public al municipiului Barlad;
 5. e) efectueaza raportarile anuale la Fondul pentru mediu si rasunde la adresele trimise de institutiiile abilitate privind furnizarea de informatii de mediu;
 6. f) participa impreuna cu reprezentanti ai politiei Locale la controalele privind anumite aspecte de mediu semnalate de cetatenii municipiului Bârlad;

3.12.4. COMPARTIMENTUL DE TRANSPORT

 

 

 

Art. 42- Compartimentul de Transport face parte din Direcţia Tehnică şi se afla în directa subordonare a directorului tehnic executiv.

Compartimentul de transport, ca autoritate de autorizare, evaluează îndeplinirea cerinţelor în vederea acordării/respingerii, modificării, prelungirii, suspendării sau retragerii autorizaţiilor de transport .

Compartimentul are atribuţii in următoarele domenii de activitate:

 1. Transport de persoane/bunuri în regim de taxi;
 2. Înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării;

         III. Transport public local .

 1. În domeniul transport de persoane/bunuri în regim de taxi, principalele atribuţii sunt:
 2. a) primeşte, verifică, ţine evidenţa şi analizează documentele înaintate de persoanele fizice şi juridice în vederea obţinerii autorizaţiilor taxi;
 3. b) întocmeşte documentaţiile necesare tipăririi, gestiunii si distribuirii autorizaţiilor taxi şi autorizaţiilor de transport persoane/bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere;
 4. c) eliberează autorizaţii taxi şi autorizaţii de transport persoane/bunuri în regim de taxi;
 5. d) realizează evidenţa computerizată a autorizaţiilor taxi şi a autorizaţiilor transport persoane/bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere, a termenelor de viză şi de completare dosar, precum şi a persoanelor înscrise în listele de aşteptare;
 6. e) primeşte, verifică, ţine evidenţa şi analizează documentaţiile înaintate de persoanele fizice sau juridice în vederea eliberării, modificării şi prelungirii autorizaţiilor de transport persoane/bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere;
 7. f) aplică hotărârile Consiliului Local Municipal Bârlad cu privire la transportul de persoane/bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere ;
 8. g) planifică, organizează, conduce şi execută activităţile specifice transportului de persoane/bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere ;
 9. h) elaborează proiecte referitoare la actualizarea legislaţiei din domeniul transportului de persoane/bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere, în baza propunerilor asociaţiilor profesionale ale taximetriştilor independenţi/operatorilor taxi;
 10. i) primeşte, verifică, ţine evidenţa şi soluţionează sesizările, cererile şi propunerile referitoare la transportul de persoane/bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere;

î) face demersurile necesare în vederea suspendării sau retragerii autorizaţiilor de transport persoane/bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere, în situaţiile prevăzute de lege şi cu respectarea prevederilor legale;

 1. j) organizează şi realizează activităţile necesare atribuirii contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport persoane/bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere;
 2. k) primeşte, verifică şi soluţionează cererile referitoare la transferul autorizaţiilor taxi;
 3. l) desfăşoara activităţi de verificare a taxiurilor în ceea ce priveşte respectarea prevederilor legale;
 4. m) ţine evidenţa şi actualizează permanent registrele speciale de evidenţă a operatorilor de transport persoane/bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere.
 5. n) ţine evidenţa documentelor primite şi, ori de cate ori este nevoie, executa inventarierea şi îndosarierea acestora;
 6. o) monitorizează activitatea de transport public de persoane şi bunuri cu autovehicule, în regim de taxi;
 7. p) propune numărul maxim de autorizaţii taxi, necesar pentru executarea transportului în regim de taxi, pentru o perioadă de cinci ani, respectându-se prevederile legislaţiei în vigoare, supunând propunerea aprobării de către Consiliul Local;
 8. q) răspunde de îndeplinirea, în bune condiţii şi a altor atribuţii, lucrări şi sarcini ce decurg din legi, hotărâri ale guvernului, hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale Primarului, specifice activitatii compartimentului de transport (autoritate de autorizare).
 1. În domeniul înregistrării vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării, principalele atribuţii sunt:
 2. a) întocmeşte şi asigură aducerea la cunoştinţa opiniei publice a documentelor necesare derulării procesului înregistrării vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării;
 3. b) planifică, organizează, conduce şi execută activităţile specifice înregistrării vehiculelor ce nu fac obiectul înmatriculării;
 4. c) primeşte, verifică, ţine evidenţa şi soluţionează sesizările, cererile şi propunerile cetăţenilor referitoare la înregistrarea vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării;
 5. d) primeşte, verifică, ţine evidenţa şi analizează documentele înaintate de persoanele fizice şi juridice prin care acestea solicită înregistrarea vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării şi informează ierarhic situaţia acestora;
 6. e) eliberează certificate de înregistrare pentru vehiculele care nu fac obiectul înmatriculării cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 7. f) deschide, ţine evidenţa şi actualizează Registrul cu evidenţa vehiculelor cărora li s-au atribuit numere de înregistrare;
 8. g) întocmeşte documentaţiile necesare tipăririi, gestiunii şi distribuirii certificatelor de înregistrare necesare înregistrării vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării;
 9. h) verifică şi pune în concordanţă cu evidenţele proprii documentele înaintate de solicitanţi în vederea înregistrării vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării;
 10. i) ţine evidenţa documentelor primite şi, ori de cate ori este nevoie, execută inventarierea şi îndosarierea acestora;

