IpCAm

Februarie 01, 2017

COMUNICAT

          Primarul municipiului Bârlad, av. Dumitru Boroș, aduce la cunoștință publică obligațiile și răspunderile ce revin instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice precum și cetățenilor din urbe, pe timpul anotimpului de iarnă, în conformitate cu Hotărârea nr. 236 din 29.09.2006 a Consiliului Local Municipal Bârlad.

Obligații și răspunderi:

 • să întrețină, în stare corespunzătoare, împrejurimile imobilelor și, acolo unde este cazul, să asigure curățirea și întreținerea, permanentă, a șanțurilor și podețelor, în zona acestora;
 • să asigure curățenia trotuarelor, să înlăture zăpada și gheața și să execute desfundarea rigolelor.
 • să curețe zăpada, țurțurii de gheață și să distrugă buruienile de pe terase, de pe sațiul dintre blocuri, să desfunde jgheaburile și burlanele, luând măsuri de siguranță pentru evitarea accidentelor;
 • zăpada se va îndepărta, de pe trotuare și de partea carosabilă a arterelor de circulație, astfel încât, să nu stânjenească circulația pietonilor și să rămână libere gurile de canal și capacele de gaze naturale;
 • se interzice creearea de obstacole, depozitarea de materiale, obiecte sau alte produse, pe drumurile și pe trotuarele publice.
 • este interzisă abandonarea pe domeniul public a mașinilor, caroseriilor sau părților de autovehicule, precum și a unor materiale de construcții.
 • să nu oprească, să nu staționeze ori să nu parcheze autovehicule pe trotuare, spații verzi, parcuri și în locurile de parcare din fața instituțiilor publice, unde acest lucru este interzis prin semne de circulație.

 

 • este interzisă ocuparea suprafețelor de teren aparținând domeniului public și privat al municipiului Bârlad fără acordul primăriei, în condițiile respectării legii.

 

 • utilizarea aleilor, spațiilor verzi și al parcurilor drept locuri de depozitare a deșeurilor menajere ori a celor rezultate din demolări, precum și utilizarea ca loc de parcare a autovehicolelor.

 

Contravenții și sancțiuni

 

     Nerespectarea prevederilor prezentei Hotărâri constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

 • cu amnedă de la 100– 500 lei pentru persoanele fizice și de la 500 – 2.500 pentru persoanele juridice în condițiile încălcării art. 1, art. 2 alin. 1,2,3,5 și art. 3;
 • cu amendă de la 200 – 1.000 lei pentru persoanle fizice și de la 1.000 – 2.500 lei pentru persoanele juridice în condițiile încălcării prevederilor art. 2 alin. 4 și 6, art. 4, 6,7,8,9,10, 11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20 și 21.

Sancțiuni complementare: 

 • confiscarea bunurilor folosite sau rezultate din contravenție;
 • cu suspendarea sau anularea, după caz, a avizului acordului sau autorizației de exercitare a activității;
 • închiderea societății;
 • blocarea contului bancar;
 • suspendarea activității agentului economic;
 • desființarea lucrărilor și obligativitatea aducerii terenului la starea inițială.

 

Sancțiunile complementare se aplică în funcție de natura și gravitatea faptei și ele pot fi cumulate și cu sancțiunile contravenționale.

 

COMUNICAT

Ianuarie 14, 2017

DRAGI BÂRLĂDENI,
Anul 2016 a fost anul în care s-au arătat roadele curajului dv. și dorința de schimbare a destinului orașului Bârlad. Am rămas uniți și încrezători în propriile forțe! Anul 2016 a fost un an excepțional. Am reușit să sudez în jurul meu o echipa de consilieri locali determinați, alături de care nu avansăm doar promisiuni ci strategii și viziuni concrete pentru oraș. Am început deja să oferim localitații noastre proiecte realizate și facem pași importanți pentru implementarea altor proiecte necesare ridicării gradului de confort al bârlădenilor. Multumesc tuturor celor care au avut încredere în mine si îi asigur de întreaga mea considerație si respect.
Urez tuturor un AN NOU 2017 plin de împliniri, bucurii și speranțe împlinite! LA MULȚI ANI SI DOAMNE AJUTĂ!Primarul Municipiului Bârlad av Dumitru Boroș.

Ianuarie 14, 2017

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

ZILELE CULTURALE ALE BÂRLADULUI EDIȚIA A XXXI-A 14-22 MAI 2016

27

Aprilie

Primaria Barlad Zilele Culturale 2016

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR CULTURALE 2016

2

Februarie

Evenimente ale instituțiilor de cultura.

