SESIZĂRI CÂINI COMUNITARI

Pentru urgențe și sesizări privind câinii comunitari din zona dumneavoastră, puteți apela la Asociația „Sprijină Câinii”, la numerele de telefon: 0741.375.205 și/sau 0740.590.296
TURISM

Iulie 30, 2018

Anunt de presa incepere proiect

 

 

 

Noiembrie 15, 2017

Primăria Municipiului Bârlad a demarat proiectul de strângere de date și informașii cu privire la toate tipurile de transport în vederea realizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, studiu impus de Uniunea Europeană și necesar accesării de fonduri europene în perioada 2014-2020.

Avem rugămintea ca în urmatoarele 15-20 de minute să răspundeti obiectiv la întrebările de mai jos și să contribuiți activ la elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Barlad.

Click >AICI<

August 30, 2017

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

Hotarare primarie Bd ENGLEZA-brosura

Hotarare primarie Bd ITALIANA-brosura

Hotarare primarie Bd SPANIOLA-brosura

Hotarare primarie Bd FRANCEZA-brosura

ROF

CODUL DE CONDUITA

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BÂRLAD

CAPITOLUL 1

 DISPOZIŢII GENERAL

 

 

Art.1 – Administraţia publică locală în municipiul Bârlad se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice, legalităţii şi consultării cetăţenilor în problemele de interes deosebit.

Art.2 – Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală sunt: Consiliul Local Municipal, ca autoritate deliberativă şi Primarul ca autoritate executivă, care se aleg în condiţiile prevăzute de lege.

Art.3 – Consiliul Local şi Primarul lucrează ca autorităţi autonome şi rezolvă treburile publice în cadrul municipiului Bârlad, în condiţiile prevăzute de lege.

Art.4 – Primăria Municipiului Bârlad este o structură funcţională cu activitate permanentă, formată din: primar, viceprimar, secretarul municipiului şi aparatul de specialitate al Primarului, care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului şi soluţionează problemele curente ale activităţii locale.

Art.5 – Primarul municipiului Bârlad, ca autoritate executivă, subordonează personalul ce încadrează servicii funcţionale ale Primăriei, organizează şi conduce activitatea serviciilor publice în scopul soluţionării hotărârilor Consiliului Local Municipal şi a dispoziţiilor legale în vigoare.

Art.6 – Organigrama, numărul de personal şi statul de functii ale aparatului de specialitate al Primarului, precum şi din serviciile publice de specialitate ale Consiliului, ca şi cele ale regiilor şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului, se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local, la propunerea Primarului.

Art.7 – Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bârlad (ROF), prin care se stabilesc competenţele şi atribuţiunile personalului pe diverse nivele ierarhice de conducere şi subordonare, se aprobă de Consiliului Local Municipal Bârlad.

Art.8 – Prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare reprezintă un ansamblu de norme interne de organizare şi funcţionare a instituţiei Primarului de care trebuie să ţină seama fiecare salariat, conform cu atribuţiunile încredinţate pentru rezolvarea treburilor publice în interesul colectivităţii locale.

Art.9 – Normele statuate în prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare sunt coroborate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile şi completările ulterioare, cu hotărârile Consiliului Local Municipal Bârlad şi cu alte acte normative în vigoare şi ţin cont de necesitatea realizării unui management performant în utilizarea resurselor umane de care dispune Primăria.

1

Art.10 – Prevederile ROF nu reduc libertatea de acţiune a salariaţilor încadraţi pe diverse trepte de conducere şi execuţie dacă această acţiune este îndreptată spre realizarea la timp şi de calitate a documentelor şi faptelor specifice administraţiei publice locale.

 

 CAPITOLUL 2

 ORGANIZAREA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BÂRLAD

 

Art.11 – Pentru realizarea actelor şi faptelor de administraţie publică locală, Primăria Municipiului Bârlad dispune atât de posturi de funcţie publică cât şi de posturi de natură contractuală, organizaţi în direcţii, servicii, birouri şi compartimente de specialitate, aşa cum se prezintă în Organigrama aprobată de Consiliul Local, conform anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Municipal nr.189/19.07.2013.

Structura organizatorică este de tip piramidal, cu subordonare pe trepte ierarhice pe verticală şi funcţionale pe orizontală, fiind structurată pe patru nivele, respectiv : primar, viceprimar , secretar şi administrator public , direcţii de specialitate, servicii şi birouri funcţionale ce acţionează în sfera serviciilor publice locale.

În cadrul organigramei se regasesc:

Primarul municipiului Bârlad, care subordonează, organizează şi conduce personalul ce încadrează serviciile funcţionale ale aparatului de specialitate şi a cărui atribuţiuni sunt, în general, stipulate prin Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Viceprimarul municipiului Bârlad , care işi exercită atribuţiile conform dispoziţiilor legale.

Secretarul municipiului Bârlad, care organizează şi conduce direct activităţile direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor de specialitate.

Administratorul public care are un rol important în eficientizarea managementului în administraţia publica locală, prin organizarea, coordonarea şi gestionarea activităţii aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bârlad, în baza atributiilor delegate de către Primar.

Direcţiile de specialitate în domeniul economic şi tehnic, care organizează, conduc şi controlează aplicarea prevederilor hotărârilor Consiliului Local şi a dispoziţiilor legale în vigoare, potrivit cu obiectul lor de activitate.

Servicii, birouri şi compartimente pe profile de activităţi specifice administraţiei publice locale, din domeniile: economic, juridic, administrativ, relaţii publice, resurse umane, audit, s.a.   .

 

2 Organigrama astfel structurată permite conducerea şi coordonarea activităţilor de serviciu direct de către şefii de compartimente desemnaţi, conform cu specializarea acestora şi cu delegările de autoritate date de Primar, Viceprimar , Secretarul municipiului şi Administratorul Public.

Conform acestei structuri organizatorice, conducerea se realizează prin obiective şi programe dispuse de sus în jos şi executate de jos în sus, pe criterii de eficienţă şi responsabilitate profesională.

Structura organizatorica este cea aprobata de Consiliul Local prin Hotararea nr.189/19.07.2013 şi este prezentata în anexa la prezentul regulament.

 

 2.1. RELAŢIILE FUNCŢIONALE ALE PRIMĂRIEI

 

Art.12 – În exercitarea atribuţiunilor ce revin instituţiei primarului, se creează multiple relaţii funcţionale între Primărie, ca structură funcţională executivă şi populaţie, agenţi economici şi diverse instituţii interne şi externe, în domeniile: economic, financiar, tehnic, administrativ, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, şi altele. În acelaşi timp se creeaza şi relaţii interne între compartimentele din structura organizatorică a Primăriei.

Relaţiile funcţionale ale Primăriei pot fi:

 1. a) Relaţii ierarhice, care sunt relaţii pe verticală, în ambele sensuri şi se referă la cine pe cine subordonează, cine raportează şi cui se adresează rapoartele şi informările profesionale;
 2. b) Relaţii de directivare, care sunt relaţii pe verticală într-un singur sens de sus în jos şi se referă la respectarea unor obiective, strategii, directive de serviciu, restricţii şi diverse reglementări;
 3. c) Relaţii funcţionale, care sunt predominante pe orizontală şi se referă la circuitul informaţiilor tehnice, economice, juridice şi cu caracter social, financiar şi de documentare, între salariaţii diverselor colective de muncă, care au nevoie în fundamentarea propunerilor, de decizii şi hotărâri pentru realizarea atribuţiunilor lor de serviciu

Art.13 – Circuitul documentelor şi informaţiilor din cadrul Primăriei este suspus optimizării, simplificării şi raţionalizării în cadrul Nomenclatorului de documente aprobat de primar şi reactualizat la zi de compartimentul de informatică.

Art.14 – Circuitul documentelor înscrise în Nomenclatorul arătat la art.13, va cuprinde în mod obligatoriu şi următoarele precizări:

 1. toate documentele transmise eşaloanelor superioare din ţară şi instituţiilor sau persoanelor din străinătate vor fi semnate de directorul direcţiei emitente şi de primar sau de înlocuitorul său de drept;
 2. documentele către diverse instituţii, agenţi economici şi persoane fizice vor fi semnate de Primar sau împuterniciţii acestuia. De asemenea, aceste documente vor purta semnătura persoanei care le-a întocmit, a şefului ierarhic

3

 

superior, care le verifică, precum şi a directorului directiei, care le avizează. În cazul serviciilor, birourilor şi compartimentelor care nu fac parte dintr-o direcţie, documentele sunt avizate de Secretarul municipiului;

 1. certificatele şi adeverinţele solicitate de persoanele fizice şi/sau juridice vor fi semnate de Primar sau împuterniciţii acestuia. De asemenea, aceste documente vor purta semnătura persoanei care le-a întocmit, a şefului ierarhic superior, care le verifică, precum şi a directorului direcţiei, care le avizează. În cazul serviciilor, birourilor şi compartimentelor care nu fac parte dintr-o direcţie, documentele sunt avizate de Secretarul municipiului;
 2. dispoziţiile emise în numele Primarului vor fi semnate de acesta, în baza documentaţiilor prezentate de emitent şi avizate de Secretarul municipiului asupra legalităţii şi oportunităţii acestor dispoziţii.