î) gestionează, distribuie şi asigură evidenţa modului de eliberare si achitare a contravalorii certificatelor de înregistrare a vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării;

 1. j) primeşte cererile şi documentaţia legala cu privire la radierea din circulaţie a vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării;
 2. k) în situatiile prevazute de legislaţia în vigoare , întocmeşte referate care stau la baza dispoziţiilor Primarului privind anularea certificatelor de înregistrare atribuite vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării;
 3. l) ţine evidenţa computerizată a vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării;

III. În domeniul transportului public local , principalele atribuţii sunt:

 1. a) propune în colaborare cu Serviciul Gospodărie Comunală şi Locativă, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice şi a Asociaţilor de Proprietari reţeaua de trasee de transport public local de călători precum şi programul de circulaţie pentru fiecare traseu, indicând staţiile de urcare/coborâre şi orarul de circulaţie şi le supune spre aprobare Consiliului Local;
 2. b) primeşte, verifică, ţine evidenţa şi analizează documentaţiile înaintate de persoanele fizice sau juridice în vederea eliberării, modificării şi prelungirii autorizaţiilor de transport pentru serviciile de transport public local;
 3. c) răspunde de autorizarea transportatorilor, pentru realizarea de către aceştia a serviciului de transport public local de persoane sau de mărfuri, în condiţiile legii;
 4. d) eliberează, verifică şi ţine evidenţa autorizaţiilor de transport pentru serviciile de transport public local;
 5. e) derulează activităţile necesare suspendării sau retragerii autorizaţiilor de transport pentru serviciile de transport public local de călători, în situaţiile prevăzute de lege şi cu respectarea prevederilor legale;
 6. f) primeşte, verifică, ţine evidenţa şi eliberează avizele de traseu operatorilor de transport care execută servicii de transport public pe raza municipiului Bârlad;
 7. g) primeşte, verifică, ţine evidenţa şi eliberează licenţe de traseu prin curse regulate speciale operatorilor de transport care execută servicii de transport public pe raza municipiului Bârlad;
 8. h) colaboreaza conform atributiilor specifice compartimentului de transport(autoritate de autorizare), la activităţile necesare atribuirii contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;
 9. i) verifică şi îndrumă modul în care respectă operatorii de transport cerinţele şi criteriile stipulate în contractele de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, iar în cazul unor neconcordanţe, propune  iniţierea  măsurilor ce se impun pentru corectarea acestora;

î) primeşte  şi soluţionează  solicitările, cererile, reclamaţiile şi sesizările  referitoare la serviciile de transport public local ce au fost înaintate de către contribuabili;