18

Decembrie

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
MUNICIPIUL BARLAD
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 341 /22.12.2014
privind aprobarea Programului activitatilor cultural-artistice si sportive ce se vor desfasura in municipiul Barlad in anul 2015

avand in vedere expunerea de motive a primarului;
avand in vedere raportul Serviciului Administratie Publica Locala, Secretariat, Juridic-Contencios si Relatii cu Publicul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Barlad;
avand in vedere raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Barlad;
in baza prevederile Legii nr.273/2006-privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
in conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit.b alin.4 lit.a, alin.6 lit.a pct.4 si 6 din Legea nr. 215/2001-privind temeiul prevederilor art.45 alin.2 lit.a din Legea nr. 215/2001-privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Consiliul Local Municipal Barlad intrunit in sedinta ordinara;

HOTĂRÂŞTE :
Art.1- Se aproba Programul activitatilor cultural-artistice si sportive ce se vor desfasura in municipiul Barlad in anul 2015, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2-Se aprobă decontarea următoarelor cheltuieli ocazionate de activităţile cultural artistice finantate din bugetul local, ce se vor desfasura in anul 2015 in municipiul Barlad: masă şi transport invitaţi, transport materiale expoziţii, tipărirea de pliante , mape , publicaţii , servicii publicitate , firme şi panouri publicitare, bannere , frontlit-uri , mash-uri ,servicii prestate de terţi colaboratori cu ocazia manefestărilor din program , premii , materiale necesare pentru organizarea de concursuri tematice , amnejarea expoziţiilor şi scenelor , costumaţii şi alte efecte scenografice , chirii , achiziţii calendare , felicitări , agende , fotografii, achizitii, editare şi tipărire cărţi , reviste , albume , vederi , cărţi poştale , programe , afişe, invitaţii, diplome , ghiduri , achiziţii cadouri pentru copii , artificii , brazi şi ornamente, medalii, insigne , ecusoane , deplasarea (transport , masă , cazare) elevilor la concursuri sau alte manifestări cu profil şcolar , naţionale şi internaţionale , construire si restaurări monumente, ornamentări parcuri , producţii artistice (regie şi scenografie) piese de teatru şi spectacole ocazionate de evenimente locale şi naţionale, producţii audio-video, servicii ornări săli conferinţe , simpozioane şi spectacole, achiziţionarea de coşuri de flori, aranjamente florale, jerbe şi coroane, inscriptionari placi marmura, achizitionare de instalatii si componente electrice sau electronice pentru sonorizare lumini si videoproiectie cu ocazia evenimentelor din program.

Art.3-Hotararea va intra in vigoare de la data aducerii la cunostinta publica.
Art.4-Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de serviciile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Barlad.
Data astăzi, 22.12.2014
Preşedinte de sedinţă, Contrasemnează,
Consilier, Secretar,
Chiţiga Marius Gianni jr.Cătălin Haret

 

România ANEXĂ LA H.C.L.M Bârlad nr. 341
Judeţul Vaslui din 22.12.2014
Municipiul Bârlad
Consiliul Local

PROGRAMUL
Activităţilor cultural-artistice şi sportive care se vor desfăşura în municipiul Bârlad în anul 2015
LUNA IANUARIE

- ………. Simpozion – Ştefan cel Mare strategul bătăliei de la Vaslui – Societatea de Istorie
• 15.01 – ZIUA CULTURII NAŢIONALE – EMINESCU -165 DE ANI DE LA NAŞTERE
Expoziţii, noutăţi editoriale, recital poetic, lansarea nr. 6 al revistei Arheu
• 19-01 – Ştefan Procopiu -125 de ani de la naştere
• 24.01 – UNIREA PRINCIPATELOR – Simpozion – 155 de ani de la Unirea Moldovei
cu Ţara Românescă; ceremonial militar şi religios cu depunere de coroane,
concert de fanfară; concurs istorie; Cupa unirii, concurs de şah pentru copii.
- 24-01 – Expoziţie de pictură –Plaiuri Moldave Asociaţia Artă, Tradiţie şi Cultură
• 30.01 – DACIA LITERARĂ -175 DE ANI DE LA APARIŢIE –
Biblioteca Municipală Stroe S. Belloescu
• 31-01 – Lansare carte Istoria Bârladului –Ediţia a III-a –
Prof. Oltea Răşcanu Gramaticu
LUNA FEBRUARIE