Art.15 – Toate documentelor ce emană de la Primărie pentru competenta soluţionare la Consiliul Local Municipal, vor trebui să poarte viza Primarului şi a Secretarului municipiului.

Art.16 – Modificarea şi reactualizarea organigramei aparatului de specialitate al Primarului, a numarului de personal şi a statului de functii se va face cu aprobarea Consiliului Local, la propunerea şi motivarea scrisă a Primarului municipiului şi cu avizul prealabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, ori de câte ori se consideră necesară o astfel de modificare.

 

 CAPITOLUL 3

 ATRIBUŢII, COMPETENŢE, RESPONSABILITĂŢI

 

3.1 PRIMARUL

Art.17

(1) Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică.

(2) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei şi ale legilor ţării, ale decretelor Preşedintelui României, ale hotărârilor Guvernului, ale actelor emise de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale hotărârilor Consiliului Judeţean şi asigură executarea hotărârilor Consiliului Local Municipal Bârlad.

(3) Primarul conduce serviciile publice locale.

(4) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii :

 1. a) atributii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în conditiile legii;
 2. b) atributii referitoare la relatia cu Consiliul Local;
 3. c) atributii referitoare la bugetul local;
 4. d) atributii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;

4

 1. e) alte atributii stabilite prin lege;

Atribuţiile prevăzute la alineatul precedent sunt detaliate în Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare.

(5) Primarul poate delega atributiile ce ii sunt conferite de lege şi alte acte normative Viceprimarului, Secretarului municipiului, conducatorilor compartimentelor funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, precum şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, în funcţie de competenţele ce le revin în domeniile respective.

(6) Primarul rămâne competent să exercite oricând una sau alta dintre atribuţiile delegate, actele sale efectuate în legătură cu atribuţiile delegate fiind întru totul valabile. Pentru exercitarea aceleiaşi atribuţii, primarul poate delega una sau mai multe persoane, fără ca în această situaţie să fie vorba de conflict pozitiv de competenţă.

(7) Primarul constată încălcările legii şi adoptă măsurile legale pentru înlăturarea acestora sau, după caz, sesizează organele competente.

(8) Primarul, în exercitarea atribuţiilor sale, emite dispoziţii. Acestea devin executorii după ce sunt aduse la cunoştinţa persoanelor interesate.

(9) În exercitarea funcţiei, Primarul este ocrotit de lege.

 

3.2. VICEPRIMARUL

     Art. 18

     (1) Viceprimarul este subordonat Primarului şi este înlocuitorul de drept al acestuia.

(2) Viceprimarul exercită atribuţii ale Primarului delegate de către acesta prin dispoziţie.

     (3) Viceprimarul va prezenta anual un raport de activitate .

 

3.3. ADMINISTRATORUL PUBLIC

Art. 19

(1) Administratorul Public este numit de Primar pe baza de concurs, în conditiile legii.

(2) Administratorul Public exercită atribuţiile ce i-au fost delegate de Primar prin dispoziţie.

(3) Pe baza de contract de management , Administratorul Public poate îndeplini atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local.

(4) Administratorul Public este subordonat Primarului municipiului Bârlad.

 

 

5

 3.4. SECRETARUL

     Art. 20

     (1) Secretarul este funcţionar public de conducere, numit pe baza de concurs organizat în conditiile legii de către Agentia Naţionala a Funcţionarilor Publici. Acesta se bucură de stabilitate în functie şi se supune regulilor cuprinse în Statutul funcţionarului public, având, în principal, următoarele atribuţiuni:

 1. a) participă la şedinţele Consiliului Local;
 2. b) asigură buna funcţionare a compartimentelor şi activitaţilor cu caracter juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
 3. c) asigură coordonarea direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor aflate în subordinea sa;
 4. d) avizeaza, pentru legalitate, dispoziţiile Primarului şi hotărârile Consiliului Local;
 5. e) urmareşte rezolvarea corespondenţei în termenul legal;
 6. f) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
 7. g) asigură convocarea Consiliului Local , conform procedurilor legale;
 8. h) asigură comunicarea către autorităţi, instituţii şi persoane interesate, în termen de 10 zile , daca legea nu prevede altfel, a actelor emise de către Consiliul Local sau de către Primar;
 9. i) asigură comunicarea hotărârilor Consiliului Local, Primarului şi Prefectului, de îndata, dar nu mai tarziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării ;

î) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii Consiliului Local;

 1. j) asigură aducerea la cunoştinţa publica a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ;
 2. k) eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva Consiliului, în afara celor cu caracter secret stabilit potrivit legii;
 3. l) legalizează semnături şi confirmă autenticitatea copiilor cu actele originale, în conditiile legii;
 4. m) ţine legătura cu organizaţiile de cult din municipiul Bârlad şi face propuneri Primarului sau Consiliului Local pentru soluţionarea problemelor legate de buna lor funcţionare;
 5. n) asigură comunicarea actelor între autoritaţile administraţiei publice locale şi prefectul judeţului;
 6. o) semnează procesele-verbale întocmite după dezbaterile Consiliului Local şi supune spre aprobarea Consiliului Local procesele-verbale anterioare ale şedinţelor Consiliului Local;
 7. p) asigură afişarea, la sediul Primăriei şi pe pagina de internet a Primăriei, în termen de 3 zile de la terminarea şedintei , copiei procesului-verbal al şedintei Consiliului Local;

 

6

 

 1. q) asigură publicarea raportului anual de activitate a consilierilor locali precum şi a viceprimarului;
 2. r) în situatia dizolvării Consiliului Local, în cazul în care Primarul este absent, Secretarul va rezolva problemele curente ale municipiului, potrivit competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii ;
 3. s) asigură afişarea spre informare publica forma propusa pentru proiectul de hotarare depus, în cazul iniţiativei cetăţeneşti, în conditiile respectarii legislaţiei în vigoare;

ş) în perioadele în care este absent din institutie deleagă executarea atributiilor functionale , în conditiile legii;

Art.21 – Pentru realizarea atribuţiunilor ce-i revin, Secretarul are în subordine Serviciul Administraţie Publică Locală, Secretariat, Juridic – Contencios şi Relatii cu Publicul, Serviciul Resurse Umane, Protecţia Muncii şi Secretariat Cabinet Demnitari, Direcţia Economica şi Direcţia Tehnica.

Pe linie funcţională, colaborează cu Viceprimarul, Administratorul Public, Directorul Executiv din cadrul Direcţiei Economice, Directorul Executiv din cadrul Direcţiei Tehnice, Arhitectul-Şef şi cu serviciile, birourile şi compartimentele necuprinse în direcţii, pentru îndeplinirea atribuţiunilor de serviciu ce-i revin din actele normative în vigoare.

Art.22 – Avizează programarea anuală a efectuării concediilor de odihnă a salariaţilor din direcţiile şi serviciile pe care le are în subordine.

Întocmeşte fişa de post pentru directorii şi sefii serviciilor pe care îi are în subordine directă şi avizează fişele de post întocmite de Directorul Executiv al Directiei Economice, şeful Serviciului Administratie Publica Locala, Secretariat, Juridic-Contencios şi Relaţii cu Publicul, şeful Serviciului Resurse Umane, Protecţia Muncii şi Secretariat Cabinet Demnitari, şeful Serviciului Impozite şi Taxe de la Persoane Fizice, şeful Serviciului Impozite şi Taxe de la Persoane Juridice precum şi cele întocmite de Directorul Executiv al Directiei Tehnice.

Propune Primarului premierea şi promovarea salariaţilor merituoşi sau aplicarea de sancţiuni disciplinare pentru diverse abateri disciplinare.

Întocmeşte raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru directori şi şefii de servicii direct subordonaţi, pe care le transmite la Serviciul Resurse Umane, Protecţia Muncii şi Secretariat Cabinet Demnitari, spre analiză şi păstrare.

Îndeplineşte orice alte atribuţiuni prevăzute de lege sau încredinţate de Consiliul Local sau de Primar .