 1. j) ţine evidenţa şi actualizează permanentă registrele speciale de evidenţă a operatorilor de transport, precum şi a bunurilor ce sunt utilizate în realizarea serviciilor de transport public local;
 2. k) acordă informaţii de specialitate compartimentelor funcţionale în legatură cu problemele specifice transportului public local de călători;
 3. l) organizează , coordonează şi controlează prestarea serviciilor de transport public pe raza municipiului Bârlad, în limita competenţelor prevazute de legislaţia în vigoare;
 4. m) propune întocmirea de studii de fezabilitate privind reabilitarea, modernizarea sau extinderea transportului public local şi a infrastructurii aferente;
 5. n) întocmeşte proiectul regulamentului de desfăşurare a transportului public local de călători şi a celui de transport de persoane şi bunuri în regim de taxi;
 6. o) propune evaluarea fluxurilor de transport de persoane şi de marfuri şi determina pe baza studiilor de specialitate a cerinţelor de transport public local, pe raza municipiului;
 7. p) colaboreaza cu Consiliul Judetean Vaslui cu privire la asigurarea şi dezvoltarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate de interes judeţean şi pentru corelarea acestuia cu serviciile de transport public de persoane la nivelul municipiului Bârlad;
 8. q) asigură existenţa competiţiei dintre operatori şi deschiderea pieţei;
 9. r) asigură cresterea calităţii şi eficienţei compartimentului;
 10. s) răspunde de îndeplinirea, în bune condiţii şi a altor atribuţii, lucrări şi sarcini ce decurg din legi, hotărâri ale guvernului, hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale Primarului specifice compartimentului de transport.

 

 

TABLOUL PRINCIPALELOR RELAŢII FUNCŢIONALE ALE COMPARTIMENTULUI  DE TRANSPORT

 

Nr. crt. SARCINA INFORMAŢII PRIMITE DE LA CINE INFORMAŢII TRANSMISE CĂTRE CINE
1. Propunere Regulament transport public local în regim de taxi -Legislaţia în vigoare

-Legislaţia în vigoare-Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de  transport public local în regim de taxi-Serviciul Administraţie Publică Locală, Juridic-Contencios;

-Consiliul Local ; Întocmire şi eliberare autorizaţii taxi şi  autorizaţii de transport persoane/bunuri în regim de taxi ;- Cereri însoţite de documentaţia necesară-Petenţi persoane fizice/juridice prin compartimentul Registratură-Autorizaţii taxi;

– Autorizaţii de transport în regim de taxi;-Petenţi persoane fizice/juridice3.Suspendare /retragere autorizaţii taxi şi autorizaţii de transport-Rapoarte;

-Adrese;

-Sesizări;

-Note de constatare;-Compartimentul de Transport;

-Poliţia Locală;

-Petenţi;

-Raport de specialitate în vederea suspendării / retragerii autorizaţiilor taxi şi autorizaţiilor de transport-Primar4.Propunere Regulament transport public local de călători pentru curse regulate-Legislaţia în vigoare

-Legislaţia în vigoare-Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de  transport public local de călători pentru curse regulate-Serviciul Administraţie Publică Locală, Juridic-Contencios  ;

-Consiliul Local ;5.Întocmire şi eliberare autorizaţii transport public local de călători pentru curse regulate- Cereri însoţite de documentaţia necesară-Petenţi prin compartimentul Registratură-Autorizaţii de transport public local de călători pentru curse regulate-Petenţi

6. Retragere autorizaţii transport public local de călători pentru curse regulate -Rapoarte;

-Adrese;

-Sesizări;

-Note de constatare;Compartimentul de Transport;

-Poliţia Locală;

-Petenţi;

-Raport de specialitate în vederea retragerii autorizaţiilor de  transport public local de călători

pentru curse regulate-Primar7.Întocmire şi eliberare certificate de înregistrare pentru vehiculele care nu fac obiectul înmatriculării- Cereri însoţite de documentaţia necesară-Petenţi persoane fizice/juridice prin compartimentul Registratură-Certificate de înregistrare-Secretar general al mun. Bârlad;

-Primar;

CAPITOLUL 4

DISPOZIŢII FINALE

Art.43 – Pentru fiecare funcţie din aparatul de specialitate al Primarului municipiului  Bârlad se va întocmi fişa postului care va cuprinde, conform procedurii legale şi a prezentului regulament, atribuţiile şi răspunderile ce revin nominal fiecărui funcţionar public şi personal contractual.

Art.44 – Responsabilitatea cuprinderii în fişele de post a atribuţiilor şi responsabilităţilor din fiecare compartiment revine fiecărui conducător al compartimentelor din structura organizatorică.

Art.45 – Conducătorii compartimentelor de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului sunt obligaţi să aducă la cunoştinţă întregului personal din subordine prevederile prezentului Regulament, odată cu numirea în funcţia publică sau cu semnarea contractului de muncă.

Art.46 – Neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor prevăzute în prezentul Regulament de către personalul aparatului de specialitate al Primarului, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, materială sau penală.

Art.47 – Prezentul Regulament se completează cu actele normative care, prin conţinutul lor, modifică sau completează unele prevederi ale sale.