• 1.02 – Expoziţie de grafică –Dragoş Pătraşcu – Muzeul Vasile Pârvan
• 14.02 – Grigore Vieru – 80 – Centrul Mihai Eminescu
• 24-02 -1.03 – Săptămâna Amintirilor din Copilărie -Centrul Eminescu
Proiect cultural în colaborare cu unităţile de învăţământ
• ………… – COLOCVIU DE LITERATURĂ. Lansarea Baaadului literar -
Biblioteca Municipală Stroe S. Belloescu
• 24. 02 – ZIUA INDRAGOSTITILOR DE CARTE – EDITIA A –II-A.
LUNA MARTIE

• 1-8 -03 – Spectacole, expoziţii florale şi expoziţii de artă plastică dedicate
Sărbătorii Mărţişorului şi Zilei Femeii
• 1 sau 7 martie – Aportul femeilor eminescologi la cunoașterea și înţelegerea operei
lui Eminescu – Centrul Mihai Eminescu
• 8-03 – Balul Mărţişorului
• ………. – Concert muzică clasică realizat în colaborare cu Fundaţia Culturală
„Remember Enescu” – Muzeul Vasile Pârvan
12-03 – Constantin Chiriţă, 90 de ani de la naştere
- 20-03 – Ziua Internaţională a Francofoniei – Academia Bârlădeană şi
Biblioteca Municipală Stroe S. Belloescu
• 18-20 – Zilele CUZA la Bârlad- simpozioane, expoziţii, spectacole,
concursuri şcolare tematice
• 21-03 – Ziua Mondială a Poeziei – Centrul Eminescu Bârlad
- Biblioteca Municipală Stroe S. Belloescu –
• 22-03 – Ziua Mondială a Apei
• 24-03 – Ziua Poliţiei Române
• 27-03 – Ziua Mondială a Teatrului
• 27-03 – Ziua Unirii Basarabiei cu România
• ……. – Festivalul Naţional de muzică uşoară Ghiocelul de Argint
- 31-03 – Ora Pământului
………. – Premierea câştigătorilor concursului naţional „Proiecte de astronomie”,
ediţia a III-a, -Asociaţia Astronomică Sirius
LUNA APRILIE

• 1-04 – Ziua Naţională de Cinstire a Eroilor Neamului
• 2-04 – Ziua Internaţională a cărţii pentru copii – Ilustraţia de carte cu poezii
pentru copii, o provocare la lectură? – Centrul Mihai Eminescu
Biblioteca Municipală Stroe S. Belloescu
• 4-04 – Simpozion Ziua NATO
• 6-11 -04 – TÂRGUL DE PAŞTE LA BÂRLAD
• 8-11 .04 – Manifestări dedicate Sărbătorilor Pascale
• 7-04 – Ziua Mondială a Sănătăţii
• 8-04 – Ziua Internaţională a Rromilor
• 13-04 – C.D. Zeletin – 80, lansare volum omagial
• 22-04 – Ziua Mondială a Pământului
• 23-04 -Ziua Colegiului Naţional Gh. Roşca Codreanu
• 23-04 – Ziua Forţelor Terestre
• 23-04 – Ziua Naţională a Bibliotecarului – Biblioteca Municipală Stroe S. – Belloescu
• 25-04 – Eminescu tradus în limbi străine – Centrul Mihai Eminescu
• 29-04 – Ziua veteranilor de război
LUNA MAI

• 1-05 – Ziua Internaţională a Muncii – spectacole, serbare câmpenească.
• Deschiderea stagiunii Concertelor de fanfară în Grădina Publică
• 2-05 – Ziua Internaţională a Tineretului
• 4-05 – Ziua Mondială a Râsului
• 9-05 – Ziua Internaţională a Europei
- – Ziua Independenţei de Stat a României
- – Ziua Victoriei împotriva fascismului
- 9-11 – 05 – Festivalul de dans Ritmurile tinereţii, ediţia a XV-a – Casa de Cultură
- „George Tutoveanu”
• 15-24- 05 – ZILELE CULTURALE ALE BÂRLADULUI
Centenarul Academiei Bârlădene
• 21-05 – Ziua EROILOR –ÎNĂLŢAREA DOMNULUI
• ………. Cupa de primăvară – competiţii şcolare sportive
• …… – COLOCVIU DE LITERATURA/LANSAREA REVISTEI “BAAADUL LITERAR” Nr. 33 Biblioteca Municipală Stroe S. Belloescu
• ……. GALA VOLUNTARILOR –SAPTAMANA NATIONALA A – VOLUNTARULUI Biblioteca Municipală Stroe S. Belloescu