 

 7

 3.5. COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

 

Art.23 – Compartimentul Audit Public Intern este o structura de specialitate organizata sub forma unui compartiment distinct în structura organizatorica a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bârlad, aflat în subordinea directă a Primarului.

Compartimentul Audit Public Intern este responsabil pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de audit public intern.

Auditul public intern se exercita asupra tuturor activitaţilor desfăşurate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bârlad, inclusiv asupra entitaţilor publice subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Bârlad

Auditul public intern reprezintă activitatea funcţional independentă şi obiectivă, de asigurare şi consiliere, concepută să adauge valoare şi să îmbunătăţească activităţile aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bârlad precum şi a entităţilor publice subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bârlad , ajutându-le să îşi îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică şi metodică. Prin auditul public intern se evaluează şi se îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea managementului riscului, controlului şi proceselor de guvernanţă.

Principalele atribuţii ale Compartimentului Audit Public Intern sunt:

 1. a) elaborează norme metodologice specifice, cu avizul UCAAPI, iar în cazul entitaţilor publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea Consiliului Local, va aviza normele metodologice ale acestora în conditiile reglementărilor legale în vigoare;
 2. b) elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioada de 3 ani, şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern ;
 3. c) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
 4. d) informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
 5. e) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
 6. f) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
 7. g) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate;
 8. h) verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din entităţile

 

8

publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauză;

 1. i) formuleaza recomandari pentru corectarea sau eliminarea deficienţelor constatate în urma misiunilor de audit public intern;

î) tine evidenţele şi rapoartele de audit în termen legal şi le arhivează conform normelor legale;

 1. j) răspunde de protecţia documentelor referitoare la auditul public intern desfăşurat .

Auditorii au obligaţia să-şi îmbunătăţească cunoştinţele, abilitaţile şi valorile în cadrul perfecţionarii profesionale continue.

Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate într-o entitate publica, inclusiv asupra activităţilor entităţilor subordonate, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public.

Compartimentul Audit Public Intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele :

 1. a) activitaţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publica din momentul constituirii angajamentelor pâna la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţarea externă;
 2. b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
 3. c) administrarea patrimoniului public, precum şi vânzarea , gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţii administrativ-teritoriale ;
 4. d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale ;
 5. e) constituirea veniturilor publice , respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanta, precum şi a facilitaţilor acordate la încasarea acestora;
 6. f) alocarea creditelor bugetare;
 7. g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
 8. h) sistemul de luare a deciziilor;
 9. i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;

î) sistemele informatice

Compartimentul Audit Public Intern exercită şi alte atribuţii din domeniul său de activitate reieşite din legi, hotărâri de guvern, hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale Primarului.

 

3.6. COMPARTIMENTUL CABINETUL PRIMARULUI

 

Art. 24-Compartimentul Cabinetul Primarului este un compartiment înfiinţat în directa subordonare a Primarului.

Personalul din cadrul acestui compartiment işi desfaşoara activitatea pe baza de contract individual de muncă, pe perioada determinată , încheiat în condiţiile legii, pe perioada mandatului Primarului.

Atribuţiile personalului din cadrul Compartimentului Primarului sunt stabilite prin dispoziţie a Primarului.

3.7. DIRECŢIA URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

 

Art.25- Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului face parte din structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului, în subordinea directă a Primarului şi are atribuţii în următoarele domenii de activitate:

  1. Autorizare construcţii;
  2. Urbanism şi amenajarea teritoriului;
  3. Cadastru imobiliar-edilitar şi banca de date;
  4. Registrul agricol.Pentru realizarea atribuţiilor din domeniu, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului este organizata în 3 compartimente:
   1. Biroul Autorizare Construcţii;
   2. Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
   3. Biroul Cadastru Imobiliar-Edilitar , Banca de Date şi Registrul Agricol Arhitectul-şef reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din cadrul administraţiei publice locale, face parte din structura organizatorica a aparatului de specialitate al Primarului şi este subordonat direct Primarului .Arhitectul-şef are în principal următoarele atribuţii:b) colaborează cu compartimentele care au activitate legată de amenajarea teritoriului, urbanism, arhitectură, banca de date şi cu instituţiile care au legătură cu domeniul lor de activitate;d) semnează toate documentele stabilite prin prevederile legale ;f) vizează prin semnătură toate rapoartele de specialitate înaintate spre discuţie, avizare şi aprobare Consiliului Local care privesc responsabilitatea şi domeniile sale de activitate ;h) exercită şi alte atribuţii specifice reieşite din legi, hotărâri de guvern, hotărâri ale Consiliului Local ori dispoziţii ale Primarului;î) iniţiaza documentaţii de urbanism cu privire la protecţia mediului ambiant, îmbunătăţirea aspectului municipiului; k) întocmeşte şi perfecţioneaza continuu Regulamentul privind amplasarea mijloacelor de publicitate vizuală, care cuprinde totalitatea regulilor şi a normelor privind modalitatea de autorizare, amplasare şi control a mijloacelor de publicitate vizuală;
   4. l) urmăreşte modificările legislaţiei specifice şi le aduce la cunoştinţa angajaţilor din cadrul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
   5. j) protejează zonele cu valoare de patrimoniu, ansambluri şi monumente istorice şi de arhitectură;
   6. i) întocmeşte şi coordoneaza planurile de control ( semestrial), cu semnalarea abaterilor constatate şi modul de soluţionare;
   7. g) arhitectul-şef păstrează legătura între administraţia locala şi cea centrala în domeniile sale de activitate ;
   8. 12
   9. e) asigură în domeniul sau de activitate, cadrul pentru conlucrarea dintre administraţia publica şi societatea civila, pentru atragerea opiniei publice în procesul de luare a deciziei (expoziţii de proiecte, dezbateri etc.) ;
   10. c) propune şi coordonează strategia de dezvoltare urbana ;
   11. a) coopereaza permanent cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice în vederea transpunerii liniilor directoare de dezvoltare durabila la nivel naţional, politicilor sectoriale, programelor naţionale şi proiectelor prioritare;
   12.    Arhitectul-şef desfăşoara o activitate de interes public , ale carui scopuri principale sunt dezvoltarea durabilă a comunităţii, coordonarea activităţilor de dezvoltare teritorială, amenajarea teritoriului şi urbanism, protejarea valorilor de patrimoniu şi a calitaţii arhitecturale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale .
   13. în subordinea directă a arhitectului-şef.
  5. Direcţia este condusă de un arhitect-şef .

m) asigură constituirea băncii de date a unităţii administrativ-teritoriale.

3.7.1. BIROUL AUTORIZARE CONSTRUCŢII

 

 

Art.26 - Biroul Autorizare Construcţii face parte din Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, fiind subordonat Arhitectului-Şef şi are în principal următoarele atribuţii :

 1. a) asigură înregistrarea şi verificarea documentaţiilor tehnice depuse, întocmirea şi eliberarea autorizaţiilor de construire, pentru construcţii provizorii şi definitive, extinderi şi modernizări ale acestora, solicitate de agenţii economici de stat şi privatizaţi, persoane fizice şi juridice pe terenuri proprietate sau aflate în administrarea Consiliului Local şi pentru racordări energie electrica (branşamente) şi racorduri la instalaţii gaze, apa, canalizare, termoficare;
 2. b) raspunde de respectarea întocmai a reglementarilor impuse de PUG şi PUZ precum şi de Regulamentul de urbanism local, de întocmirea şi eliberarea autorizaţiilor de construire ;
 3. c) verifică încadrarea lucrărilor corespunzătoare modificărilor de temă în limitele avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială pentru fiecare cerinţă esenţială de calitate în construcţii, cu participarea reprezentanţilor instituţiilor avizatoare;
 4. d) verifică fiecare documentaţie tehnică, astfel încât aceasta să fie însoţită de avizele şi acordurile legale conform legislaţiei în vigoare, în vederea emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare, fără a depăşi termenul legal stabilit ;
 5. e) în situaţia depunerii unei documentaţii tehnice incomplete, solicitantul va fi notificat în scris cu menţionarea elementelor necesare în vederea completării acesteia, cu respectarea termenelor prevazute de lege;
 6. f) colaborează cu celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului privind avizarea actelor şi documentaţiilor tehnice prezentate spre avizare;
 7. g) după îndeplinirea tuturor condiţiilor legale, în urma verificării la faţa locului şi întocmirii procesului-verbal de constatare, întocmeşte şi eliberează autorizaţiile de construire/desfiinţare;
 8. h) emite în condiţiile legii autorizaţii de construire / desfiinţare, respectând termenele legale;
 9. i) primeşte şi verifică documentaţia aferentă autorizarii mijloacelor publicitare şi emite autorizaţiile;