LUNA IUNIE

• 1-06 – Ziua Internaţională a Copilului
• 5-06 – Ziua Mondială a Mediului
• 6-06 – Ion Murgeanu -75 de ani
• 7-06 – Ziua Internaţională a mamei şi copilului – Asociaţia Artă, Tradiţie, Cultură
• 14-15 .06 – ZILELE EMINESCU LA BÂRLAD – expoziţii, expuneri, recitaluri
poetice şi muzicale 126 de ani de la mortea lui Mihai Eminescu . Lansarea
nr. 7 al revistei Arheu
• 26-06 – ZIUA DRAPELULUI NAŢIONAL AL ROMÂNIEI
• 28-06 – Comemorare – sculptor Marcel Guguianu
• 30-06 – ZIUA ÎNVĂŢĂTORULUI – spectacole, conferinţe, expoziţii
• ……… – Cupa de vară – competiţii sportive şcolare
LUNA IULIE

• ……… Festivalul Verii
• 29-07 Ziua Imnului Naţional al României
• ……. Şcoala de vară SIRIUS – Societatea de Astronomie Sirius
• 29 -07 V.I.Popa- 120 de ani de la naştere
LUNA AUGUST

• 1-08 – Gellu NAUM -100 de ani de la naștere (Laureat al Premiului Naţional Eminescu)
• 6-08 – Cezar IVĂNESCU – Medalion literar
• 22.08. – VASILE ALECSANDRI –COMEMORARE 125 DE LA MOARTE.
• Biblioteca Municipală Stroe S. Belloescu
• 31-08 – Ziua Limbii Române
LUNA SEPTEMBRIE

• 8-09 – Ziua Internaţională pentru alfabetizare . Ziua Mondială a Literaturii.
Biblioteca Municipală Stroe S. Belloescu
• 13-09 – ZIUA POMPIERILOR DIN ROMÂNIA
• 15-09 – Deschiderea Anului Şcolar 2015-2016.
Ziua Internaţională a Democraţiei
• 12-09 – Eminescologi la Centrul Mihai Eminescu Bârlad
• 23-09 – Ziua Mondială a Curăţeniei
• 27-09 – Ziua presei bârlădene- Simpozion –Presa bârlădeană contemporană între – speranţă şi deziluzie – Societatea de Istorie
• …….. – SĂRBĂTOAREA TOAMNEI LA BÂRLAD
LUNA OCTOMBRIE

• 1-10 – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE – Expoziţii,
conferinţe, spectacole
• 4 -10 – Profesorul şi educaţia în viziunea lui Eminescu. Dezbatere pentru a marca
Ziua Internaţională a Educaţiei şi Profesorului . În parteneriat cu ISJ si Casa – – Corpului Didactic Vaslui.
• ……….. – Cupa de Toamnă – competiţii sportive şcolare
• 20-10 – Ziua Colegiului Naţional Gh. Roşca Codreanu
• 21-10 – ZIUA PALATULUI COMUNAL BÂRLAD
• 25-10 – Ziua Armatei Române – Cercul Militar
• …….. – Concert de muzică clasică – Muzeul Vasile Pârvan
LUNA NOIEMBRIE

- 1-11 Centenar UM 01458 – Cercul Militar
• 10-11 – Ziua Artileriei Române
• 15.11 – ZIUA BIBLIOTECII “STROE S. BELLOESCU”
• COLOCVIU DE LITERATURA/LANSAREA REVISTEI “BAAADUL LITERAR” Nr. 34, Biblioteca Municipală Stroe S Belloescu
• 15-11 – Personalităţi bârlădene / In memoriam – Societatea de Istorie
• 19 -11 – Noica, Cioran, Eliade, Blaga, Nae Ionesc , Petre Ţuţea despre Eminescu
Dezbatere pentru a marca Ziua Internaţională a Filosofiei –Centrul Eminescu
• 28-11 – Ziua Liceului Pedagogic Ioan Popescu
LUNA DECEMBRIE