î) calculeaza taxele prevazute de legislaţia în domeniu şi completează dispoziţii de încasare  ;

 1. j) pune la dispoziţia publicului spre informare, pe pagina proprie de internet a Primariei Municipiului Bârlad sau prin afişare la sediu, autorizaţiile de construire şi anexele acestora sau a actelor de respingere;

16

 1. k) respectă restricţiile impuse de legislaţia în vigoare în legatură cu secretul comercial şi industrial, proprietatea intelectuală, protejarea interesului public şi privat;
 2. l) primeşte spre avizare cererile privind întocmirea proceselor-verbale de recepţie şi notelor de regularizare a taxelor la autorizaţia de construire;
 3. m) calculează taxa de regularizare la autorizaţia de construire, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 4. n) participă la recepţia lucrărilor autorizate;
 5. o) întocmeşte nota de regularizare a taxei la autorizaţia de construire;
 6. p) întocmeşte procesele – verbale de recepţie la terminarea finala sau parţială a lucrărilor, în cadrul comisiei de recepţie aprobată conform legii;
 7. q) înregistrează în registrele de evidenţă , autorizaţiile de construire/ demolare, procesele-verbale de recepţie, notele de regularizare la autorizaţiile de construire, notele de constatare a demolărilor;
 8. r) la cererea posesorilor de autorizaţii de construire/desfiinţare asigură prelungirea termenelor de execuţie încasând taxele prevăzute de lege ;
 9. s) colaborează permanent cu celelalte servicii şi compartimente din cadrul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, solicitând date şi documente, eliberând la solicitarea celorlalte servicii, copii după actele emise, inclusiv copii ale documentaţiile tehnice ce le însoţesc ;

ş) la solicitarea şefilor ierarhic superiori, are obligaţia să prezinte referate explicative cu privire la modul de rezolvare a solicitărilor primite şi de emitere a actelor specifice activităţii serviciului;

 1. t) colaborează cu Poliţia Comunitară în vederea urmăririi şi sancţionării beneficiarilor autorizaţiilor de construire care nu respectă prevederile din autorizaţii sau care execută lucrări fară autorizaţii;

ţ) înregistrează în format electronic evidenţa lucrărilor autorizate, finalizarea acestora prin nota de regularizare a taxei la autorizaţia de construire şi procesul-verbal de recepţie;

 1. u) întocmeşte situaţia proceselor-verbale de recepţie eliberate şi le înainteaza serviciilor de impozite şi taxe în vederea impunerii acestora;
 2. v) întocmeşte situaţii statistice privind stadiul fizic al lucrărilor autorizate pentru Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui, Inspectoratul de Stat în Construcţii Vaslui, Consiliul Judeţean Vaslui, Prefectura Vaslui, Camera de Conturi Vaslui;
 3. w) comunică în termen de 24 de ore Serviciului Gospodărie Comunală şi Locativă şi Asociaţii de Proprietari lista beneficiarilor autorizaţiilor de branşament şi a autorizaţiilor de intervenţie la instalaţiile de furnizare utilităţi;
 4. x) inventariază lucrările autorizate şi pregateşte documentaţiile tehnice în vederea arhivării acestora;
 5. y) răspunde, în termenele legale, la cererile, sesizările şi reclamaţiile cu privire la aspecte privind autorizaţiile de construire şi demolare şi procese-verbale de receptive.
 6. 3.7.2. COMPARTIMENTUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI Art.27. – Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului face parte din Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, fiind subordonat Arhitectului-Sef şi are următoarele atribuţii principale :
  1. a) asigură elaborarea de proiecte de strategii de dezvoltare urbană şi teritorială şi le supune aprobării Consiliului Local;
  2. b) asigură elaborarea planurilor urbanistice aflate în competenţa autoritaţii publice a municipiului Bârlad, în conformitate cu prevederile legale;
  3. c) supune aprobarii Consiliului Local, documentaţiile de urbanism, indiferent de iniţiator;
  4. d) acţionează pentru respectarea şi punerea în practica a prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate;
  5. e) iniţiază , coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea, avizează şi propune spre aprobare strategiile de dezvoltare teritorială a municipiului Bârlad, precum şi documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
  6. f) convoacă şi asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism;
  7. g) întocmeşte, verifica din punct de vedere tehnic şi propune emiterea avizelor de oportunitate, a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire;
  8. h) urmăreşte punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare urbană şi a politicilor urbane, precum şi a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
  9. i) asigură gestionarea, evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;

  î) transmite periodic Ministerului Dezvoltarii Regionale şi Turismului situaţiile cu privire la evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism;

  1. j) organizează şi coordonează constituirea şi dezvoltarea băncilor/ bazelor de date urbana;
  2. k) coordonează şi asigură informarea publică şi procesul de dezbatere şi consultare a publicului în vederea promovării documentaţiilor aflate în gestiunea sa;
  3. l) participă la elaborarea planurilor integrate de dezvoltare şi le avizează din punctul de vedere al conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate;
  4. m) avizeaza proiectele de investiţii publice din punctul de vedere al conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate;

  20

   

  1. n) asigură publicarea, inclusiv pe site-ul primăriei, a restricţiilor impuse prin documentaţiile de urbanism legal aprobate;
  2. o) toate documentaţiile de urbanism vor fi realizate în format digital şi format analogic, la scară adecvată, în functie de tipul documentaţiei, pe suport topografic , cu respectarea prevederilor legislaţiei în domeniu;
  3. p) are obligaţia să solicite cuprinderea în bugetul anual a fondurilor pentru elaborarea sau actualizarea , dupa caz, a planurilor de amenajare a teritoriului, a planurilor de urbanism, a hărţilor de risc natural, precum şi a studiilor de fundamentare necesare în vederea elaborării acestora;
  4. q) ia măsuri în privinţa informării publicului privind:

  -obiectivele dezvoltării economico-sociale privind amenajarea teritoriului şi dezvoltarea urbanistică a municipiului Bârlad;

  -conţinutul strategiilor de dezvoltare teritorială a documentaţiilor de urbanism care urmează a fi supuse aprobarii, precum şi a documentaţiilor aprobate, potrivit legii;

  - rezultatele consultării publicului;

  - deciziile adoptate;

  - modul de implementare a deciziilor

  1. r) urmăreşte aplicarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate
  2. s) urmăreşte corelarea realizării programelor de dezvoltare cu prevederile documentaţiilor aprobate

  ş) constată refuzul operatorilor economici sau al instituţiilor care detin imobile, instalaţii şi/sau echipamente de interes public ori care prestează un serviciu public de a pune la dispoziţia autoritaţii publice informaţiile necesare în acţiunile de planificare a dezvoltării teritoriului a municipiului Bârlad;

  1. t) întocmeşte programe de organizare, dezvoltare urbanistică şi de amenajare a teritoriului administrativ al municipiului Bârlad şi asigură urmărirea realizării lor conform prevederilor legale ;

  ţ) iniţiază întocmirea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului pe teritoriul administrativ al municipiul Bârlad ce se executa din bugetul local sau din fonduri private şi avizează toate documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului întocmite de persoane fizice şi juridice pe teritoriul localităţii, întocmeşte şi propune elementele de temă de proiectare pentru documentaţiile de urbanism ;

  1. u) se îngrijeşte de aplicarea prevederilor planului urbanistic general şi a regulamentului de urbanism aferent pe care apoi le detaliază şi reglementează prin planurile de urbanism zonale şi de detaliu şi prin autorizaţiile de construire şi de desfiinţare ;

   

  21

   

   