• 1-12 – Ziua Naţională a României – paradă militară, ceremonial militar şi religios cu depuneri de coroane, expoziţii, spectacole.
• 2 -12 – Naţionalismul lui Eminescu – Centrul Mihai Eminescu
• ……. – Cupa de iarnă – competiţii sportive şcolare
• 6-12 – Manifestări dedicate Sărbătorii de Moş Nicolae
Ziua Şcolii Gimnaziale „Victor Ion Popa”
• 8-12 – Ziua Constituţiei
• 15-12 – România între Orient şi Occident. Democraţia la răscruce –
Societatea de Istorie
• ……. – Zilele Liceului Teoretic Mihai Eminescu
• ……. – Târg de Crăciun
• …….. – Concert de Crăciun – Muzeul Vasile Pârvan
• 22-12 – Ziua Revoluţiei Române din Decembrie 1989
• 31-12 REVELION 2016
Revelionul bârlădenilor –spectacol muzical coregrafic în Piaţa Civică
NOTĂ :
- Lunar, va fi tipărit şi difuzat buletinul informativ Actualitatea Bârlădeană
- Periodic, vor fi vernisate expoziţii de artă plastică ale unor artişti consacraţi.
- Trimestrial, vor fi organizate lansări de carte şi întâlniri cu membrii Uniunii Scriitorilor din România
- Se vor realiza 10 şampile şi plicuri pentru a marca următoarele evenimente: 125 de ani de la mortea lui Ştefan Procopiu; 125 de ani de la naşterea lui Ion Dimitriu Bârlad; 120 de ani de la naşterea lui V.I.Popa; 100 de ani de la apariţia ziarului Conservatorul; 50 de ani de la mortea lui Gh. Gheorghiu Dej; 175 de ani de la naşterea Dr. Constantin Codrescu ; 60 de ani de la înfiinţarea Teatrului V.I. Popa; 30 de ani de la înfiinţarea Societăţii de Numismatică Bârlad; Centenar Academia Bârlădeană.

17

Decembrie

Biblioteca Stroe S. Belloescu
Calendarul activităţilor 2014

Săptămânal – expoziţii de carte – anexa nr 2.
– perioada de vacanţă (Secţia copii) – Proiectul Ora poveştilor
– Proiectul Poveşti digitale
– începând cu luna martie lansare Proiect “Biblioteca vine la tine în şcoală” pentru şcolile generale.
Lunar – Seara de lectura ( dezbateri tematice, microrecital de poezie, etc)
-“Scriitori şi publicişti bârladeni…la aniversare.”
Trimestrial – Colocviu de literatură
- Proiectul “Steluţele Bibliotecii” (secţia Împrumut Copii)
- Proiectul “BiblioVoluntari”
Cursuri: 1. Pictură pe sticlă coordonat de meşterul popular Dan Horgan.
2. Iniţiere pc şi internet coordonat de bibliotecari Giurgea Manuela si Florea Angela.
3. Curs de iniţiere în limba germană coordonat de bibliotecar Marian Constandache.
4. Curs de origami coordonat de prof. Iordache Iulian.
Ianuarie
15 “In memoriam Mihai Eminescu” –medalion literar
15-31 “Ferestre spre Dumnezeu” – expoziţie de icoane, Dan Horgan
24 “Hai să dăm mână cu mână” moment literar artistic.

Februarie
7 “Eugen Barbu – Omul prin operă şi opera prin om ” –seară de lectură
8 ”Oameni de lângă noi” –lansare de carte Prof. Mioara Popa si Petruţa Chiriac
24 “Ziua indrăgostiţilor…. de carte” –lansare proiect “Citeşte şi dăruieşte”
28 “Scriitori şi publicişti bârlădeni…la aniversare”
Martie
7 “Omagiu pentru mame” –serată muzicală.
15 “ Ziua mondială a poeziei” –colocviu de literatură – invitat Lucian Vasiliu.
27 “Ziua mondială a teatrului” -Prezentare regizor Andrei Şerban.
31 Nechita Stănescu – seara de lectură
Aprilie
7 “Ziua internaţională a sănătăţii” – dezbatere privind alimentaţia sănătoasă.
15 “Ecologia şi civilizaţia aurului verde” – dezbatere

23 Ziua bibliotecarului – colocviu de biblioteconomie.
25 W. Shakespeare – seara de lectură.
Mai
7 “Rapsodii de primavară 77 de ani de la moartea lui George Topârceanu” –moment literar artistic.
9 Simpozion “Semnificaţia zilei de 9 mai pentru români”
12 “Adolescenţi bârlădeni aflaţi pe drumul afirmării”
Zilele culturale- Concurs fază finală – Personalităţi bârlădene/ Colocviu de literatură/Maraton de lectura
30 Honore de Balzac –seara de lectura

Iunie
2 “Stelutele bibliotecii” –lansare proiect sectia de copii.
15 Mihai Eminescu- seara de lectura – invitat Diana Stoica
22 “Clopotelul vacantei”
Iulie
2 “Din cartea de aur a neamului –nebiruitul Stefan cel Sfant” film documentar.
21 E. Hemngway – seara de lectura.
August
10 Panait Istrate – seara de lectura.
22 Scriitori sud-americani – Jorge Luis Borges.
29 “Ziua nationala “limba noastra” colocviu de literatura.
Septembrie
12 “File din cartea lui Agarbiceanu” medalion literar.
15-27 Primele zile de scoala, primele zile in biblioteca.
30 Radu Tudoran – seara de lectura.
Octombrie
1 “George Enescu in constiinta barladenilor”- ziua internationala a muzicii.
4 “Copii iubesc animalele” – dezbatere dedicata zilei internationale a animalelor.
18 Comemorare Stroe S.Belloescu.
22 Cella Serghi – seara de lectura.
29 Ziua internationala a Internetului.

Noiembrie
15 Colocviu- ziua bibliotecii.
19 Alexandru Vlahuta –comemorare.
20 Ziua internationala a Drepturilor Copiilor – prezentare video
28 Mihail Sadoveanu – seara de lectura.
Decembrie
5 Ziua internationala a voluntarilor ( premierea voluntarilor din cadrul proiectului “Bibliovoluntari”
8-23 Zilele BiblioCraciunului: Traditii si obiceiuri din Moldova.
Program colinde: Corul Anastasis.
Premierea cititorilor
Poveste de Craciun – Charles Dickens

Anexa – expozitii 2014

15 IANUARIE – EXPOZITIE CARTE UNIVERS EMINESCIAN
3 FEBRUARIE – EXPOZIŢIE IONEL TEODOREANU
15 FEBRUARIE – LEGENDE DESPRE FLORI
20 FEBRUARIE – EXPOZIŢIE EUGEN BARBU
1 MARTIE – EXPOZIŢIE ION CREANGĂ
20 MARTIE – EXPOZIŢIE MĂRŢIŞOARE
– EXPOZIŢIE A. I CUZA
– EXPOZITIE – FRANCOFONIA
14 MARTIE – EXPOZIŢIE 160 ANI ANIVERSARE MACEDONSKI
7 APRILIE – COMEMORARE ION MINULESCU
9 APRILIE – 120 ANI CAMIL PETRESCU
15 APRILIE – EXPOZIŢIA „LUMINA SFÂNTĂ A ÎNVIERII”
16 APRILIE – ANATOLE FRANCE (170 ANI)
9 MAI – EXPOZIŢIE ZIUA EUROPEI
20 MAI – HONORE de BALZAC (215 ANI)
30 MAI – LA MULŢI ANI, COPILĂRIE! (EXPOZIŢIE DE ARTĂ PLASTICĂ ŞI PUBLICAŢIE)
18-25 MAI – EXPOZIŢIE ZILELE CULTURALE
1 IUNIE – EXPOZIŢIE ZIUA COPILULUI
15 IUNIE – 125 ANI COMEMORARE EMINESCU
26 IUNIE – COMEMORARE VASILE PÂRVAN (87 ANI DE LA MOARTE)
2 IULIE – EXPOZIŢIE EMIL GÂRLEANU
21 IULIE – E. HEMINGWAY
14 AUGUST – EXPOZIŢIE DESENE – „DRUMURI DE VACANŢĂ”
29 AUGUST – EXPOZIŢIE NOASTRĂ
10 AUGUST – 130 ANI PANAIT ISTRATI
24 AUGUST – 115 ANI BORGES
13 OCTOMBRIE – V. VOICULESCU – 130 ANI
15 OCTOMBRIE – 200 ANI LERMONTOV
6 NOIEMBRIE – AL. MITRU – CENTENAR
17 NOIEMBRIE – ISANOS (70 ANI DE LA MOARTE)
19 NOIEMBRIE – VLAHUTA (95 DE ANI DE LA MOARTE)
27 NOIEMBRIE – NINA CASSIAN (90 DE LA MOARTE)