  1. v) organizează consultarea cetăţenilor în vederea avizării şi aprobării planurilor de urbanism, în conformitate cu prevederile legale ;
  2. w) asigură respectarea prevederilor legale privind protecţia şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale şi a tuturor zonelor protejate, indiferent de natura acestora;
  3. x) propune măsurile pentru reabilitarea unor zone şi puncte din municipiul Bârlad în vederea ridicării gradului de utilitate şi estetic urbană în conformitate cu documentaţiile de urbanism aprobate conform legii ;
  4. y) urmăreşte întocmirea documentaţiilor privind propunerile de expropriere pentru cauza de utilitate publică de interes local şi aduce eventualele completări după declararea cauzei de utilitate publică de către comisiile constituite conform legii, pâna la finalizarea acţiunii ;
  5. z) propune Consiliului Local noi zone de dezvoltare urbanistică a municipiului Bârlad ;
  6. aa) participă ca reprezentanţi ai administraţiei publice locale la lucrările Comisiei de sistematizare a circulaţiei rutiere ;
  7. bb) propune Consiliului Local măsuri pentru refacerea şi protecţia mediului înconjurător în scopul creşterii calităţii vieţii în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare ;
  8. cc) asigură emiterea certificatelor de urbanism, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
  9. dd) colaborează cu celelalte direcţii şi compartimente pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborării bugetului local, urmăreşte modul de utilizare şi asigură gospodărirea fondurilor destinate lucrărilor de urbanism şi amenajarea teritoriului ;
  10. ee) urmăreşte întocmirea bazei de date computerizate în propriul domeniu de activitate ;
  11. ff) propune organizarea licitaţiilor în vederea elaborării documentaţiilor de urbanism prevăzute de lege;
  12. gg) colaborează la elaborarea proiectelor de contracte şi urmăreşte realizarea prevederilor contractuale pâna la recepţia lucrărilor ;
  13. hh) asigură întocmirea documentaţiilor cu propuneri pentru atribuirea de denumiri de străzi ;
  14. ii) eliberează avizele privind amplasamentul bunurilor imobile în intravilan sau extravilan ;

  îî) asigură întocmirea documentaţiilor ce stau la baza închirierii, concesionarii, asocierii pentru bunuri imobile din patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale ;

   

   

   

  22

   

  1. jj) face propuneri pentru reabilitarea unor zone sau puncte din municipiul Bârlad în vederea ridicării gradului de utilitate şi estetică urbană ;
  2. kk) răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotărâri, în domeniile de activitate ale compartimentului, în vederea promovării lor în Consiliul Local ;
  3. ll) asigură înregistrarea şi verificarea documentaţiilor tehnice depuse, întocmirea şi eliberarea certificatelor de urbanism pentru construcţii provizorii şi definitive, extinderi şi modernizări ale acestora, solicitate de agenţii economici de stat şi privatizaţi, persoane fizice şi juridice, pe terenuri proprietate sau aflate în administrarea Consiliului Local şi pentru racordări energie electrica (branşamente) şi racorduri la instalaţii gaze, apă, canalizare;
  4. mm) răspunde de respectarea întocmai a reglementarilor impuse de PUG şi PUZ precum şi de Regulamentul de Urbanism Local, de întocmirea şi eliberarea certificatelor de urbanism;
  5. nn) verifică şi urmăreşte respectarea legii, privind regimul juridic al terenurilor pe care urmează să fie amplasate viitoarele construcţii (provizorii sau definitive), stabilind în fiecare caz modul de atribuire a terenurilor către beneficiari (solicitanţi), prin închiriere sau concesionare;
  6. oo) eliberează certificate de urbanism pentru concesionare sau licitaţie de terenuri, operaţiuni notariale, studii de fezabilitate şi alte solicitări conform legislaţiei în vigoare ;
  7. pp) prezintă la Comisia de Urbanism, săptămânal, lista solicitărilor faza certificat de urbanism şi documentaţiile solicitate de aceasta ;
  8. qq) după îndeplinirea tuturor condiţiilor legale , în urma verificării la faţa locului şi întocmirii procesului-verbal de constatare, întocmeşte şi eliberează certificatele de urbanism şi de calculul şi încasarea taxelor prevăzute de lege ;
  9. rr) la cererea posesorilor de certificate de urbanism, asigură prelungirea termenelor de execuţie încasând taxele prevăzute de lege ;
  10. ss) verifică conţinut documentaţiei înregistrate pentru emiterea certificatului de urbanism ţinând cont de reglementarile urbanistice aprobate;

  şş) întocmeşte răspunsuri pentru documentaţiile incomplete pentru a fi returnate solicitantului în vederea completării;

  1. tt) întocmeşte răspunsuri pentru corespondenţa diversă intrată în serviciu;

  ţţ) prelungeşte certificatele de urbanism emise în anii anteriori, în conformitate cu prevederile legale;

  1. uu) realizează copii dupa extrase PUG/PUZ/PUD şi aplică viza spre neschimbare;
  2. vv) întocmeşte dispoziţii de încasare şi borderou predare/primire PUG/PUZ/PUD;

   

  23

  1. ww) realizează evidenţa informatică a cererilor de emitere certificate de urbanism;
  2. xx) înaintează documentaţiile de certificate de urbanism considerate complete, către Biroul Autorizare Construcţii;
  3. yy) va specifica în certificatele de urbanism necesitatea prezentarii vizei Serviciului Gospodărie Comunală şi Locativa şi Asociaţii de Proprietari, pentru obţinerea autorizaţiilor de branşament şi a autorizaţiilor de intervenţie la instalaţiile de furnizare utilităţi;
  4. zz) acordă informaţii de specialitate celorlalte compartimente funcţionale din cadrul instituţiei, în legătură cu problemele de urbanism şi amenajarea teritoriului

  aaa) acordă informaţii de specialitate cetăţenilor privind aspectele referitoare la procedura de emitere a certificatului de urbanism şi a documentaţiilor de urbanism;

  bbb) răspunde de păstrarea în bune condiţii a documentelor înregistrate, precum şi a celor ce urmează să fie eliberate;

  ccc) răspunde de păstrarea secretului de serviciu privind cuprinsul documentaţiilor de urbanism, dacă legea nu prevede altfel;

  ddd) răspunde de îndeplinirea corectă a sarcinilor încredinţate pe cale ierarhică

  eee) redactează corespondenţă diversă

 7. 3.7.3. BIROUL CADASTRU IMOBILIAR – EDILITAR, BANCA DE DATE ŞI REGISTRUL AGRICOL Art.28 – Biroul Cadastru Imobiliar – Edilitar, Banca de Date şi Registrul Agricol funcţionează în subordinea Arhitectului-Sef, în cadrul Directiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, avand atribuţii în următoarele domenii de activitate:
  1. În domeniul cadastru imobiliar – edilitar şi banca de date;
  2. În domeniul registrului agricol.

   

  1. În domeniul cadastru imobiliar – edilitar şi banca de date , principalele atribuţii sunt:
  2. a) organizează primirea şi verificarea în teren a documentaţiilor tehnice depuse de solicitanţi;
  3. b) eliberează adeverinţe pentru notariat privind situaţia terenurilor din intravilanul municipiului Bârlad, în conformitate cu planurile de urbanism aprobate;
  4. c) eliberează adeverinţe către Judecătorie şi Cartea Funciară, de parcelare a terenurilor şi ieşire din indiviziune a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Bârlad;
  5. d) desfăşoară activităţi de aplicare a Legii fondului funciar şi întocmirea de propuneri de atribuire terenuri către cei îndreptăţiţi prin lege, pe care le înaintează la Prefectura Judeţului Vaslui în vederea emiterii Ordinului de atribuire;
  6. e) asigură asistenţă tehnică de specialitate a comisiei de aplicare a Legii fondului funciar şi figurarea grafică la scară pe hărţile cadastrale a punerii în posesie a terenurilor atribuite conform legii;
  7. f) desfăşoară activitate de aplicare a legilor proprietăţii;
  8. g) avizează, la cerere, documentaţiile întocmite în vederea reconstituirii dreptului de proprietate , conform normelor legale în vigoare;
  9. h) verifică în teren schiţele de dezmembrare şi cadastrele, după care acordă avizarea necesară pe aceste schiţe;
  10. i) organizează banca de date urbane şi asigură actualizarea datelor ori de câte ori este necesar acest lucru;

  î) colaborează cu unităţile de specialitate în vederea elaborării şi aprobării lucrărilor privind amenajarea teritoriului şi pentru actualizarea acestor lucrări când este necesar acest lucru;

  1. j) participă cu delegaţi la marcarea pe teren prin borne, a hotarelor administrative ale municipiului;
  2. k) participă prin delegaţi la măsurători pentru realizarea şi actualizarea planurilor cadastrale şi pentru marcarea prin borne a limitei intravilanului municipiului Bârlad;

   

  27

  1. l) întocmeşte şi ţine la zi Registrul cadastral al parcelelor, indexul alfabetic al imobilelor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Bârlad;
  2. m) pune la dispozitia Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui, gratuit, datele, informaţiile şi copiile certificate ale documentelor referitoare la sistemele informaţionale specifice domeniilor proprii de activitate, pentru lucrările sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară;
  3. n) pune la dispoziţia OCPI informaţiile şi evidenţele necesare deţinute de Primărie, prin eliberarea de certificate sau orice alte documente necesare lucrării sistematice de cadastru;
  4. o) asigură păstrarea în condiţii de securitate a planurilor topografice existente;
  5. p) întocmeşte rapoarte, informări şi diverse dări în seamă pe care le transmite pe destinaţiile cerute de organele sau persoanele abilitate să le primească, soluţionează în mod operativ petiţiile primite;
  6. q) se implică în inventarierea anuală a domeniului public şi privat al municipiului Bârlad;
  7. r) asigură actualizarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Bârlad , conform intrărilor şi ieşirilor din patrimoniu, a modificarilor dispuse de Consiliul Local şi prin alte acte cu caracter normativ, a evidenţelor deţinute;
  8. s) se implică în organizarea recensământului persoanelor, locuinţelor şi a terenurilor, organizate de către administraţia publica centrală;

  ş) participă la expertize tehnico-judiciare în domeniul de activitate specific biroului;

  1. t) întocmeşte planuri pentru imobilele aflate în proprietatea publica sau privată a municipiului Bârlad;

  ţ) asigură documentaţia pentru încheierea de contracte privind întocmirea planurilor cadastrale aflate în proprietatea municipiului Bârlad;

  1. u) eliberează documente privind confirmarea de adrese, la cererea solicitanţilor, persoane fizice sau juridice;
  2. v) propune spre aprobarea Consiliului Local nomenclatura stradala a municipiului Bârlad;
  3. w) furnizează şi actualizează datele cu privire la nomenclatura stradala proprie din registrul electronic al nomenclaturilor stradale;
  4. x) are în sarcini atribuirea de adresă pentru solicitanţi, proprietari de imobile situate în zone nou înfiinţate;
  5. y) asigură arhivarea , păstrarea şi conservarea documentelor referitoare la domeniul public şi privat al municipiului Bârlad;
  6. z) îndeplineşte şi alte atribuţiuni dispuse de Consiliul Local, de conducerea Primăriei şi de Arhitectul-sef, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
   1. În domeniul registrului agricol principalele atribuţii sunt:
   2. a) efectuează activităţile de înscriere în registrul agricol a datelor ce privesc gospodăriile populaţiei care deţin terenuri agricole şi animale, pe bază de declaraţii ale deţinătorilor şi proprietarilor de teren şi animale şi centralizează aceste date;
   3. b) ţine evidenţa nominală şi centralizată pe municipiu privind numărul gospodăriilor, numărul clădirilor de locuit şi a construcţiilor gospodăreşti, a mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică şi animală, a diverselor utilaje folosite în agricultură, efectivele de animale şi modul de folosinţă a terenurilor;
   4. c) întocmeşte şi tine la zi registrul agricol, pe suport hârtie şi în format electronic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
   5. d) asigură măsuri împotriva degradării, distrugerii sau sustragerii registrului agricol;
   6. e) reînnoieste o data la 5 ani registrul agricol, atât cel pe suport hârtie , cât şi cel în format electronic , cu respectarea legislaţiei în vigoare;
   7. f) eliberează documente doveditoare privind proprietatea asupra animalelor şi păsărilor, în vederea vânzarii în târguri şi oboare;
   8. g) eliberează documente doveditoare privind calitatea de producator agricol în vederea vânzarii produselor la piaţă;
   9. h) eliberează documente doveditoare privind starea materială , în cazul situaţiilor de protecţie socială, pentru obţinerea unor drepturi materiale şi/sau bănesti ;
   10. i) colectează informaţii prin sondaj de la gospodării cu privire la producţia vegetală, animală, precum şi cu privire la producţia apicolă şi efectivul de familii de albine;

   î) centralizează datele, cu respectarea legislaţiei în vigoare, pe care le va pune la dispoziţia Secretarului în vederea comunicării acestora la Directia Judeţeana de Statistică Vaslui şi la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vaslui;

   1. j) întocmeşte în termen şi în conditiile cerute de lege dările de seamă statistice, conform indicaţiilor transmise de către Direcţia Judeteană de Statistică;
   2. k) avizează documentele care atestă pagube produse în gospodăriile populaţiei, culturi agricole, în vederea despăgubirilor legale;
   3. l) sprijină recensământul animalelor şi gospodăriilor populaţiei;
   4. m) organizează şi ţine evidenţa cupoanelor valorice pentru agricultură şi se implică în soluţionarea situaţiilor ivite în acest domeniu;
   5. n) datele din registrul agricol se completează anual potrivit formularelor aprobate prin hotărâre a guvernului, acesta elaborându-se pentru o perioada de 5 ani.

3.8. SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, SECRETARIAT, JURIDIC – CONTENCIOS ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

 

Art.29- Serviciul Administratie Publică Locală, Secretariat, Juridic – Contencios şi Relatii cu Publicul este în subordinea Secretarului municipiului Bârlad şi are atribuţii în următoarele domenii de activitate:

 1. În domeniul administraţie publică locală şi secretariat;
 2. În domeniul juridic-contencios;

III. În domeniul relaţii cu publicul, presa, instituţiile de învatamant, cultură, sănătate şi sport .

 

 1. În domeniul administraţie publică locală şi secretariat, principalele atribuţii sunt:
 2. a) primeşte documentele adresate Consiliului Local Bârlad şi comisiilor de specialitate ale acestuia în vederea supunerii spre dezbatere şi aprobare de către Consiliul Local;
 3. b) verifică proiectele de hotărâri şi documentaţiile aferente, cu cel puţin cinci zile înainte de şedinţele comisiilor permanente, pe care le supune spre avizare secretarului Consiliului Local şi verificarea legalităţii acestora;
 4. c) prezintă comisiilor de specialitate, conform cu profilul şi specialitatea acestora, proiectele de hotărâri şi documentaţiile aferente spre avizare, în vederea adoptării lor de către plenul Consiliului Local;
 5. d) redactează dispoziţia Primarului privind convocarea Consiliului Local în şedinţele ordinare extraordinare sau de îndata şi, după aprobarea acesteia, ia măsuri în vederea publicarii în mass-media şi pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Bârlad prin intermediul Compartimentului Contracte de Concesionare, Închiriere şi Vanzare, Autorizare Libera Initiativa şi Informatica
 6. e) asigură difuzarea documentelor către consilierii locali în vederea discutării acestora în plen, precum şi înregistrarea lucrărilor şi dezbaterilor;
 7. f) redactează în forma finală hotărârile cu amendamentele aduse de plenul Consiliului Local, pe care le înaintează spre semnare preşedintelui de şedinţă;
 8. g) comunică în termen legal, sub semnătura Secretarului, autorităţilor şi persoanelor interesate, hotărârile luate de Consiliul Local, precum şi serviciilor şi direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
 9. h) restituie compartimentelor de specialitate, pentru completare, proiectele de hotărâri şi documentaţiile care nu au fost aprobate de Consiliul Local, cu recomandările şi precizările făcute de acesta;
 10. i) asigură publicarea hotărârilor Consiliului Local , conform prevederilor legale în vigoare şi la termenele legale;

 

33

 

 

 

î) ţine evidenţa hotărârilor Consiliului Local şi a dispoziţiilor emise de Primar;

 1. j) întocmeşte rapoarte şi informări în domeniul de activitate al serviciului, pe care le susţine în faţa Consiliului Local, a Primarului sau Secretarului municipiului;
 2. k) întocmeşte dările de seamă statistice cerute de organele abilitate de lege;
 3. l) organizează şi răspunde de arhiva unităţii;
 4. m) asigură păstrarea, evidenţa, selecţionarea şi casarea arhivei Primăriei Municipiului Bârlad, întocmirea indicatorului cu termenul de păstrare, a nomenclatorului dosarelor şi alte materiale;
 5. n) cercetează documentele din arhivă în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de către petenţi , în conformitate cu legile în vigoare;
 6. o) asigură afişarea publicaţiilor transmise de executorii judecătoreşti şi a actelor procedurale transmise de intanţele de judecată;
 7. p) îndeplineşte orice alte sarcini rezultate din actele normative în vigoare sau dispuse de şefii ierarhici superiori;
 8. q) asigură primirea şi înregistrarea corespondenţei şi a petitiilor şi urmăreste rezolvarea acestora în termenul legal;
 9. r) comunică conducerii Primăriei corespondenţa şi petiţiile adresate Primăriei;
 10. s) asigură repartizarea corespondenţei primite către directiile, serviciile, birourile şi compartimentele aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bârlad, în functie de specificul fiecăreia;

ş) asigură transmiterea corespondenţei primită, de la direcţii, servicii, birouri şi compartimente ale aparatului de specialitate al Primarului, prin serviciile poştale civile cât şi prin poşta militară;

 1. t) primeşte, înregistrează şi ţine evidenta dispoziţiilor Primarului, hotărârilor Consiliului Local, regulamentelor, asigurând comunicarea acestora       către persoanele, serviciile şi instituţiile interesate;

ţ) gestionează registrele de intrări-ieşiri corespondenţă şi a registrelor de evidenţă a hotărârilor Consiliului Local precum şi a dispoziţiilor Primarului.

 1. În domeniul juridic-contencios principalele atribuţii sunt:
 2. a) avizează legalitatea oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială şi administrativă a municipiului Bârlad;
 3. b) asigură reprezentarea municipiului în faţa instanţelor de judecată, susţinând interesele acestuia, exercitând căile de atac legale şi luând orice alte măsuri necesare pentru apărarea intereselor instituţiei;
 4. c) ţine evidenţa operativă a tuturor dosarelor sau a proceselor aflate pe rol la instanţele de judecată şi urmăreşte finalizarea acestora prin hotărâri definitive;
 5. d) redactează acţiunile în justiţie, plângeri sau denunţuri către organele de poliţie sau parchet, exercitând căile legale de apărare a intereselor municipiului;
 6. e) urmăreşte apariţia actelor normative publicate semnalând direcţiilor şi serviciilor Primăriei sarcinile legale ce le revin din aceste acte;
 7. f) se îngrijeşte de formarea băncii de date juridice şi de actualizarea acestor date;
 8. g) se implică în soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva actelor de executare silită iniţiate de serviciile de specialitate din cadrul Primăriei;
 9. h) verifică şi avizează proiectele de contracte ce angajează direcţiile şi serviciile Primăriei în diverse probleme;
 10. i) coordonează întocmirea proiectelor de act constitutiv pentru înfiinţarea şi aprobarea societăţilor comerciale din subordinea Consiliului Local;

î) acţionează în judecată debitorii faţă de Primărie pentru neonorarea obligaţiilor de plată a acestora la termenele scadente pe baza referatelor serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei;

 1. j) urmăreşte executarea hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile ;
 2. k) oferă consultanţă serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei în rezolvarea cererilor şi sesizărilor adresate de cetăţeni Consiliului Local şi Primăriei;
 3. l) întocmeşte rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri, dispoziţii ale Primarului şi a altor acte cu efecte juridice , în domeniul de activitate al serviciului;
 4. m) propune măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a activităţilor din administraţia publică locală;
 5. n) asigură prelucrarea legislatiei cu personalul din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Bârlad
 6. o) duce la îndeplinire orice alte sarcini dispuse de cei în drept pentru soluţionarea pe linie juridică a problemelor ce cad în sarcina Primăriei şi a Consiliului Local.

 

III. În domeniul relaţii cu publicul, presa, instituţiile de învăţământ, cultură, sănătate şi sport, principalele atribuţii sunt:

 1. a) organizeaza activitatea de audiente a cetăţenilor la Primar, Viceprimar şi Secretar;
 2. b) răspunde de aducerea la cunoştinţa publică a informaţiilor de interes public pe care autoritatea publică are obligaţia să le comunice din oficiu, conform prevederilor legale în vigoare, prin afişarea la sediul instituţiei, publicarea în presa locală, etc.;
 3. c) răspunde de aducerea la cunoştinţă publică a raportului anual al autorităţii publice privind transparenţa decizională, care va fi făcut public pe site-ul propriu, prin afişare la sediul propriu într-un spaţiu accesibil publicului sau prin prezentare în şedinţă publică;
 4. d) răspunde de publicarea şi actualizarea buletinului informativ ce conţine informaţiile de interes public pe care autoritatea publică are obligaţia să le comunice din oficiu;

37

 1. e) răspunde de comunicarea către Monitorul Oficial al României, Partea a III-a în vederea publicării a raportului periodic de activitate a autorităţilor publice locale a municipiului Bârlad;
 2. f) urmăreşte veridicitatea şi actualizarea informaţiilor cuprinse pe pagina de Web a Primariei Municipiului Bârlad, specifice serviciului;
 3. g) asigură persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal;
 4. h) are obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termenele prevăzute de lege;
 5. i) asigură primirea şi înregistrarea actelor procedurale de la instanţele de judecată, ţine evidenţele acestora şi predă actele procedurale destinatarilor acestora;

î) poate furniza pe loc informaţiile solicitate verbal iar, în cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, va îndruma persoana să solicite în scris aceste informaţii;

 1. j) răspunde de rezolvarea în termen a corespondenţei repartizate;
 2. k) răspunde de îndeplinirea în bune condiţii şi a altor atribuţii , lucrări şi sarcini din domeniul de activitate, trasate de conducerea instituţiei şi de şeful direct sau reieşite din legi , hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale Primarului;
 3. l) ţine evidenţa cererilor, sesizărilor şi reclamaţiilor adresate Primăriei;
 4. m) primeşte propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectele de acte normative propuse şi le transmite iniţiatorilor acestora, cu respectarea termenului prevăzut de lege;
 5. n) se preocupă permanent de promovarea imaginii publice a instituţiei, a Primarului şi a Consiliului Local;
 6. o) informează zilnic Primarul cu privire la problemele ridicate de mass-media , a căror rezolvare este de competenţa Consiliului Local sau a Primăriei, spre a se dispune măsuri în consecinţă;
 7. p) organizează conferinţele de presă ale Primarului sau ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
 8. q) emite comunicate de presă pe baza precizărilor Primarului sau a Consiliului Local, ori de câte ori este nevoie;
 9. r) organizează întâlniri radio-televizate cu reprezentanţii Primăriei;
 10. s) fundamentează propunerile de cheltuieli din bugetul local, necesare pentru anunţuri publicitare, pentru editarea de publicaţii, precum şi pentru realizarea acţiunilor cu caracter cultural aprobate de Consiliul Local;

ş) culege date şi informaţii privind activitatea Consiliului Local şi a Primăriei, pe care le redactează şi le înscrie într-o publicaţie destinată informării publicului despre activităţile acestor autorităţi;

 1. t) participă cu date şi propuneri la fundamentarea unor prognoze de dezvoltare economico-socială a municipiului;

38

ţ) se îngrijeşte de abonamentele Primăriei la diverse publicaţii şi de distribuirea presei persoanelor desemnate din cadrul instituţiei;

 1. u) asigură realizarea legăturii Primarului cu factorii locali şi instituţiile din domeniul sănătăţii, învatamant, sport şi protecţiei mediului;
 2. v) asigură legătura permanentă dintre Primărie şi instituţiile de cultură şi diverse personalităţi ale vieţii culturale;
 3. w) organizează şi coordonează activităţile cu caracter cultural la nivelul municipiului Bârlad şi întocmeşte programul acţiunilor culturale proprii ale municipiului Bârlad;
 4. x) asigură acţiunile şi întocmirea documentaţiilor necesare pentru stabilirea unor relaţii directe şi durabile interne şi internaţionale dintre municipiul Bârlad şi alte municipii din ţară şi străinătate;
 5. y) verifică şi confirmă executarea lucrărilor, prestărilor de servicii, achiziţii de materiale, pentru acţiunile din culturale proprii ale municipiului Bârlad şi pentru acţiunile privind activitatea sportivă finanţată din bugetul local;
 6. z) comunică în termen legal informaţiile de interes public solicitate de către mijloacele de informare în masă.

 

3.9. SERVICIUL RESURSE UMANE, PROTECŢIA MUNCII ŞI SECRETARIAT CABINET DEMNITARI

 

Art.30 – Serviciul Resurse Umane, Protecţia Muncii şi Secretariat Cabinet Demnitari se subordonează Secretarului municipiului Bârlad şi are atributii în următoarele domenii de activitate:

 1. În domeniul resurselor umane;
 2. În domeniul protecţiei muncii;

III. În domeniul secretariat cabinet demnitari.

 

 1. În domeniul resurselor umane, principalele atribuţii sunt:
 2. a) organizează şi realizează gestiunea resurselor umane din aparatul de specialitate al Primarului si al serviciilor publice de specialitate, fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local municipal Bârlad;
 3. b) asigură necesarul de personal pe funcţii şi specializări conform solicitărilor de la direcţii şi servicii, corelat cu numărul aprobat prin organigrama aprobată de Consiliul Local;
 4. c) face propuneri pentru fundamentarea necesarului de credite bugetare pentru cheltuieli de personal, pentru salariatii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bârlad şi din cadrul serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local care nu au personalitate juridică ;
 5. d) întocmeşte planul de măsuri privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici şi planul anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si al serviciilor publice de specialitate, fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local municipal Bârlad, şi după aprobarea de Primar îl transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
 6. e) întocmeşte documentatia pentru redistribuirea personalului , în conditiile legii;
 7. f) întocmeşte documentaţiile necesare şi ţine legătura cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în vederea organizării şi desfăşurării concursurilor sau examenelor pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere sau execuţie vacante;
 8. g) gestionează şi întocmeşte documentaţia necesară organizării şi desfăşurării concursurilor/examenelor în vederea recrutării, selectării personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bârlad şi din cadrul serviciilor publice de specialitate, fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Municipal Bârlad;
 9. h) efectuează lucrările privind evidenţa şi mişcarea personalului;

 

40

 

 1. i) ţine evidenţa şi eliberează legitimaţii de împuternicit al Primarului şi legitimaţii de serviciu pentru salariaţi;

î) eliberează adeverinţe, conform prevederilor legale, necesare salaraţilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi al serviciilor publice de specialitate, fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local Municipal Bârlad, pentru diverse situaţii (bancă, spital, pensionare, bilete de odihnă şi tratament, instituţii de învăţământ etc.) cu certificarea înscrisurilor din dispoziţiile nominale.

 1. j) monitorizează şi gestionează sistemul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi personalului contractual şi acordă sprijin de specialitate compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului si al serviciilor publice de specialitate, fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local;
 2. k) întocmeşte proiectul organigramei şi al statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului şi al serviciilor publice de specialitate, fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local Municipal Bârlad , iar dupa insuşirea acestora de catre Primar , întocmeşte proiectul de hotarare privind aprobarea lor de catre Consiliul Local şi   le transmite spre avizare Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici;
 3. l) întocmeste rapoartele de specialitate asupra proiectelor de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de functii, precum şi a celor privind transformarea unor posturi , în conditiile prevazute de lege;
 4. m) după avizarea de către A.N.F.P. şi aprobarea de către Consiliul Local a organigramei şi a statului de functii, urmăreşte respectarea prevederilor cuprinse în acestea;
 5. n) întocmeşte statul de personal , îl actualizează ori de cate ori este nevoie si il supune spre aprobare Primarului ;
 6. o) gestionează fişele de post şi urmăreşte ca acestea să fie actualizate de directori, sefii de servicii sau birouri, dupa caz, ori de câte ori se produc modificări în structura personalului sau modificări ale atribuţiilor compartimentului;
 7. p) asigură şi răspunde de aplicarea strictă a prevederilor legale privind sistemul de salarizare;
 8. q) întocmeşte documente de pensionare pentru limită de vârstă, la cerere sau pentru caz de boală pe care le depune la Casa Judeteana de Pensii Vaslui;
 9. r) întocmeşte proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bârlad şi face propuneri de modificare a acestuia , iar după însuşirea de către Primar şi aprobarea de către Consiliul Local urmăreşte ca toate atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute în Regulament să se regăsească în fişele de post ale personalului din cadrul fiecărui compartiment în parte;

 

41

 1. s) întocmeşte proiectul Codului de conduită al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi din cadrul serviciilor publice de specialitate fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local şi face propuneri de modificare a acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, iar dupa însuşirea acestuia de către Primar şi aprobarea de către Consiliul Local, urmăreşte respectarea prevederilor acestuia;

ş) întocmeşte proiectul Codului de conduită al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi din cadrul serviciilor publice de specialitate, fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local şi face propuneri de modificare a acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, iar dupa însuşirea acestuia de către Primar şi aprobarea de către Consiliul Local, urmăreşte respectarea prevederilor acestuia;

 1. t) întocmeşte proiectele regulamentelor de organizare şi funcţionare pentru serviciile publice de specialitate ale Consiliului Local, fără personalitate juridică ;

ţ) întocmeşte proiectul Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului şi al serviciilor publice de interes local, fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local Municipal Bârlad şi face propuneri de modificare a acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, iar dupa însuşirea acestuia de către Primar şi aprobarea de către Consiliul Local, urmăreşte respectarea prevederilor acestuia;

 1. u) elaborează proiectul Contractului colectiv de muncă pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi din cadrul serviciilor publice de specialitate, fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local şi asigură lucrările de secretariat în cadrul comisiei de negociere a Contractului colectiv de muncă;
 2. v) elaborează proiectul Acordului colectiv pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi din cadrul serviciilor publice de specialitate fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local şi asigură lucrările de secretariat în cadrul comisiei de negociere a Acordului colectiv;
 3. w) întocmeşte documentaţia privind constituirea comisiei de disciplină şi a comisiei paritare, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege şi le supune spre aprobare Primarului;
 4. x) întocmeşte documentaţia privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului , a personalului din cadrul serviciilor publice de specialitate din subordinea Consiliului Local, fara personalitate juridica şi aparatul permanent din subordinea Consiliului Local Municipal Bârlad, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi o supune spre aprobare Primarului;

 

42

 

 1. y) întocmeşte documentaţia în vederea stabilirii obiectivelor de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi din cadrul serviciilor publice, fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local şi o supune spre aprobare Primarului;
 2. z) întocmeşte documentaţia cu privire la sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarilor publici, în baza raportului primit de la Comisia de disciplină;
 3. aa) cercetează administrativ cazurile de abateri disciplinare din rândul personalului contractual şi întocmeşte documentaţia cu privire la sancţiunile disciplinare aplicate acestuia;
 4. bb) întocmeşte dări de seamă statistice, rapoarte şi informări privind utilizarea resurselor umane şi a fondului de salarii;
 5. cc) întocmeşte planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului şi serviciile publice, fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local iar dupa avizarea de către Primar şi întocmirea proiectului de hotărâre privind aprobarea acestuia de către Consiliul Local, îl transmite spre însuşire Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici ;
 6. dd) răspunde de transmiterea la A.N.F.P. a planului de ocupare aprobat de Consiliul Local şi asigură respectarea prevederilor acestuia la nivelul instituţiei;
 7. ee) asigură întocmirea statelor de plată pentru salariaţii din aparatul de specialitate al Primarului şi din serviciile publice de specialitate ale Consiliului Local fără personalitate juridică;
 8. ff) întocmeşte statele de plată pentru indemnizaţia cuvenită consilierilor locali, în cuantumul prevăzut de lege;
 9. gg) întocmeşte statele de plata pentru colaboratorii instituţiei la solicitarea scrisă a compartimentelor de specialitate;
 10. hh) întocmeşte contracte individuale de muncă (CIM) pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului şi din serviciile publice de specialitate ale Consiliului Local fără personalitate juridică;
 11. ii) întocmeşte note de fundamentare pentru achiziţia de servicii specifice activităţii serviciului;

îî) întocmeşte documentaţia privind numirea, încadrarea, promovarea, redistribuirea, transferarea, detaşarea, pensionarea sau încetarea raporturilor de serviciu/muncă, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bârlad şi din cadrul serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local care nu au personalitate juridică;

 1. jj) anual, în luna decembrie, întocmeşte programul anual de efectuare a concediului de odihnă pe anul viitor, numeric, pe luni, trimestre şi pe întregul an, pe direcţii şi servicii şi după aprobarea dată de către Primar, urmăreşte realizarea acestuia;

43

 1. kk) asigură stabilirea corectă a vechimii în muncă pentru fiecare salariat şi întocmeşte documentaţia privind acordarea gradaţiei corespunzatoare tranşei de vechime în muncă ;
 2. ll) răspunde de întocmirea, actualizarea, rectificarea, păstrarea şi evidenţa dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi a registrului de evidenţă a funcţionarilor publici, precum şi de dosarele personale ale personalului contractual din cadrul aparatulului de specialitate al Primarului şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local, care nu au personalitate juridică;
 3. mm) răspunde operativ cererilor privind eliberarea documentelor care să ateste activitatea profesională desfăşurată de funcţionarul public, vechimea în muncă, în specialitate şi în funcţia publică;
 4. nn) întocmeşte şi completeaza Registrul unic al salariaţilor;
 5. oo) înregistreaza şi tine evidenta declaraţiilor de avere şi de interese în conformitate cu prevederile legale;
 6. pp) completează şi transmite Inspectoratului Teritorial de Munca Vaslui, Registrul general de evidenţa a salariaţilor pentru persoanele încadrate cu contract individual de muncă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local, care nu au personalitate juridică;
 7. qq) duce la îndeplinire şi alte atribuţii din domeniul său de activitate, reieşite din legi, hotărâri de guvern, dispoziţii ale Primarului sau hotărâri ale Consiliului Local.